Dostęp do wiedzy zależy od kultury

Coraz wyraźniej widać, że wiedza traktowana jako zasób staje się jednym z istotnych źródeł przewagi konkurencyjnej. Umiejętne zarządzanie nią może zatem przyczynić się do osiągania wymiernych korzyści przez firmy.

Coraz wyraźniej widać, że wiedza traktowana jako zasób staje się jednym z istotnych źródeł przewagi konkurencyjnej. Umiejętne zarządzanie nią może zatem przyczynić się do osiągania wymiernych korzyści przez firmy.

I choć samo pojęcie zarządzania wiedzą budzi jeszcze wiele teoretycznych sporów i polemik, to przedsiębiorstwa są coraz bardziej zainteresowane wykorzystywaniem konkretnych rozwiązań z tego zakresu.

Według wyników badań przeprowadzonych przez KPMG 81% firm w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej już wdrożyło, wdraża lub zamierza w najbliższym czasie wdrożyć systemy zarządzania wiedzą.

Jak wygląda to w Polsce?

Dostęp do wiedzy zależy od kultury

Anna Błaszczuk, Jakub J. Brdulak, Marcin Guzik, Andrzej Pawluczuk, ''Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach'', Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003

Próbę oceny, jak zarządzanie wiedzą jest postrzegane i wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach, podjęli członkowie Grupy Zarządzania Wiedzą działającej przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wynikiem seminariów, ankiet i wywiadów jest książka "Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach" (której sporą część zajmują artykuły teoretyczne).

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez autorów, wśród 33 firm działających na polskim rynku największą barierę we wdrażaniu rozwiązań z dziedziny zarządzania wiedzą w polskich firmach stanowi kultura organizacyjna. Ta przeszkoda jest trudna do pokonania, gdyż dotyczy w zasadzie każdego pracownika. Jest dostrzegana przede wszystkim w byłych państwowych zakładach pracy. Wiek pracowników, staż pracy, przyzwyczajenia, normy i wartości funkcjonujące w obrębie firm utrudniają, a czasem wręcz blokują wprowadzanie zmian. Wina leży nie tylko po stronie szeregowych pracowników. Polscy menedżerowie nie potrafią pracować zespołowo, brak im także umiejętności uruchamiania potencjału intelektualnego wśród podwładnych. W polskich firmach nie ma też sprawnych systemów komunikacyjnych, każdy zatrzymuje informacje dla siebie.

Cytowane przez autorów wyniki badań przeprowadzonych przez Delphi Group nad systemem zarządzania dowodzą, że za najważniejsze czynniki sukcesu uznaje się: powiązanie zmian ze strategią rozwoju firmy, kulturę organizacyjną oraz systemy informacyjne przedsiębiorstwa.


TOP 200