Cray i Challenge w jednym domu

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zakupiło ze środków KBN superkomputer Cray w architekturze wektorowej, który przeznaczono do zaawansowanych obliczeń numerycznych dla całego środowiska naukowego Poznania.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zakupiło ze środków KBN superkomputer Cray w architekturze wektorowej, który przeznaczono do zaawansowanych obliczeń numerycznych dla całego środowiska naukowego Poznania.

Pracę superkomputera Cray w poznańskim Centrum uzupełniają obecnie dwa serwery superkomputerowe Silicon Graphics. Są to Challenge L z sześcioma procesorami, który może być użyty jako serwer sieci metropolitalnej oraz Power Challenge z czterema procesorami nowej generacji, jako komputer do numerycznych obliczeń skalarnych. Niestety komputery Silicon Graphics Challenge i Power Challenge nie pracują jeszcze w pełnej możliwej konfiguracji, ze względu na konieczność uzyskania pełnej licencji superkomputerowej.

Nowo zakupione komputery wykorzystywane będą do prowadzenia badań z zakresu fizyki, chemii, biologii, astronomii, medycyny i nauk technicznych. Główne obliczenia prowadzone będą na superkomputerze Cray, natomiast do wizualizacji otrzymywanych danych wykorzystywane będą stacje graficzne Silicon Graphics.

Olbrzymie możliwości obliczeniowe i wizyjna prezentacja wyników spowodowały znaczny wzrost liczby tematów, do badania których zostaną użyte superkomputery w poznańskim Centrum.

* Z zakresu chemii, fizyki i biologii molekularnej prowadzone będą m.in. obliczenia do prac nad strukturą

układów wieloatomowych i sieci krystalicznych, semi-empiryczne i inito obliczania struktury atomu

symulowanie zachowań i magnetyków, badania zachowania się struktury krystalicznej w supersilnych polach, symulacje właściwości termodynamicznych i dynamicznych fazy skondensowanej, badanie wzbudzeń elementarnych w materiałach o strukturze złożonej, optymalizacje algorytmów do rozwiązywania problemów charakterystycznych dla biologii oraz analizy struktury łańcuchów DNA i RNA.

* W mechanice, inżynierii lądowej i technice cieplnej badania dotyczyć będą opracowania systemów eksperckich do projektowania maszyn i urządzeń, nieliniowej analizy zagadnień, przestrzennej współpracy konstrukcji z podłożem oraz wykorzystania numerycznych metod mechaniki do optymalnego sterowania procesami wymiany ciepła i masy.

* W astronomii i geodezji badana będzie dynamika i astrofizyka wielu ciał, prowadzone będą też badania geodynamiczne GPS (Geographical Positioning Systems) oraz z zakresu geodezji inżynierskiej z wykorzystaniem geodezji satelitarnej.

* W medycynie program badań obejmuje wspomaganie diagnostyki histologicznej nowotworów układu nerwowego, określanie stopnia biologicznej złośliwości nowotworów oraz analizy porównawczej nowotworów mózgu i układu kostnego.

Zainstalowane w lutym br. superkomputery, obecnie wdrażane do użytku, plasują poznański ośrodek na jednym z pierwszych miejsc w Polsce pod względem mocy obliczeniowej.


TOP 200