Efektywność oznacza przetrwanie

Efektywna Obsługa Konsumenta (ECR) jest strategią działania dla kilku przedsiębiorstw jednocześnie, która wszystkim daje jednakową szansę zmniejszania zapasów i lepszego dostosowania się do potrzeb klientów.

Efektywna Obsługa Konsumenta (ECR) jest strategią działania dla kilku przedsiębiorstw jednocześnie, która wszystkim daje jednakową szansę zmniejszania zapasów i lepszego dostosowania się do potrzeb klientów.

Na co pozwala ECR

Efektywne zarządzanie asortymentem sklepowym - optymalizację ilości, rodzajów, wielkości i innych cech produktów oferowanych konsumentowi.

Ciągłe uzupełnianie zapasów (Continuous replenishment) - zsynchronizowanie uzupełniania liczby produktów z ich sprzedażą, przy jak najmniejszym poziomie zapasów.

Efektywną promocję - eliminację akcji promocyjnych, które nie wpływają na zgłaszanie przez klientów większego popytu.

Efektywne wprowadzenie nowego produktu - udoskonalanie procesu wprowadzania nowych produktów do sprzedaży.

Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Strategia ECR (Efficient Consumer Response) ma na celu maksymalizację wartości produktu, postrzeganej przez ostatecznego konsumenta. Opiera się na sprawnym, dwustronnym przepływie informacji oraz jednostronnym - produktów, między sklepami i producentami, wzdłuż łańcucha dostaw.

Jak to działa

Detalista, poprzez czytniki kodów kreskowych swoich kas, zbiera na bieżąco informacje o popycie na produkty. Dane są grupowane, a po zamknięciu sklepu powstaje raport o sprzedaży danego dnia. Sklep przesyła go do swojego dostawcy (dostawców) za pomocą modemu oraz dokładnie ustalonych standardów komunikacyjnych. Jeżeli odbiorcą wiadomości jest producent, otrzymywane raporty pozwalają mu dokładnie ustalić plan wytwarzania. Natomiast jeśli mamy do czynienia z pośrednikiem, na przykład dużym hurtownikiem, to umożliwiamy mu dokonywanie własnych zakupów w sposób bardziej przemyślany. Każda firma, działająca jako ogniwo ECR, obserwuje sprzedaż swojego klienta, decydując, ile w najbliższym okresie wyprodukować czy sprzedać. Tak, w uproszczeniu, wygląda mechanizm zbierania i przekazywania informacji, gdy stosuje się Efektywną Obsługę Konsumenta. To oczywiście nie wszystko, do szybkiego dostarczenia produktów konieczny jest sprawnie działający system dystrybucyjny.

Wynikiem wprowadzenia w życie ECR jest zmniejszenie poziomu zapasów, dostosowanie sprzedawców do wymagań klientów, eliminacja działań nie tworzących wartości dodanej. ECR dotyczy producentów i sprzedawców tzw. produktów szybko rotujących (FMCG - Fast Moving Consumer goods), czyli takich, które są często kupowane przez konsumentów. Są to np. artykuły spożywcze i część chemicznych.

Nowa idea

W roku 1992 amerykańscy przedstawiciele branży spożywczej opracowali podstawy mechanizmu, mającego zapewnić szybkie reagowanie na zmiany popytu na konkretne produkty i nazwali go Quick Response. Elżbieta Hałas, kierownik Centrum Kodów Kreskowych w poznańskim Instytucie Logistyki i Magazynowania (ILiM) mówi: "Na początku chodziło o umowę dotyczącą codziennego przesyłania raportów ze sprzedaży w kilkudziesięciu supermarketach, zawartą między producentem a dużym detalistą". W pionierskim raporcie, opublikowanym w styczniu 1993 r., amerykańscy konsultanci ds. zarządzania zaproponowali zacieśnienie powiązań między producentami, pośrednikami i detalistami. Efektywna Obsługa Konsumenta ma dopiero pięć lat!

Do czego dążymy?

Idealny model ECR w łańcuchu dostaw i jego cechy:

Jasne, wspólne dla wszystkich partnerów cele, kryteria oceny, raporty dostępne dla pozostałych partnerów, wspólna strategia i polityka rozwojowa.

Powszechne stosowanie kodów kreskowych standardu EAN. Zrozumienie znaczenia technik informacyjnych, ich wdrożenie i codzienne stosowanie. Dotyczy to przede wszystkim automatycznej identyfikacji produktów w sklepach oraz elektronicznej wymiany danych (EDI).

Stosowanie rachunku kosztów działań (ABC), który pozwala śledzić nieefektywne procesy.

Promowanie ECR wśród jak największej procentowo liczby partnerów handlowych.

Atmosfera sprzyjająca szczerej i nieograniczonej wymianie doświadczeń i wniosków.

Wzajemne zrozumienie i szacunek dla innych firm-partnerów.

Ciągłe dążenie do poprawy.

Źródło: European ECR Board.


TOP 200