Broadband na wsi za UMTS

Ministerstwo Transportu i Budownictwa przedstawiło propozycję zmian zasad wnoszenia przez trzech działających u nas operatorów GSM opłat koncesyjnych za świadczenie usług telekomunikacyjnych w standardzie UMTS.

Ministerstwo Transportu i Budownictwa przedstawiło propozycję zmian zasad wnoszenia przez trzech działających u nas operatorów GSM opłat koncesyjnych za świadczenie usług telekomunikacyjnych w standardzie UMTS.

Część należnych opłat miałaby zostać wniesiona wcześniej, zaś pozostała kwota umorzona, przy czym wnoszone opłaty miałyby zostać przeznaczone na dedykowany fundusz, z którego finansowany byłby dostęp szerokopasmowy do Internetu na potrzeby jednostek edukacyjnych w gminach.

Prace te byłyby realizowane w wyniku konkursów organizowanych przez same gminy (operatorzy komórkowi byliby fundatorami, natomiast same podłączenia szerokopasmowe w tym modelu mogliby realizować lokalni operatorzy ISP). Przyjęcie tych rozwiązań wymaga ustawy sejmowej, a cała sprawa będzie jeszcze wymagać dalszych prac legislacyjnych. Do końca br. operatorzy łącznie wniosą 870 mln euro należnych opłat koncesyjnych, natomiast do końca 2022 r. muszą uiścić dodatkowo nieco ponad 1 mld euro. Nie wiadomo jeszcze, jaka kwota z tej ostatniej sumy miałaby zostać umorzona.


TOP 200