Dane osobowe a nowe technologie

Login

Nazwa użytkownika (login) może w określonych okolicznościach być uznana za daną osobową. Dla potwierdzenia powyższego stanowiska niezbędne jest sprawdzenie, czy za pomocą informacji tego rodzaju można ustalić - bezpośrednio lub pośrednio (w powiązaniu z innymi informacjami) - tożsamość osoby posługującej się określonym loginem. Odwołując się do definicji danych osobowych zawartych w Dyrektywie 95/46/WE oraz uwag zawartych w Opinii 4/2007 przyjętej przez Grupę Roboczą Art. 29 ds. ochrony danych osobowych, decydujące znaczenie dla ewentualnego uznania ich za dane osobowe będzie miała możliwość identyfikacji pośredniej określonego użytkownika, a więc identyfikacja z wykorzystaniem dodatkowych informacji będących w posiadaniu administratora danych (dostawcy serwisu internetowego) lub innych osób. Jednoznaczne stwierdzenie, czy określona nazwa użytkownika serwisu internetowego może być daną osobową możliwe jest wyłącznie po dokładnym przeanalizowaniu poszczególnych przypadków oraz wszystkich związanych z nimi okoliczności, zawsze w kontekście celów przetwarzania tychże nazw.

Nick

"Nick" (z ang. nickname - przezwisko, pseudonim) to ciąg znaków tworzący nazwę pod jaką dana osoba chce występować, w przypadku gdy nie chce się ona posługiwać swoim imieniem lub/i nazwiskiem. Biorąc pod uwagę serwisy internetowe np. portale społecznościowe, "nick" osoby często może być tożsamy z nazwą użytkownika, po której dana osoba jest identyfikowana. Pod pojęciem "nick" rozumie się również nazwę używaną do podpisania wiadomości umieszczanych na forach dyskusyjnych, podpisywania komentarzy zamieszczanych na portalach informacyjnych, oznaczania osób uczestniczących w czatach, czy też nazwę w komunikatorach internetowych. W zależności od rodzaju usługi, nazwa "nick" może mieć charakter tymczasowy użyty w czasie ad hoc, np. na czacie dla potrzeb oznaczenia osoby na czas jej udziału w dyskusji czy skomentowania wydarzenia w portalu informacyjnym lub stały, w przypadku użytkowników rejestrowanych na forach dyskusyjnych, w portalach społecznościowych itp. Przy "nicku" stałym dla każdego połączenia się z daną usługą, ta sama osoba może występować pod tą samą nazwą. Przy "nicku" tymczasowym dla każdego połączenia się z daną usługą ta sama osoba może występować za każdym razem pod inną nazwą.

W każdym jednak przypadku, niezależnie od rodzaju "nicku", system informatyczny lub serwis rejestruje numery IP komputerów, z których dokonywane są określone działania przez użytkownika. Nazwa ("nick") przypisana konkretnemu użytkownikowi pełni zatem rolę dodatkowej informacji ułatwiającej jego identyfikację. W określonych zatem sytuacjach, o ile nie wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań, "nick" może być uznany za dane osoby możliwej do zidentyfikowania.


TOP 200