Data center w Polsce

Oferta usługodawców związana z udostępnianiem infrastruktury jest bogata. W jednej trzeciej obiektów nie są dostępne bardziej zaawansowane usługi związane z infrastrukturą telekomunikacyjną (centralki PABX, systemy antyspamowe itp.). Wynika to głównie z tego, że operatorzy kilku obiektów data center udostępniają je zwykle tylko w jednej lokalizacji.

Oferta usług PaaS oraz SaaS (wykresy 4 i 5) u polskich dostawców usług data center dopiero się rozwija. Podobnie jak w przypadku usług IaaS, operatorzy kilku obiektów udostępniają bardziej zaawansowane usługi w głównym centrum kolokacyjnym (zwykle największym). W pozostałych obiektach oferują tylko usługi podstawowe, spełniając wymagania klientów odnośnie do maksymalnej odległości serwerowni od ich siedziby.

Zobacz również:

  • Edge computing: 5 potencjalnych pułapek
  • Vantage Data Centers wybuduje DC w Warszawie
  • Nvidia: przychody z centrów danych wzrosły o 79% w pierwszym kwartale

Usługi SaaS kilka lat temu były domeną dużych firm integratorskich. Operatorzy data center dopiero uczą się je świadczyć i stopniowo wdrażają do oferty. W ciągu kilku lat liczba obiektów, w których pojawi się infrastruktura niezbędna do uruchomienia usług tego typu, zwiększy się dwukrotnie.

Niektórzy operatorzy data center oferują jeszcze inne usługi niż wymienione na wykresach. Należą do nich:

• Load Balancing;

• public cloud, private cloud;

• TV eXchange;

• VPN, FLEX IP;

• Platformy CAAS, SECURITY;

• Video i Audio Streaming.

Łączna powierzchnia wszystkich komercyjnych datacenter w Polsce wynosi, według stanu na pierwszą połowę 2013 r., prawie 60 tys. mkw., co w przybliżeniu odpowiada potencjałowi jednego data center wybudowanego przez Microsoft w 2008 r. w Northlake (okolice Chicago, USA).

Przedstawiona na wykresie 6 prognoza wartości rynku data center uwzględnia następujące czynniki:

• wzrost popytu na usługi data center wynikający z trendu do outsourcingu usług ICT w różnych grupach firm i instytucji;

• zwiększenie podaży powierzchni kolokacyjnej, co przełoży się na obniżki cen usług samej kolokacji na poziomie ok. 4% r/r, ale wpłynie na dodatkowe zwiększenie popytu;

• zwiększenie udziału usług zarządzanych i usług dodatkowych;

• stopniowy wzrost cen energii elektrycznej.

Podaż powierzchni

Prognoza dostępnej powierzchni data center na lata 2013–2016 opiera się na wszystkich zidentyfikowanych w trakcie badania projektach budowy data center, które sumują się do powierzchni około 42 tys. mkw. (na koniec 2015 r.), oraz przewidywanym wzroście popytu na usługi. Pomimo kryzysu w Polsce i możliwego ograniczenia innych inwestycji, należy się spodziewać zwiększonego zapotrzebowania na data center związanego m.in. z potrzebami administracji państwowej i projektami dla klientów międzynarodowych.

Zwiększająca się podaż powierzchni kolokacyjnej w data center wpłynie na obniżenie średniego wykorzystania powierzchni. Będzie to związane z faktem, że kolejne, coraz większe data center wchodzące na rynek będą zapełniać się stopniowo, gdyż proces sprzedaży powierzchni i ewentualna migracja klientów trwają długo. W przypadku większych klientów pełen cykl sprzedaży i realizacji usługi może trwać od roku do 2 lat, w zależności od wymagań i uwarunkowań klienta.

Wartość polskiego rynku data center w 2012 r. wyniosła ok. 1,1 mld zł (w tym 42% stanowiły czyste usługi kolokacyjne) i wykazuje trwałą tendencję rosnącą, pomimo postępującego spadku cen usług kolokacyjnych. Oto główne czynniki wpływające na jego wzrost:

• wzrost popytu i podaży

• spadek cen usług infrastrukturalnych

• wzrost wynagrodzeń kadry technicznej

• wzrost wykorzystania internetu

• wzrost zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ICT.

Podsumowanie

W ciągu najbliższych kilku lat rynek usług data center będzie charakteryzował się rosnącym popytem. Będzie to związane ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na usługi ICT w polskich firmach, wzrostem wymagań co do poziomu świadczonych usług i elastycznością w doborze usług. Rosnąca popularność outsourcingu ICT oraz dostępność nowych technologii i metod dostarczania usług ICT (wirtualizacja, cloud computing) także zwiększają zapotrzebowanie na usługi data center.

Podaż i jakość usług data center w Polsce radykalnie się poprawia. Oddawane do użytku nowe obiekty są coraz nowocześniejsze, mają znacznie wyższe parametry bezpieczeństwa. Poprawia się standard zaopatrzenia w energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne. Coraz więcej dostawców nie ogranicza się do usług udostępniania powierzchni technicznej, ale także oferuje szereg usług dodatkowych. Szczególną rolę grają rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo teleinformatyczne i ciągłość biznesową – wspomaganie procesów BCP przedsiębiorstw (biura zapasowe), realizacja procesów DRP (centra zapasowe przetwarzania danych). Dostawcy usług data center potrafią być także efektywnymi dostawcami infrastruktury dla portali internetowych i firm opierających działalność na internecie.

Rynek data center w Polsce jest nadal w dużym stopniu rozproszony, wykazuje też duży rozrzut w skali i zakresie świadczonych usług. Obok dużych i profesjonalnych data center istnieje duża grupa mniejszych dostawców, nastawionych przeważnie na obsługę klientów o mniejszej skali działalności i mniejszych wymaganiach co do jakości usługi. Ważnym aspektem oferty wielu dostawców jest elastyczność świadczonych usług: deklarują oni możliwość dostosowania istniejącej lub nowo budowanej powierzchni do wymagań klienta, najczęściej jednak pod warunkiem współuczestnictwa w nakładach na modernizację infrastruktury.

Autorzy reprezentują firmę Audytel SA.

Data center w Polsce

TOP 200