CSR i PR - bez pokrewieństwa, bez miłości

Doniosły CSR

Model innowacji CSR jest związany z umiejętnością przewidywania trendów społecznych i ekologicznych w strategiach marketingowych produktów. Definicja innowacji w tym przypadku jest zależna od branży, wyzwań globalnych, a także specyfiki i potrzeb otoczenia. Tożsamość i profil działalności firmy produkującej płyty CD są technologiczne, a więc innowacja łączyłaby się tutaj z wyborem dostawcy potrzebnych do produkcji surowców. Innowacja CSR dotyczy zwiększania wartości firmy w systemach, w których funkcjonuje.

Przyszłe analizy i badania dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw będą sprawdzać indywidualne dla każdej firmy określenia: czym jest dla jej podstawowej działalności biznesowej CSR? gdzie leży źródło innowacji? czy dialog partycypacyjny z wybranymi interesariuszami jest wystarczający, aby określić najważniejsze obszary rozwoju odpowiedzialnego biznesu? Przecież odpowiadanie na oczekiwania ogółu może zabijać oryginalność, wyjątkowość.

Zobacz również:

  • CEO i kadra kierownicza nie przywiązują uwagi do haseł
  • Czy sztuczna inteligencja zadomowi się w Twoim kanale informacyjnym?
  • Liderzy IT mają problemy z modernizacją aplikacji – wyniki badania

Społeczna odpowiedzialność organizacji zależy od współpracy pomiędzy głównymi sektorami umowy społecznej. Struktury demokratyczne umowy społecznej wymagają ciągłych negocjacji, ponieważ cechą demokracji nie jest stałość. Marcin Król w "Filozofii politycznej" słusznie zauważa, że "demokracja, odmiennie niż inne ustroje, wymaga nieustannej pracy intelektualnej, nieustannie odnawianej podbudowy intelektualnej, dlatego właśnie, że nieustannie się zmienia i wciąż są nowe powody do pozytywnej nieufności demokratycznej. Ale też na tym polega wszelkie historyczne zwycięstwo demokracji. Po raz pierwszy w dziejach ludzie zdecydowali się zaryzykować życie w ustroju, którego naczelną cechą nie jest stabilność i bezpieczeństwo, lecz zmiana i nowe perspektywy historyczne". Strategiczne i poważne traktowanie społecznej odpowiedzialności przez organizacje wydaje się w tym kontekście nieodzownym elementem kształtowania demokracji. Demokracja czyni ten proces możliwym. Jak powiedział John Dewey w 1927 r., to właśnie "aktywna, głośna i uczestnicząca opinia publiczna jest sercem demokratycznych społeczeństw".

Przypisy

(1) Adamus-Matuszyńska A., "Firma społecznie odpowiedzialna szansą na przetrwanie w turbulentnych czasach", Gdańsk 2005.

Autorka wykorzystała fragmenty swojej pracy doktorskiej.

Autorka wykorzystała fragmenty swojej pracy doktorskiej.


TOP 200