Bezpieczeństwo w polskich urzędach

Czy polskie urzędy dbają o bezpieczeństwo informatyczne? Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań Computerworld przeprowadzonych wśród jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach przygotowań do V Konferencji "Wolność i bezpieczeństwo" (Wieliczka 2008). Jego celem było określenie roli i znaczenia problematyki bezpieczeństwa informacji w działalności urzędów, umiejscowienia związanych z tym kompetencji w strukturach organizacyjnych oraz zidentyfikowanie najważniejszych spraw i problemów nurtujących osoby odpowiedzialne za ten obszar funkcjonowania organów administracji. Ankiety zostały skierowane do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w urzędach wszystkich szczebli - samorządowych i rządowych.

Bezpieczeństwo w polskich urzędach
Wyniki badania pokazały, że zastosowane rozwiązania organizacyjne, podział obowiązków między poszczególnych pracowników, a także posiadane przez nich kompetencje mają znaczący wpływ na sposób traktowania problematyki bezpieczeństwa oraz poziom stosowanych zabezpieczeń technicznych. W szczególności, wydzielenie osobnej jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo teleinformatyczne znajduje wyraźne odbicie w zakresie i poziomie podejmowanych w tym obszarze działań. Takie jednostki istnieją, jednak, tylko w 15% zbadanych instytucji. Znacznie częściej występują one w administracji rządowej niż samorządowej. Prawie w połowie biorących udział w badaniu urzędów wyznaczono jedną osobę bezpośrednio odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji w sieciach teleinformatycznych.

Pełny raport można pobrać pod TYM adresem.


TOP 200