Budimex, Ericsson, Netia i Telefonia Dialog tworzą konsorcjum szerokopasmowe

Konsorcjum będzie wspierać realizację projektów budowy regionalnych sieci szerokopasmowych, m.in. "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej", czy "Internet dla Mazowsza".

List intencyjny w sprawie utworzenia konsorcjum podpisano podczas zorganizowanego przez Computerworld VIII Forum Usług Szerokopasmowych.

Wedle ogłoszonych na konferencji zapo-wiedzi, w ramach wspólnej inicjatywy fi rmy Budimex, Ericsson, Telefonia Dialog i Netia zaangażują się w stworzenie optymalnych rozwiązań technicznych, fi nansowych organi-zacyjnych i prawnych, które mogłyby zostać wykorzystane w projektach budowy regional-nych sieci szerokopasmowych. Rozwiązania stworzone w ramach konsorcjum mogłyby być wykorzystane przez dysponentów środków publicznych w celu jak najbardziej optymalne-go wydatkowania środków publicznych, przy jednoczesnym usuwaniu realnych problemów rynkowych. Szczególny nacisk ma zostać położony na zapewnienie trwałej otwartości subsydiowanej infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych operatorów.

Zdaniem przedstawicieli fi rm zaangażo-wanych w stworzenie konsorcjum, jego silną stroną jest szeroka specjalizacja poszczegól-nych podmiotów. "Każdy z członków kon-sorcjum wnosi do przedsięwzięcia niezbędne doświadczenie oraz potencjał gwarantujący zbudowanie na czas nowych sieci, które byłyby przystosowane do aktualnych potrzeb rynku, a przy tym w pełni otwarte i wydajne" - czyta-my w ofi cjalnym komunikacie.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200