Centrum danych (data center)

Podstawą udostępniania infrastruktury teleinformatycznej oraz kompleksowej działalności outsourcingowej IT są centra danych. Stanowią one wydzielone i nowoczesne ośrodki komputerowe z wieloma serwerami aplikacji i archiwizacji oraz są wyposażone w różnorodne systemy operacyjne. Za ich pomocą dostawcy usług aplikacyjnych - ASP (Application Service Provider) - odpłatnie udostępniają moce obliczeniowe ośrodka, oprogramowanie oraz możliwości przetwarzania tym klientom, którzy tego potrzebują. Centrum danych można zlecić nie tylko wynajem uzbrojonej powierzchni komputerowej lub dzierżawę dowolnej infrastruktury teleinformatycznej, ale także wykonanie aplikacji potrzebnej do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa.

Podstawą udostępniania infrastruktury teleinformatycznej oraz kompleksowej działalności outsourcingowej IT są centra danych. Stanowią one wydzielone i nowoczesne ośrodki komputerowe z wieloma serwerami aplikacji i archiwizacji oraz są wyposażone w różnorodne systemy operacyjne. Za ich pomocą dostawcy usług aplikacyjnych - ASP (Application Service Provider) - odpłatnie udostępniają moce obliczeniowe ośrodka, oprogramowanie oraz możliwości przetwarzania tym klientom, którzy tego potrzebują. Centrum danych można zlecić nie tylko wynajem uzbrojonej powierzchni komputerowej lub dzierżawę dowolnej infrastruktury teleinformatycznej, ale także wykonanie aplikacji potrzebnej do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa.

ASP, czyli firmy, które wynajmują użytkownikom oprogramowanie oraz świadczą zdalnie związane z tym usługi aplikacyjne, mają teraz duże możliwości biznesowe. Świadczy o tym gwałtowny wzrost zapotrzebowania na przechowywanie rozmaitych firmowych serwisów informacyjnych, internetowych portali reklamowych, wirtualnych sklepów elektronicznych czy chociażby skrzynek tradycyjnej poczty elektronicznej. Rynek usług ASP, przewidywany pierwotnie jedynie dla segmentu małych i średnich firm (systemy finansowe, internetowe biura rozrachunkowe, aplikacje księgowo-finansowe), ewoluuje obecnie w kierunku dużych przedsiębiorstw. Postrzegają one redukcję własnych kosztów eksploatacji przez wdrażanie outsourcingu IT i ograniczenie liczby wykwalifikowanego personelu informatycznego oraz wydatków na sprzęt informatyczny.

Korzyści z korzystania z outsourcingu IT za pośrednictwem centrum danych są wielostronne. Do najważniejszych należą:

  • brak kosztów inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwo na infrastrukturę informatyczną i zastąpienie ich stałą opłatą abonamentową;
  • unikanie wydatków związanych ze stałym utrzymaniem, modernizacją i serwisowaniem nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania;
  • zbędne utrzymywanie wykwalifikowanego personelu informatycznego do prowadzenia systemu komputerowego;
  • znacznie szybsze uruchomienie kompletnego systemu przetwarzania lub usługi internetowej niż w przypadku jego realizacji we własnej firmie.
Charakterystyczną cechą centrum danych jest dostarczanie usług do wskazanego przez użytkownika miejsca łączami internetowymi, a więc niezależnie od fizycznej lokalizacji samego centrum. Usługi oferowane przez centra danych mają różnorodny charakter, przy czym wyróżnia się dwie podstawowe klasy tych usług: dzierżawę infrastruktury teleinformatycznej i dzierżawę aplikacji.

Zasadniczą działalnością firm oferujących outsourcing IT jest dzierżawa infrastruktury, w której usługodawca udostępnia przedsiębiorstwom część mocy systemów komputerowych zlokalizowanych we własnym centrum danych. Dzierżawa może obejmować serwery aplikacji, przełączniki, urządzenia pamięciowe, archiwizacyjne i sieciowe oraz bezpieczne systemy zasilania. W dzierżawie takiej infrastruktury istnieją dwie możliwości korzystania z usług outsourcingowych:

  • kolokacja (instalacja wyposażenia) jest najprostszą i najczęściej stosowaną usługą outsourcingową, polegającą na wykupieniu przez przedsiębiorstwo powierzchni montażowej w bezpiecznym środowisku internetowego centrum danych (data center) i umiejscowieniu w nim własnego sprzętu z oprogramowaniem - zwykle aplikacyjnego serwera firmy. Zainstalowane wyposażenie pozostaje własnością przedsiębiorstwa (klienta), a usługodawca pobiera jedynie opłatę za opiekę nad nim. Dostawca usługi outsourcingowej udziela użytkownikowi gwarancji odpowiednich warunków pracy urządzenia, zapewnia ciągłość zasilania, bezpieczeństwo zgromadzonych w systemie danych oraz wymagany przez użytkownika dostęp do zasobów przez sieć Internetu. Warunki serwisowania powierzonego sprzętu wymagają wzajemnych i ciągłych uzgodnień między klientem a usługodawcą;
  • hosting (użytkowanie za opłatą) zapewnia całodobowy dostęp przedsiębiorstwa (klienta) do określonej infrastruktury informatycznej (sprzętu i oprogramowania) outsoucera zlokalizowanej na terenie centrum danych, lecz w całości będącej własnością usługodawcy ośrodka - również z zachowaniem pozostałych warunków umożliwiających ciągłe działanie systemu.
Oddzielną klasą usług outsourcingowych jest dzierżawa aplikacji, która dotyczy oprogramowania działającego na centrum danych (data center). W najprostszej postaci przedsiębiorstwo (klient) powierza swoją sprawdzoną aplikację firmie outsurcingowej, która instaluje to oprogramowanie na (szybkich) serwerach własnego centrum danych i zwrotnie dostarcza online wyniki przetwarzania. Powszechnie spotykaną odmianą korzystania ze specjalistycznych aplikacji jest wynajmowanie jedynie czasu działania takich aplikacji na serwerach centrum danych, które nie są jednak własnością przedsiębiorstwa. Firma usługowa pobiera opłaty za udostępnienie mocy obliczeniowej dla tych aplikacji jedynie w czasie, gdy jest on przedsiębiorstwu potrzebny. Najnowsza forma outsourcingu aplikacyjnego polega na korzystaniu z specjalistycznego oprogramowania centrum danych wyłącznie przez Internet. W tym modelu współpracy z centrum danych, użytkownik uruchamia aplikacyjną sesję biznesową, logując się do odległego serwera firmy outsourcingowej za pomocą przeglądarki www.

Infrastruktura centrum danych

Infrastruktura centrum danych

Udostępnianie aplikacji stanowi kwintesencję modelu działania usługodawców ASP/ISP. Użytkownik uzyskuje jedynie możliwość korzystania przez Internet z zainstalowanego w centrum oprogramowania systemów informatycznych. Dotyczy to także instalacji w ośrodku własnych baz danych, korzystania z systemów: poczty elektronicznej i całej platformy contact center - zwykle przeznaczonych do obsługi wielu użytkowników jednocześnie. Także do bieżącej obsługi i dostarczania treści z wideoserwerów działających w czasie rzeczywistym dla odległych stacji radiowych lub telewizyjnych.

Zaoferowanie przedsiębiorstwom kompleksowego outsourcingu IT wymaga współdziałania kilku komponentów znajdujących w gestii usługodawcy centrum danych. Należą do nich:

  • uniwersalne centra przetwarzania mieszczące serwery aplikacji, przetwarzania i archiwizowania danych wraz z przełącznikami i ruterami do aplikacji backupowych;
  • szerokopasmowe sieci szkieletowe IP - stanowiące podstawowe medium przekazu informacji między klientami a centrum usługowym;
  • centra zapasowe DRC (Disaster Recovery Center) - w których na bieżąco (online) są przechowywane wszystkie strategicznie ważne informacje podlegające przetwarzaniu w ośrodku podstawowym.
Bezpieczeństwo działania aplikacji podnosi właśnie zapasowe centrum danych, które może w dowolnej chwili podjąć i kontynuować przerwany proces realizacji zleconych usług zaistniały w wyniku klęski żywiołowej (pożary, trzęsienia ziemi, powodzie). Aby zachować właściwą ochronę danych przed włamaniami oraz ciągłą dyspozycyjność funkcjonowania strategicznie ważnych systemów, oba ośrodki muszą znajdować się w odległych od siebie bezpiecznych lokalizacjach (bunkry informatyczne). Są one wzajemnie połączone co najmniej dwoma alternatywnymi łączami o dużej niezawodności.

Wzrost możliwości funkcjonalnych ośrodków data center spowodował, że zaczęły się kształtować nowe formy usługodawców, przyjmujących obecnie różne nazwy: ISP (dostawcy usług internetowych), IISP (dostawcy infrastruktury dla usług internetowych), ASP (dostawcy usług aplikacyjnych) oraz AIP (dostawcy infrastruktury dla usług aplikacyjnych).

Wśród usług oferowanych przez dostawców ASP znajdują się: instalacja pakietów do edycji tekstu, hosting poczty elektronicznej, oprogramowanie pracy grupowej, aplikacje do planowania zasobów ERP (Enterprise Resourse Planning) przedsiębiorstwa, oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw, systemy do zarządzania kontaktami CRM (Customer Relationship Management) z klientem, handel elektroniczny e-commerce i m-commerce, wirtualne zarządzanie sklepem internetowym, zarządzanie multimedialnym centrum kontaktów z klientem typu contact center, hosting kompletnych systemów informatycznych i usług telekomunikacyjnych oraz odtwarzanie stanu systemów po awarii.


TOP 200