ComArch dostarczy system informatyczny Polskiej Telefonii Cyfrowej

Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM) podpisała z ComArch SA umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania, przeznaczonego dla aplikacji okołobilingowych. Umowa obejmuje również usługę asysty technicznej i szkolenia. Jej wartość wynosi 9,5 mln zł.

Polska Telefonia Cyfrowa (Era GSM) podpisała z ComArch SA umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania, przeznaczonego dla aplikacji okołobilingowych. Umowa

obejmuje również usługę asysty technicznej i szkolenia. Jej wartość wynosi 9,5 mln zł.

W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań przez ComArch, PTC ma prawo do naliczenia kar umownych do maksymalnej wysokości 15% wartości umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.