BlueChip - pakiet dla biur maklerskich

BlueChip firmy Trace Financial Ltd jest pakietem przeznaczonym do prowadzenia profesjonalnej działalności maklerskiej i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

BlueChip firmy Trace Financial Ltd jest pakietem przeznaczonym do prowadzenia profesjonalnej działalności maklerskiej i zarządzania funduszami inwestycyjnymi.

Oferując możliwości pracy wielooddziałowej i wielowalutowej, system pozwala na wszechstronne zarządzanie i administrowanie rachunkiem klienta, kontrolę papierów wartościowych i gotówki, automatyczne generowanie czeków, przetwarzanie nowych emisji, zmian kapitałowych, dywidend itd. BlueChip umożliwia uzyskanie zgodności z polskimi przepisami giełdy, prawa bankowego, władz podatkowych oraz kontroli papierów wartościowych. Tworzone przez system raporty i instrukcje pozwalają na wypełnianie niezbędnych formularzy sprawozdawczych.

Wprowadzanie zleceń

Zlecenie dotyczące zawsze jednego papieru wartościowego można składać w imieniu wielu klientów, z ważnością "do odwołania" lub z nałożeniem limitów czasowych albo cenowych. Odwołać można zlecenie przed jego wykonaniem lub pozostałe saldo zlecenia. Opłaty prowizyjne obliczone przez system mogą być zmienione przez użytkownika poprzez zakodowanie lub ustawienie warunków odwołania w tekście o swobodnym formacie. Dostępna jest pełna edycja i zatwierdzanie zleceń względem umów z klientami, stanu posiadania klienta i sytuacji papieru wartościowego na giełdzie. Wprowadzanie zleceń dodatkowo ułatwia zintegrowany system przeszukań wg klientów i papierów wartościowych. Dostępny jest zakres funkcji zapytań i sprawozdawczości wg np. etapu przetwarzania, oddziału czy papieru wartościowego.

Przetwarzanie transakcji

Przetwarzanie transakcji obejmuje krajowe i zagraniczne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, transakcje opcyjne, a także handel walutą, transakcje agencyjne i towary specjalne, jak np. Kruger randy.

Transakcja może być wprowadzona do systemu bezpośrednio lub przez zlecenie transakcji. Dostępna jest funkcja przeszukiwania i wyboru zarówno papierów wartościowych jak i klientów metodą alfabetyczną. Oprócz standardowych danych, takich jak ilość i cena, referencje klienta i rynku oraz czas transakcji, użytkownik ma możliwość wprowadzenia danych dodatkowych.

Na żądanie użytkownika może być wygenerowana nota kontraktowa. System prowadzi obliczenia wartości takich pozycji jak: wynagrodzenie, papier wartościowy, procent, opłaty - minimalna, maksymalna i stała, stawka za akcję i obroty klienta. Na kontrakcie można drukować generowane automatycznie opisy lub teksty wprowadzane przez użytkownika wraz z transakcją. Format noty kontraktowej pozwala na używanie własnego papieru firmowego. Kontrakt może zostać zmieniony i ponownie wydrukowany lub odwołany.

Tworzone przez system raporty kontraktowe obejmują raport sumy dziennej, dziennik transakcji zawierający spis kontraktów zawartych w danym dniu oraz pozycję firmy względem papieru wartościowego poprzez podanie co kupiono, a co sprzedano.

Rozliczenia

Księga rynku jest wielowalutowa i może być podzielona na typy papierów wartościowych. Zawiera pozycje otwarte wg transakcji, wskazując liczbę i wartość akcji oraz konto dla każdego rynku.

System uwzględnia rachunki określone tradycyjnie - gotówka za dokumenty lub przez rozliczenie salda. Każdy typ rachunków jest aktualizowany przez generowane kontrakty, zaksięgowanie gotówki, otrzymanie papierów wartościowych, obsługę dywidendy itd.

System posiada szerokie możliwości w zakresie tworzenia dokumentów papierowych. Wyciągi są generowane w zasadzie dla rozliczeń na rachunkach zsaldowanych, choć użytkownik może wybrać opcję generowania wyciągów w rozliczeniach tradycyjnych. Poza tym, tworzone są takie dokumenty jak: lista salda klienta, lista transakcji, analiza salda klienta, raport salda za dany okres, awizo przelewu, arkusz księgi rachunkowej, raport pozycji klienta oraz zapytania transakcyjne.

System prowadzi księgę rachunkową transakcji. W celach sprawozdawczych księgi transakcji różnych firm mogą być konsolidowane. Bilans próbny można przygotować na poziomie firmy i grupy a rachunek wyników dostępny jest na poziomie oddziału, firmy i grupy.

Analiza prowizji uwzględnia m.in. oddział, papier wrtościowy, sektor i typ klienta. Wartości porównywane są w czasie, co ma na celu uchwycenie tendencji.

Zarządzanie funduszami klienta

Całość gotówki wpłacona do systemu zostaje uznana na rachunku klienta i może zostać przypisana określonym transakcjom. Pozycja rachunku klienta zostaje uzyskana poprzez zrównoważenie uznań i obciążeń, co pozwala łatwo określić saldo debetowe lub saldo wolnych środków, a wysokość stopy procentowej może zmieniać się w zależności od wysokości salda. Wolne środki można przenieść na rachunek depozytowy o wyższej stopie oprocentowania

System zawiera mechanizm wystawiania faktur. Projekty faktur są generowane systemowo w przypadku typowych usług lub ręcznie w przypadku usług jednorazowych. System korzysta ze wstępnie zdefiniowanych wzorów dokumentów sterujących rozplanowaniem faktury, zapewniając standardowy interfejs do systemu księgowego oraz do określenia metody obliczania opłat. Zestaw zapytań i raportów dostarcza analizy bieżących faktur oraz prognozy przychodów z regularnych opłat za usługi.

Informacje o zmianach kapitału i dywidendach mogą być otrzymywane automatycznie przy istnieniu łącza lub wprowadzane ręcznie. Spośród wielu funkcji systemu z zakresu zarządzania funduszami klienta wymienić można generowanie dziennych raportów o zmianach kapitałowych z podaniem klientów i posiadanych przez nich papierów podlegających wpływowi tych zmian, automatyczną obsługę emisji akcji bezpłatnych itd.

Zarządzanie inwestycjami

BlueChip uwzględnia różne struktury portfela inwestycyjnego. Pojedynczy klient może posiadać jeden lub kilka portfeli, szacowanych indywidualnie w ich walucie lub łącznie w walucie określonej przez klienta. Korzystać z danego portfela lub grupy portfeli może więcej niż jeden klient, np. żona i mąż lub grupa współwłaścicieli. Stan posiadania jest aktualizowany poprzez rejestrację transakcji, zmiany kapitałowe oraz zmiany wprowadzane ręcznie.

Wspomaganiu decyzji służy system informacji o kliencie. Obejmuje on takie dane, jak portfele i ich wartości, rachunki i ich salda oraz informacje o preferencjach inwestycyjnych, ograniczeniach a także dodatkowe informacje zebrane o kliencie. Na ekranie możliwe jest uzyskanie prognozy oczekiwanych dochodów z portfela inwestycyjnego w oparciu o dane bieżące i przewidywane zyski. Dane o klientach pozwalają także na analizę bazy danych klientów w celach marketingowych.

System daje możliwość oceny skuteczności zarządzania portfelem, tworząc specjalne raporty, dostarczające analizy skuteczności kwot zainwestowanych i pozycji gotówkowych z uwzględnieniem wpływów kapitałowych i wypłat oraz sprzedaży i kupna z rachunku w danym okresie, a także wynikającego z tego dochodu.

Planowaniu portfela służy funkcja planowania terminarza, pozwalająca na zbudowanie przykładowego portfela z wyprzedzeniem lub palnowanie zmian w istniejącym portfelu. Przykładowe struktury portfela można budować na różnych poziomach w celu określenia procentów wg rejonu geograficznego, sektora a nawet indywidualnych papierów wartościowych, następnie można porównywać je z rzeczywistymi portfelami. System posiada możliwości analizy portfeli ze względu na stan posiadania określonych papierów wartościowych, wielkości pakietu, zakupu lub sprzedaży w określonym czasie itp.

System generuje raporty o kliencie, także na bieżąco, uwzględniając pełną informację z sali obsługi klienta. Oszacowania mogą być generowane z dowolną częstotliwością dla dowolnego typu portfela. BlueChip obejmuje również funkcje pozwalające na wygenerowanie zestawu raportów oceny jakości portfela, tzw. raportu posiadania wysyłanego klientowi. W jego skład wchodzą: raport oszacowania każdego posiadanego papieru wartościowego z podaniem informacji o cenach, wartościach i dochodach, raport inwestycyjny i harmonogram nabytków wykazujący zmiany w stanie posiadania, harmonogram dywidendy oraz raport rynkowy analizujący skuteczność w stosunku do roku poprzedniego i prognoz. Raport posiadania jest generowany automatycznie w regularnych odstępach czasu, ale także na żądanie.

Obsługa systemu i elementy kontroli

Takie funkcje, jak dodanie, usunięcie, drukowanie i zapytania, dostępne są dla wszystkich danych o klientach oraz dla danych tabelarycznych typu prowizje czy kursy walut. Dane o papierach wartościowych mogą być wprowadzane elektronicznie lub ręcznie. Informacja może być przekazywana na taśmie magnetycznej lub łączem telekomunikacyjnym. Do systemu wprowadzany może być pełny plik lub plik zmian. System automatycznie aktualizuje wszystkie dane zmieniające się w wyniku wprowadzania transakcji. W rozliczeniach i kontroli giełdy system może obsługiwać pełny interfejs lokalnej giełdy.

System posiada także liczne elementy kontroli. Każdy rekord transakcji otrzymuje numer referencyjny pozwalający na prześledzenie jego źródła. Data dodania informacji i aktualizacji przechowywana jest w pliku informacji podstawowych. Dane wprowadzane wsadowo mogą być sprawdzane sumami kontrolnymi, a wszystkie zaksięgowania są podwójne. Wszystkie dane wprowadzane przez użytkownika mają ścieżkę rewizyjną, podającą stan przed i po operacji. Każda z firm korzystających z systemu ma dostęp jedynie do własnych danych. Ograniczenia dostępu nakładane są wg osób, funkcji i kategorii prywatności danych (ograniczenia wprowadzane wg klienta czy konta księgi).

Dostęp do systemu uzyskuje się hasłem identyfikującym użytkownika z dowolnego terminala. Każdy identyfikator może być związany z własną strukturą menu, ograniczoną odpowiednio do kompetencji użytkownika. Ekrany zapewniają łatwość użytkowania i funkcjonalność, co jest powiązane z funkcją przeszukiwania systemu wg klientów i papierów wartościowych dostępną w całym systemie. Zapytania podzielone są na kategorie, pozwalające na stopniowe uszczegółowienie uzyskiwanych informacji. System posiada układ zsynchronizowanego przywrócenia pracy, co minimalizuje wpływ awarii na pracę firmy. Ponieważ standardowe terminale mogą pracować w trybie wielośrodowiskowym, urzędnik obsługujący rachunek ma możliwość jednoczesnego dostępu do parametrów portfela i księgi klienta oraz do zapytań o danej transakcji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200