Czas na zmiany

Na efektywność działania IT w sektorze finansowym wpływa wiele czynników. Warto jej się przyjrzeć bliżej, bo znakomicie pokazuje kondycję sektora bankowego w danym kraju i sytuację konkurencyjną oraz możliwości rozwoju na poszczególnych rynkach. W przypadku polskich banków konkluzja jest prosta: należy zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów IT.

W naszej ocenie na efektywność działania IT w bankowości w Europie miały wpływ przede wszystkim trzy elementy. Po pierwsze, wciąż stosunkowo niski stopień ubankowienia w niektórych krajach (głównie kraje nowej Europy oraz ciągle rozwijające się, np. Turcja), a co za tym idzie, potencjał wzrostu, wykorzystany przez banki. Po drugie, fakt, że rynki bankowe w bardziej zaawansowanych krajach nowej Europy (Polska, Czechy, Słowacja) upodabniają się do zachowań rynków starej Europy. I wreszcie, nie sposób pominąć znaczenia, jakie dla sektora bankowego, również w Europie, miał kryzys ekonomiczny.

Badanie "Banking IT Cost Benchmark" przeprowadzone przez McKinsey & Company wśród 77 banków, głównie europejskich, wskazuje, że z punktu widzenia efektywności kosztowej procesów IT można wyróżnić trzy grupy banków, wyraźnie rozgraniczone geograficznie. Dojrzałe banki, zlokalizowane w krajach starej Europy, które doświadczyły stagnacji przychodów (średnio -0,4%) oraz niewielkiego wzrostu (4-6%) wydatków, w tym również na IT. Rosnące banki, umiejscowione w CEE (w sumie około 1/4 banków zlokalizowanych w CEE), które zanotowały znaczący wzrost przychodów, średnio o 43%, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 29%. I wreszcie,grupa banków dojrzewających, zlokalizowanych w CEE, która odnotowała niewielki wzrost przychodów - o 8% - przy znaczącym wzroście kosztów - o 19%.

Zobacz również:

  • Jak optymalizować koszty IT w czasach pandemii

Banki tzw. rosnące występują głównie w Rumunii, Chorwacji, na Bałkanach, oraz w krajach nadbałtyckich. Dojrzewjące banki ulokowane są głównie w krajach będących nowymi członkami UE, np. Polska, Słowacja, Republika Czeska, Węgry, ale również Turcja.

Wyniki badania pokazują, że banki w Polsce nie wyróżniają się pozytywnie na tle innych krajów. Główną cechą naszego rynku jest różnorodność. Z badania wynika, że banki w Polsce rosną, odnotowując wzrosty przychodów od 5% nawet do 34%. Jednocześnie wyraźna jest stabilizacja poziomu wydatków (średnio wzrost o kilka procent, maksymalnie o ponad 20% wzrostu kosztów ogólnych oraz o 31% zmiany kosztów IT). Znacząca część badanych przez nas banków ma wysokie koszty IT, to prawdopodobnie instytucje, które ciągle jeszcze są w okresie transformacji IT. Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy wielcy gracze polskiego rynku bankowego startowali z grubsza z podobnej pozycji, widać, że osiągnięcie dużej wydajności nie jest zadaniem prostym i krótkofalowym.


TOP 200