Czy koniec GOSIP?

W styczniu 1994 r. komisja ˙rzadu ˙federalnego˙USA zaleciła odrzucenie GOSIP (Government Open System ˙Interconnection Profile - Urzędowe Zalecenia dla Połączeń między Systemami˙Otwartymi) w branży sieciowej.

W styczniu 1994 r. komisja ˙rzadu ˙federalnego˙USA zaleciła odrzucenie GOSIP (Government Open System ˙Interconnection Profile - Urzędowe Zalecenia dla Połączeń między Systemami˙Otwartymi) w branży sieciowej.

Wszelkie polecenia dotyczące służb zaopatrzeniowych (co można i czego nie można kupić za pieniądze rządowe) -˙a takim właśnie dokumentem jest de facto pakiet GOSIP - napotykają˙w swym działaniu na znaczny opór, szczególnie gdy nie biorą pod uwagę opinii użytkowników i˙nie˙uwzględniają aktualnie dostępnej oferty rynkowej sprzętu komputerowego˙ oraz˙powiązanych z nią usług. Jest to zdanie zarówno osób zatrudnionych w agendach rządowych, jak i firm współpracujących z rządem federalnym.

Rządowy program GOSIP,˙który˙rozpoczął się w 1990 r., nakazywał korzystanie w agendach rządowych (zarówno w połączeniach wewnętrznych, jak i w kontaktach ze światem zewnętrznym) wyłącznie protokołów połączeń˙systemów otwartych˙OSI. Tymczasem już wtedy większość˙agencji rządowych˙stosowała protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) lub protokoły˙firmowe,˙takie˙jak˙SNA (Systems˙Network Architecture) z IBM czy DECnet z Digital Equipment Corp.

W rezultacie tej sytuacji użytkownicy sprzętu rządowego "ryli tunele pod szlabanami GOSIP", dzięki czemu mogli kupować sprzęt sieciowy niezgodny z OSI.˙Właśnie dlatego Federalna˙Komisja˙ds.˙Normalizacji dla˙Połączeń Międzysieciowych FIRP (Federal Internetworking Requirements Panel) zaproponowała˙ eliminację GOSIP.

Chociaż˙niektórym wydaje się,˙że˙wytyczne FIRP "podetną korzenie"˙OSI,˙nie˙wszyscy widzą istniejącą sytuację˙tak samo.˙Niektórzy mówią,˙że użytkownicy rządowi będą po˙prostu dodawali ustalenia OSI do używanych przez siebie aplikacji i wieloprotokołowych usług transportowych.

Niektóre˙protokoły GOSIP˙wyprzedzają˙wszystkie˙inne i mają˙naprawdę istotne znaczenie˙dla współpracy systemów(interoperability) - powiedział Mike Savage, szef˙działu inżynierii˙systemowej w Ośrodku Lotów˙Kosmicznych NASA w Huntsville˙w˙Alabamie.˙Myślę,˙że zwłaszcza˙standard X.500˙ jest powszechnie˙uważany za˙bardzo praktyczny˙i˙niezbędny˙ dla współpracy˙między systemami w zakresie poczty elektronicznej a˙ systemami adresowania.

Są również tacy,˙którzy sądzą, że propozycja FIRP doprowadzi do fuzji TCP/IP z OSI.

Być może dobrym rozwiązaniem byłoby gdyby˙IP˙i˙GOSIP˙stały się przynajmniej równoprawnymi standardami.˙Byłoby˙to˙odbicie stanu faktycznego.

Użytkownicy OSI w sektorze prywatnym twierdzą tymczasem, że nawet nie odczują skutków akcji FIRP. Na przykład w Dow Chemical Co., istnieje rozległa instalacja DECnet przerabiana właśnie na DECnet/OSI.

Jak˙na ironię zalecenie FIRP może być właśnie tym bodźcem, jakiego˙potrzeba˙OSI -˙twierdzą niektórzy. Kiedy˙Ministerstwo Obrony˙poniechało˙we˙wczesnych latach 80. swych˙przepisów˙co do protokołu TCP/IP, popularność jego wybuchła jak pożar w lasie. Być może po rezygnacji z GOSIP także OSI szybko ruszy z miejsca.


TOP 200