Dlaczego outsourcing IT?

Biznesowa motywacja outsourcingu IT jest prosta: ogólne koszty przedsięwzięcia muszą być niższe. Jeżeli podstawowa działalność firmy jest zbyt odległa od technologii komputerowych, to taniej jest powierzyć te sprawy firmie zewnętrznej - często utworzonej przez wyodrębnienie własnych służb informatycznych. Im większy jest zakres powierzonych do wykonania prac bądź bardziej żywotnych obszarów macierzystego przedsiębiorstwa on dotyczy, tym częściej współpraca partnerów jest bliższa, a wzajemna odpowiedzialność za realizację zadania większa. Taka współpraca przybliża firmy do procesów biznesowych i trudniej ustalić granicę kompetencji oraz czasu współpracy obu partnerów. Fakt ten wyraźnie odróżnia outsourcingową działalność przedsiębiorstwa od klasycznego zlecenia usługi firmie zewnętrznej, które kończy się zapłatą za wykonanie zadania.

Biznesowa motywacja outsourcingu IT jest prosta: ogólne koszty przedsięwzięcia muszą być niższe. Jeżeli podstawowa działalność firmy jest zbyt odległa od technologii komputerowych, to taniej jest powierzyć te sprawy firmie zewnętrznej - często utworzonej przez wyodrębnienie własnych służb informatycznych. Im większy jest zakres powierzonych do wykonania prac bądź bardziej żywotnych obszarów macierzystego przedsiębiorstwa on dotyczy, tym częściej współpraca partnerów jest bliższa, a wzajemna odpowiedzialność za realizację zadania większa. Taka współpraca przybliża firmy do procesów biznesowych i trudniej ustalić granicę kompetencji oraz czasu współpracy obu partnerów. Fakt ten wyraźnie odróżnia outsourcingową działalność przedsiębiorstwa od klasycznego zlecenia usługi firmie zewnętrznej, które kończy się zapłatą za wykonanie zadania.

Powody i korzyści z wdrażania outsourcingu

Powody i korzyści z wdrażania outsourcingu

Istnieją dwa powody przemawiające za wdrażaniem outsourcingu w przedsiębiorstwie: cele taktyczne i strategiczne. Korzyści krótkoterminowe wiążą się z ograniczaniem kosztów operacyjnych, gdyż dzięki wsparciu zewnętrznego usługodawcy koszty wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwie są mniejsze (bez ponoszenia wydatków na badania, marketing i organizację prac). Patrząc od strony firmy udostępniającej usługę outsourcingu, łączne koszty rozkładają się na wiele przedsiębiorstw, które mniej płacą, korzystając z podobnych usług. A więc im jest ich więcej, tym abonamentowe koszty usług mogą być niższe. Nie do pominięcia jest również czas wdrażania nowej usługi informatycznej w przedsiębiorstwie, który przy współpracy z firmą outsourcingową o odpowiednim doświadczeniu znacząco się skraca.

Wśród strategicznych korzyści outsourcingu IT poczesne miejsce zajmują: możliwość skupienia firmowych zasobów finansowych na kierunkach lepiej związanych z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, przyspieszenie korzyści wynikających z restrukturyzacji firmy (reengineering), sięganie po usługi, które niejednokrotnie byłyby niedostępne jedynie własnymi siłami przedsiębiorstwa oraz ograniczenie do minimum ryzyka podczas wdrażania nowych technologii informatycznych (wspólna inwestycja zmniejsza ryzyko niepowodzenia ponoszone przez jedną firmę).

Nadrzędnym i pierwszoplanowym zagadnieniem outsourcingu, oprócz obniżania kosztów, jest utrzymanie właściwego bezpieczeństwa ciągłej obsługi biznesowej. Powszechnie uważa się, że kontraktowe zabezpieczenie serwisu, opieki nad siecią czy systemem IT jest zdecydowanie pewniejsze, niż poleganie na etatowych pracownikach. Firma zewnętrzna jest bowiem zobowiązana ściśle określonymi procedurami reagowania, a przede wszystkim wdrożona do skutecznego usuwania problemów. Własny personel firmowy, który nie poradzi sobie szybko z zagadnieniem, raczej nie poniesie żadnych konsekwencji.

I chociaż prawdopodobieństwo nagłej utraty własnego, zwykle jedynego wyszkolonego pracownika nie jest małe, to jednak znacznie większe niż zniknięcie z rynku całej firmy outsourcingowej. Bywa niestety i tak, że całkowity koszt outsourcingu informatycznego jest wyższy niż średni koszt "wewnętrznej" realizacji zadań. Przyczyną zwykle jest mało precyzyjnie sformułowana umowa określająca relacje zarządzania systemem.


TOP 200