Dojrzałość technologiczna sektora publicznego wzrasta

Materiał promocyjny Czy stereotyp o zapóźnionej technologicznie i mało wydajnej administracji publicznej ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Redakcja magazynu „Computerworld” we współpracy z Dell EMC zrealizowała drugie badanie dotyczącego dojrzałości technologicznej sektora publicznego w Polsce. To doskonała okazja do sprawdzenia, jak rozwijała się informatyka w jednostkach administracji publicznej w ciągu ostatnich dwóch lat.

Czy polska administracja publiczna dysponuje zapleczem teleinformatycznym dojrzałym na tyle, by szybko reagować na zmieniające się otoczenie? Ile organizacji publicznych posiada środowiska IT umożliwiające alokowanie potrzebnych zasobów na żądanie lub w czasie nieprzekraczającym kilka dni roboczych? Przedstawiamy wybrane spostrzeżenia wynikające z raportu magazynu „Computerworld” i Dell EMC.

Stopień adaptacji rozwiązań wirtualizacyjnych zwiększa się

Nasycenie organizacji publicznych rozwiązaniami wirtualizacyjnymi systematycznie się zwiększa. 39% organizacji publicznych – w porównaniu do 32% dwa lata wcześniej – ocenia poziom wirtualizacji fizycznych serwerów jako wysoki, bardzo wysoki lub całkowity. Administracja publiczna coraz chętniej wirtualizuje także posiadane aplikacje krytyczne (wzrost z 24% do 32%) oraz, w mniejszym stopniu, rozwiązania backup i Site Recovery (wzrost z 19% do 23%).

Dojrzałość technologiczna sektora publicznego

Pełną wersję raportu mogą Państwo pobrać bezpłatnie w serwisie „Computerworld” pod adresem: http://go.computerworld.pl/92f24

Administracja publiczna powoli i nieufnie adaptuje rozwiązania chmurowe

W pierwszym badaniu aż 68% respondentów deklarowało, że nie wykorzystuje chmury w ogóle lub wykorzystuje jedynie w minimalnym stopniu. W tegorocznym badaniu analogiczny wskaźnik spadł do poziomu 59% – to wciąż dużo, niemniej różnica wyniosła blisko 10 pkt proc. Zwiększa się również udział posiadanych aplikacji w modelu cloud wśród jednostek, które już wcześniej zainwestowały w rozwiązania chmurowe; te stanowią przynajmniej 1/5 ogółu aplikacji – lub więcej – wśród 35% jednostek administracji publicznej. To o 14 pkt proc. więcej niż w III kwartale 2015 roku.

Można mieć nadzieję, że udane, dojrzałe projekty chmurowe w sektorze publicznym przyczynią się do popularyzacji tej technologii wśród innych jednostek. Są jednostki, które w niczym nie ustępują sektorowi prywatnemu. Przykład? Repozytorium Jednolitych Plików Kontrolnych przygotowane przez Ministerstwo Finansów – zbudowane w prywatnej chmurze narzędzie do rozliczania należności podatkowych, wyposażone w zaawansowany mechanizm analityczny Big Data na platformie Apache Hadoop.

Niska wydajność dostarczania zasobów IT

62% jednostek publicznych potrzebuje co najmniej roku, by dostarczyć elementy infrastruktury IT użytkownikom biznesowym. Jednocześnie jedynie co piąta (19%) jest w stanie zrobić to nie dłużej niż w 6 miesięcy. Analogicznie, 58% organizacji publicznych potrzebuje co najmniej roku, by stworzyć i przetestować kluczową, nową aplikację; tylko 22% z nich realizuje ten proces w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Ograniczenia mają przy tym charakter nie tylko infrastrukturalny czy proceduralny, ale i kadrowy – to jeden z powodów wzrastającego zainteresowania administracji publicznej usługami wynajmu specjalistów IT (np. COI, CSIOZ) czy wsparciem społeczności programistów (m.in. Ministerstwo Cyfryzacji).

Administracja posiada dane, ale nie robi z nich użytku

Administracja nie dostrzega korzyści dostatecznie uzasadniających wdrażanie hurtowni danych i rozwiązań Big Data: 53% badanych jednostek publicznych nie ma tego typu rozwiązań ani nie zamierza ich wdrażać w dającej się przewidzieć przyszłości. W ramach tej grupy ponad połowa (53%) nie dostrzega dostatecznej wartości, jaką miałaby przynieść analiza posiadanych danych. Dalsze 22% zadeklarowało inne priorytety wymagające sfinansowania.

Projekty informatyczne w zaawansowany sposób wykorzystujące technologie analityczne, takie jak wspomniane wcześniej repozytorium JPK Ministerstwa Finansów, dają dobry przykład i powoli przekładają się na popularyzację tego typu projektów wśród innych jednostek. Porównanie wyników obu edycji badania „Computerworld” i Dell EMC wskazuje, że wzrósł udział zarówno jednostek, które mają rozwiązania BI i hurtownie danych wspierające kluczowe procesy (z 23% do 32%), jak i jednostek, które stosują je w procesach niekrytyczych (z 27% do 32%).

Cykl życia sprzętu IT w sektorze publicznym pozostaje bardzo długi

Aż 2/3 jednostek publicznych (66% ) wymienia biurowy sprzęt IT co 6 lat albo rzadziej. Blisko co czwarta (23%) robi to co 4–5 lat, a jedynie co dziesiąta co 3–4 lata.Najrzadziej biurowy sprzęt IT wymieniany jest w mniejszych i średnich organizacjach – aż 35% z nich wymienia go rzadziej niż co 7 lat (por. 23% dużych jednostek publicznych). Wiek sprzętu IT koreluje z rosnącą popularnością rozwiązań wirtualizacyjnych. Dzięki nim stare stacje robocze stają się tylko usługowymi punktami końcowymi, co pozwala wydłużyć okres ich użytkowania.