Do Internetu po pierwszą pracę

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otworzyło w ramach projektu „Praca dla absolwenta” serwis internetowy "1praca.gov.pl", poświęcony zagadnieniom związanym z rynkiem pracy. W zamierzeniach twórców ma on służyć pomocą przede wszystkim 900 tys. absolwentów kończących co roku naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

Serwis składa się z trzech sekcji. "Aktualności" obejmują bieżące wiadomości dotyczące rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych ludzi. W "Działach tematycznych" absolwenci mogą znaleźć podstawowe informacje dotyczące urzędów pracy, programów praktyk i stażów, wolontariatu, a także prawa pracy. Najciekawszym elementem serwisu jest "Dział interaktywny" z forum dyskusyjnym, aktualizowaną co tydzień sondą, testami zawodowymi, a także bazą adresową, w której można znaleźć instytucje pomocne przy poszukiwaniu pracy. Najbliższe plany MPiPS zakładają uruchomienie mechanizmów umożliwiających transmisję audio i wideo wydarzeń związanych z programem "Pierwsza praca".

Polski rząd absolwentom

Ten rządowy program ma pomóc w znalezieniu pracy absolwentom szkół średnich. Propozycje przedstawione przez MPiPS zakładają przede wszystkim wiele ułatwień dla firm, które zdecydują się na zatrudnienie absolwenta. Wśród najważniejszych udogodnień dla przedsiębiorców są m.in. roczna refundacja wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne wypłacanych młodemu pracownikowi, system pożyczek dla firm oraz stypendiów, przysługujących absolwentom po zatrudnieniu na pierwszej posadzie. Program "Pierwsza praca" ma również sprzyjać aktywizacji samych absolwentów, dla których przygotowano wiele ułatwień w postaci tanich kredytów i poręczeń dla młodych ludzi, którzy zdecydują się na założenie własnej firmy, a także okresowych zwolnień ze składek ubezpieczeniowych dla tego typu przedsiębiorstw. W planach MPiPS są również zakrojone na szeroką skalę akcje mające na celu promocję wolontariatu, aktywnych sposobów poszukiwania pracy, a także zmian w systemie kształcenia.

W tyle za Europą

Podobne programy już od prawie dekady funkcjonują m.in. na terenie Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Portugalii. Francuski "Nowy Start" ma na celu ochronę młodych bezrobotnych przed wpadnięciem w trwałe bezrobocie. Twórcy programu doczekali się już pierwszych efektów. Odsetek młodzieży bezrobotnej przed upływem 6 miesięcy od skończenia szkoły spadł o prawie 20%. Jego powodzenie zachęciło rząd do kontynuowania tego typu programów. W 1997 r. ogłoszono początek nowego. "Nowe Usługi" mają na celu stworzenie młodym ludziom szans na znalezienie trwałej pracy i zdobycie profesjonalnego doświadczenia. W ramach "Nowych Usług" od czerwca 1997 r. do czerwca 1999 r. stworzono 200 645 miejsc pracy.

Wielka Brytania szczyci się programem "Youth Training Scheme" współfinansowanym z budżetu państwa. Od początku lat 90. z programu korzysta ok. 53% ogółu absolwentów. Co więcej, program o charakterze szkoleniowym przyczynił się do wzrostu PKB o ok. 0,7– 0,9% rocznie. Obecnie w Wielkiej Brytanii jest realizowany kolejny rządowy program "New Deal", który ma pomóc w znalezieniu posady, osobom pozostającym bez pracy dłużej niż 6 miesięcy. „New Deal” wdrożony w życie w kwietniu 1998 r., już w pierwszym roku objął ponad 130 000 osób. Według szacunków, wydatki związane z "New Deal" wyniosą w tym czasie ok. 3,5 mld funtów.

W Niemczech od 1999 r. jest realizowany rządowy program "Jump” – Jungend mit Perspektiven, który obejmuje osoby do 25 roku życia. Do końca 2000 r. tym programem objęto 268 000 osób. "JUMP" jest finansowany z budżetu federalnego oraz Europejskiego Funduszu Socjalnego. W roku 2000 przeznaczono na niego 2 mld DEM.

Więcej informacji można znaleźć na stronachhttp://www.1praca.gov.pl oraz http://www.mpips.gov.pl.