CA-SuperProject - narzędzie w ręku menedżera

Przykłady, na których testowaliśmy działanie CA-SuperProject for Windows v.3.0, podsunęło nam samo życie. Pierwszy dotyczył prowadzenia przez naszą firmę szkoleń komputerowych. Wiedzieliśmy dokładnie, z jakich etapów i zadań składa się przygotowanie kursu, ile wymaga czasu i pracy ilu osób, jakie wewnętrzne powiązania łączą poszczególne etapy i zadania. Głównym naszym celem było skrócenie do minimum czasu przygotowania kursu oraz koordynacja pracy osób przy tym zatrudnionych.

Przykłady, na których testowaliśmy działanie CA-SuperProject for Windows v.3.0, podsunęło nam samo życie. Pierwszy dotyczył prowadzenia przez naszą firmę szkoleń komputerowych. Wiedzieliśmy dokładnie, z jakich etapów i zadań składa się przygotowanie kursu, ile wymaga czasu i pracy ilu osób, jakie wewnętrzne powiązania łączą poszczególne etapy i zadania. Głównym naszym celem było skrócenie do minimum czasu przygotowania kursu oraz koordynacja pracy osób przy tym zatrudnionych.

Drugi przykład, wynikał z moich osobistych doświadczeń, a dotyczył budowy domu. Wiadomo, jak skomplikowane jest to przedsięwzięcie. W tym wypadku celem projektu było zaplanowanie i zsynchronizowanie poszczególnych etapów budowy, tak by trwała jak najkrócej oraz - dodatkowo - minimalizacja kosztów.

Jak na możliwości programu CA-SuperProject są to niewielkieprojekty. Wybraliśmy je celowo, aby poznać zasady posługiwania się programem, ogarniając całość zagadnienia.

Uzyskanie satysfakcjonujących wyników w obu wspomnianych przykładach wiązało się z generowaniem kolejnych planów, przy zmienianych założeniach. Zmiany polegały m.in. Na przemieszczaniu ludzi, sprzętu, wykorzystaniu nadgodzin, modyfikacji stałych terminów i powiązań między zadaniami oraz zmianie parametrów obliczeniowych.

Możemy ocenić rezultat, otrzymany w pierwszym przykładzie (harmonogram przygotowania kursu), bo jego temat jest nam najlepiej znany. Bez narzucania końcowego terminu realizacji uzyskaliśmy projekt optymalny, w pełni wykorzystujący czas pracowników. Przewidywał on przygotowanie kursu "Programowanie w języku Turbo Pascal z użyciem wskaźników" w ciągu 36 dni. Następnie narzuciliśmy wcześniejszy o 6 dni termin zakończenia przedsięwzięcia. Udało nam się otrzymać zadowalający harmonogram. Należało jednak wprowadzić zmiany w założeniach projektu, polegające na dopuszczeniu pracy w soboty oraz modyfikacji przydziału zadań. Było to konieczne, ponieważ pierwotnie narzucone warunki okazały się niemożliwe do spełnienia.

Praca z CA-SuperProject

CA-SuperProject może pracować w pięciu trybach, uwzględniających poziom zaawansowania osoby obsługującej. Przy pracy w trybie podstawowym nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu metod projektowania przedsięwzięć. W trybach przeznaczonych dla osób zaawansowanych CA-SuperProject udostępnia znaczną liczbę parametrów obliczeniowych wpływających na postać rozwiązania.

Projektując przedsięwzięcie, należy je po pierwsze podzielić na etapy oraz zadania i zgodnie z tym podziałem wprowadzać dane do programu. (Oczywiście pierwotny podział może być później zmieniony.) W ten sposób określamy hierarchiczną strukturę przedsięwzięcia. Stosowany w systemie sposób jej prezentacji, bardzo dobrze nadaje się do określenia zależności między fazami planu.

W przykładzie budowy domu, po etapie wstępnym (składającym się z dwóch zadań: opracowania planów i uzyskania decyzji administracyjnych) następuje etap przygotowań (z zadaniami: zakup materiałów budowlanych, wypożyczenie sprzętu budowlanego, wykop). Trzeba poinformować system, że chcemy, aby zadanie opracowania planów poprzedzało cały etap przygotowań. Powiązanie zadań lub etapów, czyli narzucenie kolejności ich realizacji, dokonuje się na wykresie czasowym (Gantta) przez przeciąganie kursora myszy od obiektu, który ma być poprzednikiem, do obiektu, który ma być jego następnikiem.

Obok powiązań, bardzo ważnymi ograniczeniami są narzucone terminy rozpoczęcia lub zakończenia zadania albo etapu. Metodę ustawienia zadania w czasie określa jego typ (typy: Rozpocznij od, Skończ przed, Tak wcześnie jak to jest możliwe itd.). W naszym przykładzie zadanie pokrycia dachu papą musi być zrealizowane ze względu na warunki atmosferyczne do 30 września. Po tym terminie mogą być problemy z uzyskaniem gwarancji na wykonaną pracę.

Zadania są realizowane przez ludzi z wykorzystaniem sprzętu. W systemie CA-SuperProject zarówno pracownicy, jak i sale, komputery, maszyny, produkowane lub zużywane w produkcji materiały określane są jako zasoby. O czasie trwania zadania oraz o charakterze powiązania zasobu z zadaniem decyduje opcja zadania (np. zadanie trwające do wyczerpania narzuconego czasu pracy każdego z zasobów). Szeregowanie zadań musi uwzględniać fakt przydziału jednego zasobu do wielu zadań. Takie zadania nie mogą być wykonywane równocześnie, lecz kolejno, co jest przyczyną rozciągania się projektu w czasie.

Poważnym udogodnieniem w systemie jest wprowadzenie kalendarza projektu i indywidualnych kalendarzy zasobów oraz ludzi. Każda zmiana wprowadzona do któregoś z kalendarzy pociągnie za sobą zmiany w całym projekcie.

CA-SuperProject oferuje pomoc nie tylko na etapie planowania przedsięwzięcia, ale także w fazie jego realizacji. Można przechowywać w pamięci plan pierwotny i porównywać z nim późniejsze. Podczas realizacji przedsięwzięcia dane o stanie zaawansowania prac mogą być aktualizowane automatycznie lub wprowadzane ręcznie. Na tej podstawie CA-SuperProject generuje nowy plan, uwzględniający przyspieszenia lub opóźnienia w realizacji zadań.

CA-SuperProject daje użytkownikowi możliwość obliczenia kosztów całego przedsięwzięcia. Koszty zmienne, związane z pracą każdego zasobu, określa się indywidualnie przez wprowadzenie stawek godzinowych i współczynników za nadgodziny. Poza kosztami zmiennymi, na koszt całkowity składają się koszty stałe i administracyjne. Podczas realizacji przedsięwzięcia, analiza kosztów dokonywana jest na bieżąco, a poniesione koszty mogą być aktualizowane automatycznie albo ręcznie.

Makropolecenia i mechanizmy Windows

Ważną cechą programu CA-SuperProject jest możliwość korzystania z makropoleceń. Są one programami tworzonymi w systemie CA-Realizer, a pisanymi w języku CA-Realizer Basic. Dzięki dostarczanym bibliotekom użytkownik ma pełny dostęp do projektu z poziomu programu. Może realizować własne algorytmy obsługi systemu CA-SuperProject, obliczenia oraz własne formy prezentacji danych, z zastosowaniem narzędzi środowiska Windows. Odwołując się z programu do danych projektu przez nazwy, nie można w nich stosować polskich znaków diakrytycznych. Co prawda, nie jest to jedyny sposób odwołań, ale jest on podstawowy. (Przy okazji, polskie litery w Windows EE i wersji polskiej można otrzymać w programie CA-SuperProject tylko przez Shift i tyldę.) CA-SuperProject może współpracować z programem CA- Realizer i z innymi aplikacjami Windows za pośrednictwem mechanizmu dynamicznej wymiany danych (DDE). Po nawiązaniu sesji DDE z Excelem (CA-SuperProject występował jako klient) uzyskaliśmy efekt aktualizacji danych projektu z poziomu arkusza kalkulacyjnego.

CA-SuperProject oferuje 90 dodatkowych pól (związanych z zadaniami, zasobami, przydziałami), które użytkownik może wypełniać danymi lub własnymi formułami obliczeniowymi. Podczas budowy domu wykorzystywaliśmy je do obliczeń kosztów materiałów. Ważną zaletą jest możliwość wprowadzenia polskich nazw kolumn, zawierających pola definiowane przez użytkownika oraz pola predefiniowane.

CA-SuperProject dysponuje możliwościami prezentacji projektu przez rozwijalne struktury zadań, zasobów i dat. Oznacza to w praktyce, że można oglądać projekt na dowolnym poziomie szczegółowości. Dzięki temu, niepotrzebne w danej chwili dane nie zaprzątają uwagi projektanta. CA-SuperProject dysponuje wieloma trybami podglądu, a każdy z nich ma kilka predefiniowanych schematów prezentacji. Dodatkowo użytkownik może zdefiniować własne. Ważne jest, że własne schematy prezentacji, utrwalone w pliku konfiguracyjnym są dostępne dla każdego projektu. Istnieje możliwość wybrania symboli graficznych reprezentujących przedstawiane dane, co zwiększa czytelność wydruków, szczególnie na drukarkach czarno- białych. Drukowane raporty odpowiadają wyglądowi ekranu. Dane wyjściowe są przedstawiane zarówno na wykresach, jak i w odpowiednich kolumnach tabeli. Dzięki dużej różnorodności form prezentacji i ich czytelności, wydanie dyspozycji pracownikom może polegać na rozdaniu odpowiednich wydruków z programu.

Wymagania sprzętowe i programowe

CA-SuperProject nie ma wielkich wymagań instalacyjnych. Potrzebuje procesora co najmniej 80286 i 2 MB pamięci operacyjnej (zalecane 4 MB), 7.5 MB wolnej przestrzeni dyskowej, Microsoft Windows w wersji 3.0 lub wyższej, pracującego w trybie Standard lub Enhanced. Producenci zalecają także korzystanie z koprocesora, chociaż my nasze eksperymenty prowadziliśmy bez niego.

Program akceptuje następujące formaty danych: Lotus 1-2-3, dBase III, Excel, SuperCalc v.5 i 5.5, Comma Separated Values i Tell-A-Plan. Istnieje także wersja programu pracująca pod DOSem.

Terminologia pomocna w planowaniu przedsięwzięć

harmonogram - plan przedsięwzięcia, uwzględniający m.in. daty, czas, kolejność etapów i zadań oraz ich uzależnienie od zasobów.

metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) - metoda planowania przedsięwzięcia, wiążąca czasy realizacji poszczególnych etapów i całego projektu z prawdopodobieństwami ich wystąpienia; technika stosowana przez CA-SuperProject.

metoda ścieżki krytycznej - CA-SuperProject wyszukuje tę sekwencję zadań, która decyduje o czasie trwania całego przedsięwzięcia.

wykres czasowy Gantta - diagram, na którym zaznaczono przydziały czasu pracy dla zadań i powiązania między nimi.

wyrównywanie godzin konfliktowych (czyli nadmiernych obciążeń zasobów) - jedna z technik stosowanych przez CA- SuperProject przy optymalizacji planu przedsięwzięcia.

zasoby - materiały, narzędzia, maszyny i siła robocza, wykorzystywane przy realizacji zadań.


TOP 200