Elektroniczne akty prawne dopiero od 1 stycznia

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o podpisaniu przez Ministra rozporządzenia przesuwającego na 1 stycznia 2009 r. datę wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych.

Jak tłumaczy MSWiA, zmiana terminu wejścia w życie rozporządzenia umożliwi uwzględnienie - w pracach nad elektroniczną publikacją prawa - uwag zgłoszonych przez podmioty spoza administracji rządowej, które przesyłają do zamieszczania w dziennikach publikacyjnych akty normatywne i inne akty prawne. Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowują obecnie nowelizację ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów, która umożliwi kompleksową realizację elektronicznego ogłaszania prawa w Polsce.

Źródło: MSWiA


TOP 200