EN FACE: Bartosz Ostrowski...

... pracownik Zakładu Elektroniki Medycznej na Politechnice Łódzkiej, współtwórca urządzenia pomagającego osobom niewidomym w poruszaniu się dzięki przekształceniu obrazu 3D w dźwięk 3D

O PROJEKTACH WSPIERAJĄCYCH NIEWIDOMYCH

Zakład Elektroniki Medycznej od kilku lat współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych - Okręg Łódzki. W przeprowadzonych ankietach osoby niewidome określiły podstawowe problemy życia codziennego, do których należą przede wszystkim samodzielne i bezpieczne poruszanie się w mieście, podróżowanie i dostęp do informacji. W Zakładzie opracowano prototypy urządzeń i systemów, które wspomagają mobilność osób niewidomych. Opracowano m.in. system o nazwie Teleasystent, dzięki któremu zdalny przewodnik może prowadzić niewidomego, obserwując obrazy rejestrowane przez małą kamerę noszoną przez niewidomego, oraz informować go o położeniu dzięki odczytom GPS. Teleasystent przeszedł pomyślne testy w Paryżu w roku 2011, przeprowadzone we współpracy z firmą Orange i Francuskim Instytutem Wzroku. W Zakładzie Elektroniki Medycznej opracowano również program dla telefonu komórkowego z tzw. dźwiękowym menu, dzięki któremu osoby niewidome mogą szybciej i efektywniej obsługiwać aparat, m.in. odsłuchać SMS-y, a nawet rozpoznawać kolory. W przygotowaniu jest wersja nawigacji z dźwiękowymi instrukcjami nawigacyjnymi.

O PRZEKSZTAŁCANIU OBRAZU 3D NA DŹWIĘK 3D

Urządzenie elektronicznie przekształcające obrazy na dźwięki przestrzenne mieści się w obudowie przypominającej kształtem masywne okulary. W takich elektronicznych okularach są umieszczone kamery stereowizyjne połączone z komputerem i . Dzięki wykorzystaniu technologii przekształcenia obrazu trójwymiarowego, czyli obrazu głębi w dźwięk przestrzenny, niewidomy może być informowany za pomocą tzw. ikon dźwiękowych o położeniu przeszkód. Dźwięk odzwierciedla kierunek i odległość od przeszkody, a także zawiera informacje o jej wielkości. Sygnały o niskich tonach ostrzegają o dużych obiektach, a wysokotonowe o mniejszych, natomiast czas między pierwszym dźwiękiem ostrzeżenia a kolejnymi sygnałami dźwiękowymi informuje o odległości do przeszkody.

O PRZYSZŁOŚCI PRODUKTU

Obecnie pracujemy nad prototypem urządzenia. Chcemy je dopracować tak, aby miało niewielkie rozmiary i było łatwe w obsłudze. Obecnie są prowadzone testy urządzenia z udziałem osób niewidomych, które zgłaszają uwagi dotyczące ergonomii urządzenia i jego skuteczności w dźwiękowym obrazowaniu otoczenia. Już wiemy, że niewidomi powinni przejść szkolenie z posługiwania się urządzeniem, które powinno być dopasowane do potrzeb indywidualnego użytkownika. Na obecnym etapie projektu elektroniczne okulary są podłączone do komputera przenośnego wyposażonego w odpowiedni program do przekształcania obrazów wizualnych w obrazy dźwiękowe. W przyszłości, wraz z dalszą miniaturyzacją układów elektronicznych, całość urządzenia będzie można zmieścić w obudowie okularów.

O NAGRODACH

Urządzenie elektroniczne przekształcające obrazy na dźwięki było wyróżniane i nagradzane na konkursach wynalazków i innowacji. Otrzymało m.in. złoty medal na prestiżowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine w Paryżu. W tym roku w czerwcu projekt zdobył nagrodę w XV, jubileuszowym konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Został on wyróżniony w kategorii "Wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej".

O WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU

Prototyp urządzenia do obrazowania otoczenia dźwiękiem dla osób niewidomych został opracowany we współpracy Zakładu Elektroniki Medycznej Politechniki Łódzkiej i łódzkiej firmy elektronicznej GreenPoint. Korzyści z takiej współpracy są obustronne. Uczelnia ma możliwość szybkiej realizacji i wdrażania opracowywanych systemów, a firma uzyskuje dostęp do wiedzy i doświadczenia badaczy. Taki model współpracy jest od wielu lat rozwijany w Europie. Powstają przedsiębiorstwa tzw. wysokiej technologii, które przy wsparciu uczelni i finansowania ze środków Unii Europejskiej mogą konkurować z dynamicznie rozwijającymi się firmami high-tech na świecie.


TOP 200