Dwunastka od Oracle'a

Najnowsza wersja bazy Oracle 12c wprowadza mechanizmy ochrony danych, takie jak odtworzenie transakcji oraz bezstratna synchronizacja przez WAN. Baza ta jest przeznaczona do obsługi wielu podmiotów jednocześnie, a także do architektury usługowej w modelu cloud.

Poprzednie wydania bazy Oracle korzystały z tego samego modelu pracy, w którym pojedyncza instancja była przeznaczona do pracy z bazą jednego klienta lub nawet z pojedynczą aplikacją. Wprowadzona do wersji 12c opcja Oracle Multitenant umożliwia współdzielenie tej samej infrastruktury przez niezależne bazy, także te należące do różnych podmiotów lub aplikacji. W porównaniu do kilku osobnych instancji uruchomionych w maszynach wirtualnych, obserwujemy istotną redukcję zużycia pamięci RAM. Można przy tym wykorzystać wszystkie opcje bazy danych Oracle, w tym klastrowanie, kompresję, partycjonowanie, ochronę danych, zarządzanie przestrzenią składowania czy szyfrowanie.

Gorące i zimne porcje danych

W Oracle 12c wprowadzono funkcję Heat Map, która monitoruje aktywność bazy danych pod kątem operacji wejścia/wyjścia, umożliwiając administratorom wychwycenie danych zapisywanych bardzo często (dane "gorące"), tylko odczytywanych (dane "ciepłe") i odczytywanych rzadko (dane "zimne"). Po analizie, część danych oznaczonych jako "zimne" będzie można skompresować, przenieść na inne zasoby składowania danych, a nawet - zarchiwizować i usunąć z bazy produkcyjnej.

Ochrona danych

Podczas testowania i eksploatacji aplikacji dość często pojawia się potrzeba zamaskowania szczególnie istotnych porcji danych. Dotychczas maskowanie wykonywano w aplikacjach. W 12c dane można zamaskować po stronie bazy za pomocą reguł - zwracane w ten sposób do aplikacji informacje są edytowane w czasie rzeczywistym, podczas realizacji zapytania. W ten sposób można także opracować mechanizmy, dzięki którym dane będą bezpieczne nawet w przypadku przejęcia konta o uprawnieniach DBA.

Jakie uprawnienia są niezbędne?

Wprowadzenie minimalnych przywilejów koniecznych w praktyce może wiązać się z zablokowaniem dostępu do aplikacji lub nawet z utratą danych, a zatem dla działu IT jest to dość poważne wyzwanie. Nowa wersja bazy danych posiada mechanizm ustalania przywilejów niezbędnych do wykonania rzeczywiście realizowanych transakcji i zadań, a zatem po określeniu uprawnień, zbędne role i przywileje można będzie bezpiecznie odwołać bez zakłócania biznesowej działalności operacyjnej.

Odtworzenie transakcji

Problemy z dostępnością bazy mogą powodować rozłączenie sesji, podwójne wprowadzanie tej samej porcji informacji, a także utratę danych. Aby minimalizować ryzyko takich zdarzeń, w bazie Oracle 12c wprowadzono protokół oraz API, które umożliwiają zwrócenie wyników ostatnio przetworzonej transakcji i ponowne jej wykonanie. Niewykonane zadania z jednego serwera mogą być wykonane ponownie na innej maszynie, co od strony użytkownika aplikacji przejawia się jedynie nieco dłuższym czasem odpowiedzi. Awaria jest w ten sposób maskowana przed użytkownikami.

Nowa analiza danych

Zapytania, które dotąd wymagały korzystania wielu połączeń (self join), zapytań rekursywnych albo funkcji SQL window w Oracle 12c można zdefiniować prosto, za pomocą wyrażeń regularnych. W ten sposób można wykryć powtarzające się zdarzenia w zbiorach danych takich jak transakcje biznesowe, zapisy logów z różnych urządzeń, a także strumienie informacji o aktywności, na przykład kliknięcia poszczególnych podstron serwisu.

Aby ułatwić analizę ściśle matematyczną i statystyczną, usprawniono także mechanizmy integracji bazy danych z systemem R. Rozwiązania te są szczególnie użyteczne przy analizie dużych zbiorów danych.

Nowości w RMAN

W najnowszej wersji narzędzia RMAN przeznaczonego do wykonywania i odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa baz (także tych dołączanych - PLUGGABLE), a także wprowadzono precyzyjne odzyskiwanie tabel z backupu. Obecnie można uniknąć odtwarzania pełnego backupu przestrzeni tabel do innej instancji, a następnie eksportowania wybranych tabel w celu importu do bazy docelowej. Uproszczono również migrację danych między bazami pracującymi na różnych platformach, gdyż opcjonalna konwersja big/little endian i eksport metadanych wykonuje się automatycznie.

Replika przez ocean

Jeśli firma chce zrealizować replikację danych do datacenter na innym kontynencie, ograniczeniem jest czas podróżowania światła na tym dystansie. Aby rozwiązać problem skutecznej replikacji przez ocean, Oracle w rozwiązaniu Global Data Services wprowadza opcję Far Sync, w której dane z głównej bazy produkcyjnej przepływają do bliskiej repliki Far Sync synchronicznie, by następnie zasilić replikę rezerwową asynchronicznie przez WAN. W razie utraty głównej bazy danych wszystkie zamknięte transakcje zostaną dosłane w sposób asynchroniczny. W ten sposób można zrealizować nawet skomplikowany scenariusz disaster recovery.

Dokładniejsze opracowanie zostanie opublikowane w tygodniku Computerworld, nr 16/2003.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200