Dane osobowe a nowe technologie

Dla obydwu kategorii danych przewidziana jest prawna ochrona ich poufności. Dane o abonentach telefonicznych oraz dane o ruchu telekomunikacyjnym chronione są zarówno na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, jak i ustawy prawo telekomunikacyjne. W tym ostatnim przypadku tę ochronę realizuje się poprzez nałożenie na operatora obowiązku zachowania tzw. tajemnicy telekomunikacyjnej (art. 159 prawa telekomunikacyjnego). Dane, do których należą m.in. dane o ruchu telekomunikacyjnym operator zobowiązany jest zachować w tajemnicy i udostępniać jedynie w ściśle określonych przepisami ustawy przypadkach.

Analogicznie należy traktować dane dotyczące publicznego numeru IP przypisanego komputerowi. Podobnie jak w telefonii, należy tutaj wyróżnić dwa rodzaje danych:

1. Dane o abonentach dostawców Internetu (Providerów Internetowych) zawierające numer publiczny IP w powiązaniu z danymi osobowymi abonenta lub danymi firmy.

2. Dane o ruchu telekomunikacyjnym, czyli dane na temat wykonywanych połączeń teleinformatycznych składających się między innymi z numerów IP, używanych protokołów oraz czasu trwania połączenia. Dane te podobnie jak dla telefonii nie zawierają wprost danych osobowych abonenta, a jedynie dane techniczne dotyczące wykonanych połączeń i rodzaju usług, z których abonent korzystał.

Dane o abonentach internetowych, porównane wcześniej do danych abonentów telefonicznych, znane są operatorowi będącemu dostawcą Internetu. Posiadane przez operatora dane osobowe abonentów są danymi, które w pełni identyfikują osobę fizyczną. Nie są to dane, które jedynie umożliwiałyby ustalenie tożsamości osób, których dotyczą po wykonaniu dodatkowych działań. Są to dane osób już zidentyfikowanych.

Natomiast dane o ruchu telekomunikacyjnym (tzw. logi systemowe serwerów i innych urządzeń sieciowych, które pośredniczą w realizacji połączenia) zawierające dane techniczne dotyczące połączeń, w tym numery IP, będą stanowiły informacje, które umożliwiają identyfikację osób, których dotyczą, natomiast same ich nie identyfikują. Należy mieć również na uwadze fakt, że podobnie jak numery telefonów, adresy IP identyfikujące urządzenia w sieci komputerowej (np. nr IP urządzeń w sieci Internet), nie zawsze będą - przez operatorów - przypisane do konkretnej osoby fizycznej. Dane te mogą być przypisane określonej firmie, organizacji lub w ogóle nieprzypisane żadnemu podmiotowi, jak np. adresy IP użytkowników podłączających się do niezabezpieczonych sieci bezprzewodowych (Hotspotów).


TOP 200