Dane osobowe a nowe technologie

Trwałe pliki "cookie" zawierające niepowtarzalny identyfikator użytkownika komputera - zgodnie z opinią 1/2008 - mogą należeć do kategorii danych, na podstawie których można ustalić tożsamość osób, których one dotyczą i w tym rozumieniu mogą stanowić dane osobowe. Zgodnie z przytoczoną zatem definicją danych osobowych, będą to dane osobowe, które umożliwiają identyfikację osób, których dotyczą, natomiast same ich nie identyfikują.

Adres e-mail

Za dane o charakterze osobowym należy z całą pewnością uznać wszystkie adresy poczty elektronicznej osób fizycznych, które wykupiły konto e-mail u usługodawcy, podpisując stosowną umowę na świadczenie takiej usługi. Tym bardziej wtedy, gdy w identyfikatorze adresu e-mail znajduje się jej imię i nazwisko lub dodatkowo osoba ta wykupiła nazwę domenową niosącą informację o jej nazwisku, np. imię@nazwisko.pl. Operator serwera pocztowego dysponuje w takich przypadkach pełną informacją o tym, do kogo dany adres poczty elektronicznej został przyporządkowany.

Do danych o charakterze osobowym należy również zaliczyć adresy poczty elektronicznej, które nadawca opatrzył swoim zaufanym certyfikatem niekwalifikowanym lub zawarł w nim dokumenty podpisane swoim zaufanym certyfikatem kwalifikowanym. Należy pamiętać, że usługodawcy oferujący darmowe adresy e-mail dla użytkowników sieci globalnej Internet, w przeważającej większości nie nadają procesowi rejestracji konta charakteru formalnego. Taki stan rzeczy sprawia, że użyte mechanizmy automatycznego ich zakładania nie weryfikują faktycznej relacji między osobą tworzącą konto poczty elektronicznej a danymi podanymi przez nią podczas rejestracji tego konta. Nie oznacza to jednak, że adresy tak tworzone nie będą nigdy danymi osobowymi. Patrząc na zakres danych, który można podać przy rejestracji konta, użytkownik sieci Internet, wpisując tam swoje dane osobowe, tworzy adres, do którego jednoznacznie będą przyporządkowane dane identyfikujące jego tożsamość.

Z adresem e-mail, który posiada cechy danych osobowych, mamy do czynienia tym bardziej wtedy, kiedy użytkownik, będąc osobą o dość oryginalnym imieniu i nazwisku, zawrze je w identyfikatorze konta (ciągu znaków dodawanych do znaczka "@"). Nie należy również zapominać o sytuacji, w której osoba rejestrująca adres e-mail, posługuje się nim stale (tak jak numerem telefonu), korzystając z niego w dłuższym okresie i publikuje go przy użyciu różnych mediów wraz ze swoimi danymi osobowymi. Mimo podania przykładów obiektywnej kwalifikacji osobowego charakteru adresu poczty elektronicznej, każdą sprawę takiej kwalifikacji należy traktować indywidualnie, uwzględniając przedstawione wyżej uwagi.


TOP 200