Dla całego miasta

Jednym z głównych systemów wykorzystywanych w Gliwicach jest Informatyczny System Zarządzania Miastem (ISZM). W jego skład wchodzą m.in. moduły dotyczące gospodarki mieniem komunalnym, podatków, należności i zobowiązań, egzekucji, gospodarki materiałowej. Miasto posiada także system ewidencji gruntów i budynków wraz z mapami numerycznymi, miejski system informacji przestrzennej, czy też system obsługi inwestycji. Wdrożony został również system zarządzania zdolnością kredytową miasta. Składa się on m.in. z modułów: planowania finansowego, zarządzania budżetem, zarządzania płynnością finansową i zadłużeniem, wieloletniego planowania inwestycyjnego.

Duży nacisk położony został na wymianę i integrację informacji pochodzących z różnych instytucji i organizacji miejskich. "Nasz system IT ma w wielu obszarach cechy systemu miejskiego. Jest tworzony na potrzeby miasta i jego jednostek organizacyjnych. Realizowany jest zgodnie z wzorcem IAF (Integrated Architecture Framework)" - wyjaśnia Krzysztof Zbrożek. Takie podejście pozwala na budowanie systemu informatycznego miasta w modelu SOA (Services Oriented Architecture). "Dzięki temu osiągnęliśmy wysoki poziom integracji na poziomie danych i aplikacji. Możliwe było też objęcie wdrożeniami rozległego obszaru obejmującego zarówno Urząd Miejski, jak i wszystkie jednostki organizacyjne miasta" - dodaje Krzysztof Zbrożek.

Dla wszystkich jednakowo

Wirtualne Biuro Obsługi to jeden z najbardziej widocznych, bo wystawionych na świat przez Internet, elementów rozbudowanej infrastruktury teleinformatycznej, którą dysponuje Urząd Miejski w Gliwicach. W zasadzie nie ma dziedziny czy obszaru działania gliwickich urzędników, który nie byłby dzisiaj wspierany przez technologie informacyjne. Obieg spraw i dokumentów w urzędzie odbywa się w wersji elektronicznej. Wdrożenie systemu zarządzania dokumentami usprawniło pracę urzędników oraz pozwoliło mieszkańcom sprawdzać poprzez Internet stan załatwiania wniesionej sprawy. "Zastosowane przez nas rozwiązania w zakresie IT pozwoliły na zbudowanie wydajnych, kompleksowych oraz zalgorytmizowanych procedur, które poprawiły efektywność działania zarówno w obszarze wewnętrznego funkcjonowania instytucji miejskich, jak i obsługi obywatela" - przekonuje Krzysztof Zbrożek.

Gliwice biorą również udział w realizowanym na terenie województwa śląskiego projekcie SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej). Jego celem jest ułatwienie mieszkańcom załatwiania spraw drogą elektroniczną w dowolnym urzędzie na terenie województwa. Innym, finansowanym ze środków unijnych projektem regionalnym, w który również zaangażowany jest Urząd Miejski w Gliwicach, jest program SilesiaNet. Polega on na budowie infrastruktury zapewniającej instytucjom lokalnym i mieszkańcom dostęp do Internetu oraz możliwość równego korzystania przez wszystkich z usług elektronicznych.


TOP 200