BizTalk - rozmówki w XML

XML jest uważany za jedno z najlepszych rozwiązań do wymiany danych w handlu elektronicznym. Microsoft dąży do ustanowienia standardu w dziedzinie obsługi dokumentów XML.

XML jest uważany za jedno z najlepszych rozwiązań do wymiany danych w handlu elektronicznym. Microsoft dąży do ustanowienia standardu w dziedzinie obsługi dokumentów XML.

Wymiana danych między aplikacjami różnych producentów od dawna sprawia trudności. Problem narasta wraz z rozwojem Internetu, ponieważ przedsiębiorstwa coraz częściej chcą przyjmować zamówienia w postaci elektronicznej. Wielu producentów oprogramowania uważa, że chaosu można uniknąć dzięki eXtensible Markup Language (XML), który pozwala zapisywać dane wraz ze strukturą informacji. Podobnie jak HTML, posługuje się specjalnymi znacznikami, wyróżniającymi poszczególne informacje w dokumencie.

Dlaczego XML?

Przy tworzeniu stron HTML definiuje się sposób wyróżniania poszczególnych partii tekstu. Przeglądarka interpretuje HTML, wyświetlając informacje w określony sposób (czasami różne przeglądarki interpretują te same znaczniki trochę inaczej). XML pozwala zapisać wielotomowe dzieło, dzieląc tekst na tomy, rozdziały, podrozdziały itp. Umożliwia też zapisanie faktury, oznaczając specjalnymi znacznikami nazwę klienta, jego adres czy zakupione towary.

W HTML zestaw znaczników jest ściśle określony. Natomiast XML pozwala najpierw zdefiniować postać dokumentu, później dostępny zestaw znaczników i określić ich rolę, a na końcu zapisać dane. To właśnie sprawia, że XML jest promowany jako format zapisu dokumentów elektronicznych.

Dokument XML składa się z dwóch podstawowych części: definicji schematu i danych. Schemat odpowiada za postać przechowywania danych, zarówno za semantykę, jak i składnię. Może znajdować się na ogólnie dostępnym serwerze WWW; można też tworzyć "zagnieżdżone schematy", co pozwala opracować ogólne ramy czy klasy schematów. Przykładowo, można stworzyć schemat "rekord bazy danych", a potem w jego ramach określić dokładną definicję pól - w ten sposób ADO (ActiveX Data Object) umożliwia zapisanie tabel w postaci XML. Aplikacja czytając taki plik od razu otrzymuje pełną informację o tabeli, włącznie z atrybutami pól i ich rozmiarami.

Dlaczego XSL?

XML pozwala zapisać dowolną informację, pod warunkiem że można przypisać jej pewną strukturę. Ponadto, dzięki definicji schematów, można "podobne" informacje zapisywać w ten sam sposób. W praktyce okazuje się jednak, że mimo możliwości opracowania wspólnych schematów "branżowych", szczegóły implementacyjne mogą się nieznacznie różnić. Należy podkreślić, że w samym XML nie jest określony sposób prezentacji danych.

eXtensible Stylesheet Language, czyli XSL to język służący do transformowania dokumentów XML. Transformacja może następować pomiędzy dwoma schematami lub XML a HTML. XSL przypomina mechanizm korespondencji seryjnej. Definiowany jest wzorzec i "mapowanie" pól dokumentu XML. Podobne mechanizmy zastosowano w Active Server Pages, gdzie w skryptach są umieszczane informacje pochodzące z bazy danych, a strona ASP jest wysyłana jako HTML do przeglądarki klienta. Przy użyciu XSL można bez większych trudności przepisywać dokument XML do innego schematu. W podobny sposób można określić sposób prezentacji danych, wykonując transformację np. do odpowiednio sformatowanego HTML.

Możliwe jest uniezależnienie procesu przekształcania danych od aplikacji. Wystarczy, by dane wejściowe były w formacie XML, a programista może stworzyć plik XSL, który przekształci je w plik przeznaczony do załadowania do bazy danych czy dokument rozumiany przez system sprzedaży. Odwołując się do omawianego wcześniej przykładu z zapisywaniem tabeli bazy danych w XML, XSL pozwoli przełożyć nie obsługiwany typ pola zapisany w XML na pole, które może być zdefiniowane w używanym motorze bazy danych.


TOP 200