Elastyczny system

Kompleksowa Obsługa Rachunków Bankowych - KORaB - to informatyczny system kompleksowej obsługi operacji bankowych, przeznaczony do instalowania centralnie w banku (centralna baza danych) lub oddziałowo (baza danych jednego oddziału). System KORaB obejmuje moduły automatyzujące pracę lady (front-office) i zaplecza (back-office). Ułatwia tym samym prowadzenie rachunków, dokonywania operacji finansowych oraz sporządzania sprawozdań. System ten włącza także bank i jego oddziały w istniejące systemy rozliczeń międzybankowych (Kir, Swift) i dostarcza dane dla procesów decyzyjnych.

Kompleksowa Obsługa Rachunków Bankowych - KORaB - to informatyczny system kompleksowej obsługi operacji bankowych, przeznaczony do instalowania centralnie w banku (centralna baza danych) lub oddziałowo (baza danych jednego oddziału). System KORaB obejmuje moduły automatyzujące pracę lady (front-office) i zaplecza (back-office). Ułatwia tym samym prowadzenie rachunków, dokonywania operacji finansowych oraz sporządzania sprawozdań. System ten włącza także bank i jego oddziały w istniejące systemy rozliczeń międzybankowych (Kir, Swift) i dostarcza dane dla procesów decyzyjnych.

KORaB jest systemem bankowym poznańskiej firmy BankSoft. Stworzony został przy użyciu narzędzi Clipper, C++ (Btrieve). Obecnie firma zamierza przenieść poszczególne moduły systemu pod system Gupta.

KORaB można być zainstalowany w pełnym zakresie funkcjonalnym lub ograniczonym, dostosowanym do potrzeb i możliwości banku. Przy dostępnych łączach transmisji danych, istnieje możliwość instalowania systemu w wersji z centralną bazą danych, dostępną dla wszystkich oddziałów banku. Stosowanie systemu KORaB pozwala na włączenie banku do globalnych sieci komputerowych oraz logicznych sieci rozliczeń (automatyczne rozliczenia międzybankowe, współpraca z bankomatami, generowanie i realizacja dowolnie kodowanych zleceń operacyjnych z różnych źródeł, np. zleceń dla KIR, komunikatów SWIFT). Struktura modułów systemu pozwala konfiguracyjnie dostosować jego instalację do układu stanowisk obsługi klienta i trybu pracy stosowanego w banku (stanowisko dysponenckie i kasowe w jednym lub różnych terminalach, kasy złotowe, walutowe i kantor razem lub oddzielnie, księgowanie natychmiast lub na końcu dnia itp.). Praca w KORaB-ie jest możliwa zarówno na jednym komputerze

jak i w sieci rozległej.

Bezpieczna praca równoległa

System KORaB - eksploatowany w wersji sieciowej - umożliwia wielodostępną pracę w czasie rzeczywistym wielu terminali (stacji sieci) równolegle. Procesy krytyczne zaprojektowane są w sposób pozwalający na ich przyspieszenie przez zwiększenie liczby zaangażowanych w nie terminali. System jest wyposażony w zabezpieczenia, gwarantujące bezkonfliktową pracę wielu stacji. System zabezpieczeń KORaB-a chroni dane przed utratą spójności, zniszczeniem w wyniku uszkodzenia sprzętu (UPS, streamer) i przed niepowołanym dostępem. Osoby uprawnione do pracy z systemem są wymienione w tzw. Tabeli operatorów. Każdy ze 100 operatorów może mieć różne prawa operacyjne w różnych kategoriach (administratorzy, dysponenci, kasjerzy, księgowi). Operator ma także poziom uprawnień do korzystania z systemu. Identyfikacja operatora następuje za pomocą jego hasła lub odczytu karty magnetycznej. KORaB jest wyposażony w moduł nagrywania kart magnetycznych, możliwy do skoncentrowania w jednym ośrodku, np. centrali banku.

Dwa w jednym

Praca systemu KORaB polega na wykonywaniu działań odzwierciedlających w nim operacje faktycznie wykonywane w oddziale banku i administrowaniu danymi będącymi wynikiem tych operacji. Dane dotyczące sald rachunków i wykonywanych ruchów finansowych są zapamiętywane w części księgowej systemu. Dane o stanie rachunków, ich właścicielach, sposobie naliczania odsetek itp. - w jego części ewidencyjnej. Obie te części stanowią zamkniętą logiczną całość, opartą na zdefiniowanym, wspólnym planie kont. Umożliwia to ich współpracę, ale i samodzielne działanie.

Takie rozwiązanie pozwala na wdrażanie systemu etapami, np. w fazie przejściowej dublowanie księgowości KORaB-a metodą dotychczas stosowaną w banku. Podstawą części ewidencyjnej jest rejestr osób prawnych i fizycznych - właścicieli rachunków i dysponentów operacji na rachunkach wraz z rejestrem relacji zachodzących między nimi. Ewidencja danych o osobach związanych z bankiem obejmuje ich personalia, numery identyfikacyjne (dowód osobisty, PESEL, REGON) itp. Następują automatyczne kontrole unikalności tych numerów. Ewidencja klientów odwołuje się do osób jako właścicieli rachunków. Stanowi listę numerów Modulo-10 przypisanych klientom, zatem jest elementem łączącym plan kont z rejestrem osób.

System KORaB pozwala na ewidencję i wykonywanie operacji bankowych na rachunkach różnych typów: bieżących oszczędnościowych, rozliczeniowych, lokatach terminowych, kredytów itp. Obsługuje on wiele operacji charakterystycznych dla każdego rodzaju rachunku: blokada środków, naliczanie odsetek debetowych, zerwanie lokaty, otwarcie nowego okresu deponowania, zmiana terminowości, pobranie raty kredytu, prolongata, stworzenie i spłata zadłużenia przeterminowanego. Wśród tych operacji są takie, którym towarzyszy ruch środków finansowych na kontach oraz takie, które - choć nie powodują przepływu środków - wprowadzają do systemu zmiany, wpływające na wartość takiego przepływu.

Zasada podwójnego księgowania

Księgowość systemu KORaB spełnia funkcje wymagane zarówno w zakresie operacyjnym, jak i sprawozdawczym. Księgowania mogą się odbywać w kilku trybach: automatycznie, ręcznie, całe PK, pojedyncza operacja lub zapis itp. Oprócz księgowań na kontach bilansowych system umożliwia również niezależną rejestrację operacji na kontach pozabilansowych. Możliwe jest też automatyczne tworzenie dodatkowych zapisów na kontach niebilansowych (wynikowych). System przestrzega zasady podwójnego księgowania.

Trwają prace nad integracją modułu kredytowego KORaB-a, który obecnie ma postać odrębnego programu. Dalszy rozwój systemu obejmie moduły obrotu papierami wartościowymi, kontroli rynku kapitałowego, zwiększenie swobody banku w operatywnym definiowaniu nowych modeli produktu finansowego (nowe usługi banku) oraz elementy modelowania i prognozowania, składające się na moduł zarządzania bankiem oraz system informacji kierownictwa, obejmujący mechanizmy optymalizacji rentowności, minimalizacji ryzyka itp.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200