CIO W OBLICZU AKTUALNYCH WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH I BIZNESOWYCH

Zmiana roli CIO, od dostawcy zasobów infrastruktury w kierunku strategicznego partnera biznesowego, toczy się od wielu lat. Postępująca cyfrowa transformacja kreuje dodatkowe role i zadania dla zarządzających IT, mimo że dotychczasowe wyzwania oraz ryzyka, głównie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania, nie straciły na aktualności.

Redakcja Computerworld przeprowadziła badanie, którego celem było nakreślenie ról i wyzwań stawianych obecnie przed szefami IT. Tych dotyczących posiadanej infrastruktury i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ale także potrzeby nabycia nowych kompetencji, niezbędnych do wcielenia się w rolę lidera cyfryzacji i szerszego wykorzystywania innowacyjnych technologii w drodze ku cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Realizacja postawionych celów wymaga ścisłej współpracy z dostawcami i integratorami technologii. Jakie relacje łączą menedżerów IT z zewnętrznymi podmiotami?

CIO W OBLICZU AKTUALNYCH WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH I BIZNESOWYCH

CIO liderem cyfrowej transformacji

Zmiana oczekiwań biznesu w stosunku do IT stawia przed menedżerami szereg nowych ról i zadań, choć te stare wcale nie straciły na aktualności. W ocenie 91% uczestników badania największym sprawdzianem dla firm w najbliższych latach będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów informatycznych.

Okazuje się, że w tym obszarze to nie technologia, a czynnik ludzki wymaga starannego zaadresowania. 57% CIOs uznało za kluczową potrzebę budowania świadomości bezpieczeństwa w organizacji. Dwa kolejne miejsca na liście największych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa w 2024 r. zajęły odpowiednio: nowe płaszczyzny ataków (56% wskazań jako kluczowe) oraz zwiększona liczba i zaawansowanie ataków, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (55%).

KOMENTARZ EKSPERCKI
Wraz ze wzrostem znaczenia technologii w biznesie rola menedżera IT i CIO to przede wszystkim umiejętność odczytywania wyzwań i specyfiki organizacji oraz właściwe zastosowanie kierunku transformacji cyfrowej. Menedżer jest partnerem, który coraz częściej w dyskusji z biznesem rozumie, jak budować przewagi w obszarze cyfrowym, a także jak zapewnić płynny i niezawodny dostęp do informacji. Jak wskazuje raport, jednym z największych wyzwań jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz pozyskiwanie nowych kompetencji i pracowników w zespołach IT. Jednocześnie jedną z kluczowych cech i elementem dającym przewagę konkurencyjną będzie sprawność i umiejętność pracy z danymi, analiza i wnioskowanie na drodze do automatyzacji i poprawiania procesów organizacji. W świetle powyższych wyzwań dostawcy technologii i integratorzy IT, tacy jak Grandmetric, którzy łączą umiejętności i doświadczenia w transformacji infrastruktury IT wraz z obszarami automatyzacji procesów i pracy analitycznej z danymi, będą stanowili ważny element wsparcia w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Solidny i wyspecjalizowany partner technologiczny będzie bowiem w stanie edukować działy IT, zapoznać z nowymi technologiami dostępnymi na rynku i przeprowadzić daną organizację pomyślnie przez transformację cyfrową ramię w ramię z menedżerem IT.

Marcin Biały

Advisiory Architect & prezes zarządu Grandmetric sp. z o.o.

Mimo aktualnych zagrożeń, w tym roku cele cyfryzacji nie będą odkładane na drugi plan. 81% CIOs dostrzega bowiem znaczące wyzwania w obszarze podnoszenia produktywności operacyjnej przedsiębiorstwa. 69% ankietowanych postawiło sobie za cel szersze i skuteczniejsze przekształcanie danych w informacje, a więc budowanie kultury firmy opartej na danych.

Jednocześnie 58% menedżerów IT deklaruje, że to na nich spoczywa zadanie wyznaczenia i realizacji mapy cyfrowej transforma-cji. W tej roli CIO powinien posiadać szereg kompetencji przejawiających się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, w tym: negocjacyjnymi, wizjonerstwem, gotowością na eksperymentowanie i wprowadzanie innowacji oraz myśleniem projektowym z chęcią do stosowania metodyk zwinnych.

Infrastruktura i technologie

Zmiana roli IT z dostawcy zasobów obliczeniowych w kierunku partnera biznesowego wymusza na CIOs poszukiwanie technologii i rozwiązań, które będą wpisywały się w strategię funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Stosowanie nowoczesnych technologii, a przy tym unikanie długu technologicznego, ma pozwolić menedżerom IT stawić czoło kluczowym wyzwaniom w obszarze zapewnienia cyberbezpieczeństwa i dostępności systemów informatycznych. To opinia 79% respondentów. Jednocześnie 80% menedżerów dostrzega rolę innowacyjnych technologii w przekształcaniu danych w informacje, a więc budowaniu kultury firmy opartej na danych. Kolejnych 72% uczestników badania zauważa wpływ nowinek technicznych na cyfryzację procesów biznesowych.

KOMENTARZ EKSPERCKI
Musimy zdawać sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie, w którym zmiany technologiczne odbywają się w tak zawrotnym tempie, rola CIO musi tak samo ewoluować i dostosowywać się do wymagań rynku. Truizmem wydaje się stwierdzenie, że CIO muszą inwestować w innowacyjne technologie, i oczywiście jest to prawda, ale obecnie CIO stają się nie tylko menedżerami, ale również, architektami zmiany, pionierami, którzy zaprzęgają nowe technologie do gruntownego przekształcania swoich organizacji. Inwestycje w chmurę obliczeniową, konteneryzację czy sztuczną inteligencję nie są już jedną z opcji rozwoju przedsiębiorstwa, dla wielu CIO to konieczność, być albo nie być na rynku za kilka lat. Podsumowując, kluczowe jest to, żeby współczesny CIO pozostawał nieustannie na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi oraz żeby skutecznie inwestował w te, które w ostatecznym rozrachunku pozwolą na dalszy rozwój organizacji oraz uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Mateusz Doziwski

Process Management Expert, NATEK

Zamiast na krypto i komputery kwantowe menedżerowie IT stawiają dzisiaj na analitykę danych, chmurę obliczeniową i konteneryzację. 93% ankietowanych uważa, że w najbliższych 3–5 latach kluczowy wpływ na biznes będzie miała zaawansowana analityka danych. 78% CIOs przewiduje również dalszy wzrost zainteresowania chmurą obliczeniową i konteneryzacją. Mimo to najbardziej aktualnym trendem IT zdaje się być dzisiaj automatyzacja i robotyzacja procesów (RPA). Aż 84% uczestników badania upatruje w rozwiązaniach klasy RPA szansę na rozwój biznesu, w tym zwiększenia efektywności i produktywności operacyjnej przedsiębiorstwa oraz budowania przewag konkurencyjnych.

Relacje z dostawcami

W projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań informatycznych firmy wspierają się usługami zewnętrznych dostawców i integratorów. Tutaj pojawia się pytanie: jaką technologię i jakiego dostawcę wybrać do konkretnego projektu?

W ogólnym ujęciu 84% menedżerów IT preferuje model best of bread, który zakłada sięganie po rozwiązania – aplikacje, systemy, usługi – pochodzące od różnych dostawców. Pozostałe 16% wskazuje na silne przywiązanie do jednego producenta z szerokim portfolio produktów i usług.

O wyborze konkretnej technologii do realizacji projektu decyduje zaś wiele czynników. W dużych firmach kluczowymi kryteriami wyboru są: zgodność rozwiązania z regulacjami wewnętrznymi, branżowymi i prawnymi (94%), dopasowanie do branży (82%) oraz jakość usług wsparcia i serwisu (tyle samo wskazań). Średniej wielkości spółki znacznie częściej zwracają uwagę na cenę rozwiązania (89%) oraz jego skalowalność i elastyczność w trakcie projektu (tyle samo wskazań).

KOMENTARZ EKSPERCKI
Wyniki badania Computerworld odzwierciedlają transformację roli CIO. IT ewoluowało diametralnie z dostawcy zasobów obliczeniowych w kierunku strategicznego obszaru przedsiębiorstwa, dysponującego unikalnymi kompetencjami i specjalistycznym know-how. Współczesny CIO to lider cyfrowej transformacji, realizujący jej strategię w obszarze analityki danych, konteneryzacji, chmury, automatyzacji oraz robotyzacji procesów, ponieważ te obszary – zdaniem niemal wszystkich ankietowanych – wyznaczają kierunki cyfrowych zmian.

Skalę potrzeb i oczekiwania biznesu oddaje zakres odpowiedzialności CIO: od gwarantowania bezpieczeństwa i ciągłości działania IT, przy jednoczesnym wzmacnianiu produktywności operacyjnej, po wykorzystanie gromadzonych danych. W sprostaniu tak szerokim i ambitnym postulatom może pomóc zaufany zewnętrzny partner, będący zarazem biznesowym i doświadczonym praktykiem, ponieważ rola dostawcy zasobów IT ewoluowała wraz z dojrzewaniem rynku oraz rolą CIO.

Robert Paszkiewicz

szef regionu CEE w OVHcloud

A co z dostawcami i integratorami technologii? 90% menedżerów IT poszukuje na rynku wysokich kompetencji i dostępności ekspertów, którzy pomogą im wprowadzić w życie nawet najbardziej nieszablonowy projekt informatyczny. Ponadto 84% CIOs oczekuje, że zamówiona usługa będzie realizowana zgodnie z ustalonym SLA pod względem jakości oraz czasu. Na liście pożądanych u dostawców cech znalazły się jeszcze wysokie umiejętności w zakresie analizy potrzeb (80%) oraz szczerość w doborze danej technologii i rozwiązania (83%).

CIO W OBLICZU AKTUALNYCH WYZWAŃ TECHNOLOGICZNYCH I BIZNESOWYCH

O badaniu

Badanie Computerworld „CIO w obliczu aktualnych wyzwań technologicznych i biznesowych” przeprowadzone zostało w lutym 2024 r. na grupie ponad 100 przedsiębiorstw, z których 58% zatrudniało powyżej 250 osób. Badane podmioty wywodziły się z różnych sektorów gospodarki. Najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa przemysłowe, produkcji i wydobycia (30%) oraz branża dóbr szybko zbywalnych, handlu i dystrybucji (25%). Badanie skierowane było do osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich ds. informatyki w randze kierownika lub dyrektora (79%) oraz CIO lub COO (21%).

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z raportem.W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]