Boni powołał pełnomocnika ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji

Minister Administracji i Cyfryzacji uważa, że dla powodzenia projektów informatycznych prowadzonych przez administrację publiczną, należy wzmocnić kompetencje zawodowe oraz pozycję osób kluczowych dla procesu informatyzacji państwa. W tym celu minister zdecydował o powołaniu pełnomocnika ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji i uruchomieniu projektu "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji". Pełnomocnikiem został Włodzimierz Marciński.

"Działy informatyki w administracji publicznej są bardzo często słabymi komórkami, nie mającymi wpływu na procesy biznesowe macierzystych instytucji, niedowartościowane personalnie, finansowo, bez długofalowych planów szkoleń i rozwoju karier zawodowych. Jest to jednym z powodów słabości projektowanych i wdrażanych aplikacji, opierania się na nieuzasadnionym finansowo outsourcingu. Należy więc stworzyć warunki do rozwoju kompetencji urzędników, wymiany doświadczeń osób odpowiedzialnych za procesy informatyzacyjne, nawiązywania wzajemnych kontaktów, pogłębienia współpracy, znajdowanie wspólnych rozwiązań prowadzących do integracji systemów administracji państwowej i przeciwdziałania ich silosowości" - uważa minister Michał Boni. Minister zdecydował więc o powołaniu pełnomocnika ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji i uruchomieniu projektu "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji". Projekt przewiduje szereg działań mających na celu zbudowanie wzajemnych relacji poziomych pomiędzy instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za procesy informatyzacji, stworzenie kanałów wymiany najlepszych praktyk oraz doświadczeń zawodowych, a także realizację wspólnych inicjatyw projektowych.

Pierwszym przedsięwzięciem ma być zorganizowanie podyplomowego studium dla dyrektorów odpowiedzialnych za informatyzację w kluczowych instytucjach administracji państwowej. Mają one dotyczyć zagadnień o kluczowym znaczeniu dla rozwoju informatyzacji państwa oraz dążenia do stworzenia jego wspólnego systemu teleinformatycznego. Studium ma wyłonić nieformalną radę dyrektorów IT administracji, think tank mogący służyć opinią i wsparciem dla wielu inicjatyw zarówno ogólnopolskich jak i lokalnych. Planuje się też zorganizowanie podobnego studium dla projektantów i architektów systemów oraz kierowników projektów. Projekt obejmuje także spotkania robocze praktyków teleinformatyki administracji umożliwiające wymianę poglądów, doświadczeń zawodowych, wypracowywanie nowych idei i koncepcji rozwiązań. Włączenie się w organizację wielu przedsięwzięć deklaruje Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Projekt będzie realizowany przez Zespół Pełnomocnika ds. Kompetencji Cyfrowych w Administracji, który ma zabiegać o dofinansowanie projektu w ramach działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełnomocnikiem ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji został Włodzimierz Marciński informatyk, autor wielu zastosowań teleinformatycznych, długoletni pracownik administracji publicznej, dyrektor odpowiedzialny za rozwój informatyki w MSZ, I radca w Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli w okresie negocjacji akcesyjnych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, ostatnio dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Włodzimierz Marciński jest członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem zarządu oddziału mazowieckiego PTI oraz członkiem komitetu ekspertów ds. informatyki Rady Europy. Jest też autorem przyjętego w roku 1996 przez Radę Koordynacyjną ds. Teleinformatyki przy Radzie Ministrów opracowania "Analiza sytuacji zatrudnieniowo-płacowej informatyków administracji państwowej".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200