Coraz lepsza wiedza

Rozwiązania analityczne zastosowane w Systemie Informacyjnym Publicznych Służb Zatrudnienia „Syriusz” pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie instrumentów aktywizacji rynku pracy w naszym kraju.

Rozwiązania analityczne zastosowane w Systemie Informacyjnym Publicznych Służb Zatrudnienia „Syriusz” pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie instrumentów aktywizacji rynku pracy w naszym kraju.

System Informacyjny „Syriusz” to jeden z głównych projektów realizowanych obecnie przez Departament Informatyki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). W gruncie rzeczy „Syriusz” to nie jeden system, lecz kilka różnych, ściśle ze sobą powiązanych systemów. Niektóre z wchodzących w jego skład rozwiązań, takie jak Krajowy System Monitorowania Rynku Pracy (KSMRP), Portal Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) czy Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP), już funkcjonują. Zostały oddane do użytku w tym roku przez konsorcjum firm S&T, i RSI. Tworzą tzw. warstwę centralną, która integruje systemy informacyjne powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Działa także Aplikacja Centralna SI .

Dane do warstwy centralnej przesyłane są w określonych terminach i formatach z baz danych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Na razie nie można zautomatyzować ich pobierania ze względu na obowiązujące regulacje prawne. W myśl rozwiązań ustawowych bowiem, to urzędy pracy są właścicielami danych i nie mogą się tej własności pozbyć na rzecz innych podmiotów – mogą tylko te dane wysyłać od siebie do innych.

W ten sposób zasilana jest m.in. hurtownia danych Krajowego Systemu Monitorowania Rynku Pracy oraz Aplikacja Centralna SI Syriusz. Powiatowe urzędy pracy wysyłają swoje dane do aplikacji wspólnej, a w zamian mają m.in. dostęp do informacji o danym kliencie, którego obsługują. Mogą na przykład sprawdzić historię udzielonych mu świadczeń, gdzie się rejestrował jako bezrobotny, gdzie jaką pomoc otrzymał, na jakich był szkoleniach itp. „Ręczne” sprawdzenie takich informacji byłoby praktycznie niemożliwe – ile czasu trzeba by chociażby na odpowiedzi ze wszystkich ponad dwustu powiatowych urzędów pracy.

Optymalne decyzje

Krajowy System Monitorowania Rynku Pracy jest kluczowym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o analizę i ocenę efektywności działań podejmowanych przez państwowe służby zatrudnienia na rynku pracy. Jego wykorzystanie ma służyć optymalizacji decyzji dotyczących wydatkowania funduszy publicznych na walkę z bezrobociem czy uruchamiania poszczególnych narzędzi aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Dzięki jego wdrożeniu możliwy stał się dostęp do szerokiej wiedzy na temat rynku pracy w naszym kraju. „Jest to system informacyjny kategorii G2S (government to science). Ma służyć przede wszystkim badaniom i analizom na potrzeby polityki zatrudnienia. Ministerstwo może za jego pośrednictwem zbierać szeroki zakres danych do analizowania i monitorowania sytuacji. Dzięki temu łatwiej można będzie sprawować nadzór i precyzyjniej określać metody oraz zakres interwencji” – wyjaśnia Dariusz Bogucki, dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.


TOP 200