Desktopy pod specjalnym nadzorem

Altiris Client Management Suite

Altiris: stan komputerów i pakietów planowanych do instalacji

Altiris: stan komputerów i pakietów planowanych do instalacji

System firmy Altiris wykorzystuje modularną architekturę indywidualnych elementów dołączanych do Notification Server. Do zainstalowania tego serwera wymagany jest serwer Windows 2000 lub 2003 oraz MS Server. W małych instalacjach może być używana niezależna baza danych SQL Server Desktop Engine, ale firma nie poleca takiego rozwiązania.

Do testowania założonych zadań zainstalowano Deployment Solution i Recovery Solution. Nowym mechanizmem Altiris, dostępnym podczas testów w wersji beta, jest Software Virtualization Solution (SVS). SVS testowano według kilku scenariuszy i wynik potwierdził dużą wartość tego narzędzia. SVS umieszcza aplikacje i dane w zarządzanych jednostkach, które mogą być natychmiast aktywowane, zawieszane lub resetowane. SVS dotyczy tylko sposobu instalowania plików aplikacyjnych i ustawienia rejestrów, a nie tego, jak są użytkowane lub uruchamiane.

Deployment Solution 6.5 zawiera narzędzia do tworzenia obrazów systemów operacyjnych Linux lub Windows. Zapewnia też dobre wsparcie odtwarzania po katastrofie. Może także wyposażać serwery Linux i Windows. Aplikacja PC Transplant Pro zapewnia obsługę uaktualniania użytkowników i ich migrację na nowe maszyny. Pozwala na budowanie skomplikowanych zadań automatyzujących przenoszenie ustawień osobistych obejmujących: wychwytywanie ustawień osobistych, migrację systemów operacyjnych i oprogramowania, rekonfigurację komputera z oryginalnymi ustawieniami personalnymi użytkownika. Personality Packages lub Rapid Install Packages można także edytować na bieżąco, używając narzędzi edycyjnych PC Transplant Editor i Wise Package Studio, dostępnych z Deployment Solution Console.

Konsola jest aplikacją przeglądarkową, która zapewnia personelowi helpdesku dostęp do niezbędnej informacji o systemach będących pod ich kontrolą. Altiris używa do zdalnego sterowania oprogramowania Carbon Copy, przejętego od Compaqa w 2001 r. Aplikacja pracuje bez zarzutu i zapewnia ścisłą integrację z Notification Server oraz zdalne sterowanie wykorzystujące przeglądarkę. Zintegrowany mechanizm zarządzania zdarzeniami, dostępny z konsoli zarządzania, może rejestrować i śledzić zdarzenia związane ze wsparciem. Helpdesk lub użytkownik może generować opisy zdarzeń, używając formularzy webowych. Reguły powiadamiania określają, które typy zdarzeń mają generować specyficzne alarmy - przez pocztę elektroniczną lub komunikat na pager.

Altiris Security Management Suite wykorzystuje różne metody do wspomagania ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa sieci. Deployment Solution for Network Devices jest aplikacją będącą firmową wersją architektury Cisco NAC (podczas testów dostępna w wersji beta). Automatyczne zarządzanie łatkami jest tu kluczowym elementem strategii zarządzania bezpieczeństwem. Wykrywanie i uaktualnianie systemów wymagających łatek bezpieczeństwa, bez interwencji użytkownika, pomaga obniżyć ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii wirusowych.

W obszarze zarządzania Altiris oferuje solidny system raportowania wykorzystujący przeglądarkę. Na uwagę zasługuje pulpit rozdzielczy, który pokazuje graficzne podsumowanie istotnych informacji, takich jak stan łatek, raport o incydentach i stan rozprowadzania oprogramowania. System zawiera długą listę predefiniowanych raportów, ale umożliwia też modyfikowanie istniejących raportów lub tworzenie nowych. Altiris można także wyróżnić za zarządzanie zasobami, pozwalające na śledzenie takich elementów, jak wygaśnięcie dzierżawy i informacji o deprecjacji zasobów. Niedogodnością jest konieczność ręcznego wprowadzenia wszystkich tego typu informacji, aby można było śledzić pozycje kosztowe dla każdego elementu, który ma podlegać monitorowaniu.

Altiris zapewnia kilka mechanizmów ułatwiających życie użytkownikom. Produkt Recovery Solution umożliwia odtworzenie utraconych plików z zakrytych partycji lokalnych (jeżeli zostaną skonfigurowane). Firma oferuje także portal oprogramowania, który pozwala użytkownikom na ściąganie dostępnych aplikacji programowych w celu zainstalowanie ich lokalnie na maszynach. Istnieje także sposób na konfigurowanie oprogramowania zarządzania helpdesku w celu automatycznego resetowania haseł.

Novell ZENworks 7

Novell ZenWorks: zarządzanie łatkami wykorzystujące oprogramowanie PathLink

Novell ZenWorks: zarządzanie łatkami wykorzystujące oprogramowanie PathLink

Novell ZENworks przebył długą drogę, startując jako produkt pracujący wyłącznie na platformie NetWare. ZENworks 7.0 obsługuje wiele platform. Wszystkie serwerowe komponenty mogą być instalowane na Linuksie, NetWare lub Windows. Klient pracuje na platformach Linux, Macintosh i wszystkich odmianach Windows.

Nadal koniecznym jest jednak instalowanie kopii eDirectory, ponieważ moduły ZENworks opierają się na tych usługach katalogowych w zakresie uwierzytelniania i informacji o regułach polityki. ZENworks 7.0 nie wymaga bezwzględnie klienta Novella, ale koniecznym jest zainstalowanie niewielkiego modułu na każdym zarządzanym systemie.

Do składowania danych użytkownika wyznaczył produkt iFolder. Samoobsługowe hasła nie są integralnym komponentem ZENworks, ale mogą być zapewnione przez produkty innych dostawców.

Rozprowadzanie oprogramowania z pomocą ZENworks wypada dobrze w porównaniu z innymi produktami. Wieloplatformowość jest jedną z cech charakterystycznych ZENworks, z silnym akcentem na Linuksa. Serwer obrazów ZENworks obsługuje ładowanie Preboot Execution Environment (PXE) oraz multicasting, co pozwala na szybsze dostarczanie obrazów do wielu stacji roboczych. Do migracji ustawień osobistych, Novell wykorzystuje produkt CA Unicenter Desktop DNA, którego jest resellerem.

Novell ZenWorks: synchronizacja plików z wykorzystaniem iFolder

Novell ZenWorks: synchronizacja plików z wykorzystaniem iFolder

ZENworks używa partycji Desktop Management Workstation Imaging (Linux) dla odtworzenia obrazu oprogramowania na stacji roboczej. Z chwilą zainstalowania tej partycji stacja robocza może być automatycznie odtworzona zdalnie lub zaplanowania do odtworzenia. Jest to bardzo dobra metoda dla środowisk ze sprzętem publicznie dostępnym, gdzie często zachodzi konieczność przywracania komputera do ustalonej konfiguracji.

Większość funkcji helpdesk: przeglądanie informacji o określonych stacjach roboczych, inicjowanie sesji zdalnego sterowania czy zmiana ustawień reguł polityki, wymaga użycia ConsoleOne. Aktualna wersja ConsoleOne została w znacznym stopniu ulepszona w porównaniu z wersjami wcześniejszymi, ale nadal wymaga więcej niż kilku kliknięć do zrealizowania jakiegokolwiek zadania.

Aplikacja iManager jest zgrabnie zaprojektowaną konsola webową, która wykonuje kilka zadań zarządzania, obejmujących zarządzanie użytkownikami i grupami oraz resetowanie haseł. Podczas testów nie można było wykonać większości funkcji zarządzania ZENworks przez interfejs przeglądarkowy, ale Novell zapowiedział taką funkcjonalność w kolejnym wydaniu produktu. Natomiast ZENworks for Linux ma centrum sterujące oparte na przeglądarce, które zapewnia taką funkcjonalność na platformie Linux.

W dziedzinie bezpieczeństwa Novell polega na eDirectory. System ten używa tożsamości jako podstawy gwarantowania dostępu do zasobów sieciowych, instalowania aplikacji i zmian w konfiguracji desktopów. ZENworks for Handhelds zawiera kilka mechanizmów ochronnych, w tym zdolność do samounicestwienia lub trwałego usunięcia wszystkich danych użytkownika, jeżeli przekroczona zostanie ustalona liczba niepomyślnych uwierzytelnień. Rozwiązanie obsługuje wiele typów handheldów.

Novell ma ścisłe relacje z PatchLink i do łatania desktopów używa systemu zarządzania poprawkami z tej firmy w połączeniu z ZENworks. Dla zapewniania uaktualnień związanych z najnowszymi zagrożeniami PatchLink używa modelu subskrypcji.

ZENworks Asset Management jest komponentem raportującym, przeznaczonym do generowania szybkich raportów. Możliwości wieloplatformowe umożliwiają monitorowanie i zarządzanie heterogenicznymi platformami zainstalowanymi na serwerach i desktopach.

Produktem, któremu Novell wyznacza m.in. rolę składowania i odzyskiwania plików, jest iFolder. Używa on automatycznej synchronizacji do składowania i synchronizowania plików z maszyny użytkownika na serwerze. Wersja peer-to-peer iFolder pracuje na platformach Linux, Windows i Mac OS.


TOP 200