Bezpieczeństwo do wynajęcia

Systematycznie rośnie oferta usług składowania i zabezpieczania danych przez firmy zewnętrzne. Coraz częściej towarzyszą jej dodatkowe funkcjonalności, w rodzaju kompresji lub deduplikacji danych.

Systematycznie rośnie oferta usług składowania i zabezpieczania danych przez firmy zewnętrzne. Coraz częściej towarzyszą jej dodatkowe funkcjonalności, w rodzaju kompresji lub deduplikacji danych.

Oferta usług wynajmu pamięci masowej dostępnej online jest coraz tańsza, a usługodawcy zaczynają oferować nie tylko samą pojemność, ale również dodatkowe, zaawansowane funkcje. Za relatywnie niewielką opłatą klient może otrzymać dostęp np. do mechanizmów pozwalających na optymalizowanie wykorzystania wynajętej pamięci. Firmy oferujące usługi typu Storage-as-a-Service wprowadzają również funkcje mające na celu zabezpieczenie danych przesyłanych za pomocą Internetu. Podstawowymi funkcjonalnościami w tym zakresie są: lokalne szyfrowanie danych i wykorzystanie protokołu SSL.

Na rynku przybywa także rozwiązań spełniających funkcje systemów automatycznej archiwizacji danych. Skorzystanie z tego rodzaju usług może okazać się korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla małych firm. Z ostatnich badań firmy Symantec wynika bowiem, że co czwarta polska firma nie posiada żadnego systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa. Często powodem tego stanu rzeczy jest brak wystarczających środków na zakup systemu do

backupu. Przyznaje to aż 22% firm nie posiadających żadnego systemu tworzenia kopii zapasowych. W jednej na dziesięć firm sytuacja ta wynika z niedoborów kadrowych, co pośrednio również ma związek z finansami firmy. Często brakuje też polityki związanej z archiwizacją danych. Szansą na skuteczne i szybkie wdrożenie mechanizmów zabezpieczenia danych w takich firmach mogą być więc usługi archiwizacji online.

Wyoutsourcować backup

22%

polskich firm nie ma żadnego systemu tworzenia kopii zapasowych, Symantec.

Koszt użytkowania opartych na infrastrukturze internetowej usług backupu oscyluje w granicach kilku dolarów miesięcznie za komputer. Koszt wdrożenia jest praktycznie zerowy, bowiem łącze internetowe ma już większość firm. Przy założeniu, że 100 GB przestrzeni dyskowej z powodzeniem wystarczy do zarchiwizowania najważniejszych informacji biznesowych małej firmy, koszt obsługi jednego serwera i 10 stacji roboczych wyniesie niecałe 300 zł miesięcznie. W ramach tej opłaty klient często zyskuje również dostęp do najnowszych technik optymalizacji wykorzystania przestrzeni dyskowej - m.in. mechanizmów kompresji i deduplikacji. Zasada działania usług tego rodzaju zwykle opiera się na instalowanym lokalnie oprogramowaniu klienckim, które okresowo monitoruje dokonywane lokalnie zmiany i przesyła zmodyfikowane dane na serwery dostawcy. Niektórzy dostawcy takich usług backupu umożliwiają również udostępnianie części zarchiwizowanych danych bezpośrednio za pośrednictwem protokołu HTTP, specjalnej witryny lub dedykowanego oprogramowania klienckiego.

Korzyści z wykorzystania tego rodzaju outsourcingu backupu i składowania danych są dwojakie. Poza oszczędnościami stricte ekonomicznymi firma zyskuje dostęp do technologii, których wdrożenie w lokalnym środowisku IT często wykracza poza jej możliwości finansowe. Ich wykorzystanie zaś przyczynia się do znacznego ograniczenia własnych potrzeb w zakresie pamięci masowych. Zapisywane dane mogą być również na bieżąco kontrolowane przez systemy antywirusowe. Co ważne, czas archiwizacji zależy praktycznie tylko od przepustowości łącza klienta. Niemniej istotny jest fakt, że za sprawne funkcjonowanie działającego w czasie rzeczywistym systemu w pełni odpowiada dostawca.

Taniej niż u siebie

Jedną z firm oferujących usługi backupu online jest Mozy. Należąca do EMC spółka oferuje dedykowaną dla firm sektora MSP usługę Mozy Pro. Kosztuje ona niecałe 7 USD miesięcznie za każdy obsługiwany serwer oraz prawie 4 USD miesięcznie za stację roboczą. Dodatkowa opłata w wysokości 0,5 USD jest naliczana za każdy zapisany gigabajt danych. Usługa Mozy umożliwia m.in. tworzenie tzw. przyrostowych kopii bezpieczeństwa. Kopiowane są więc tylko dane, które uległy modyfikacji od czasu ostatniej archiwizacji. W wersji Pro istnieje możliwość przywrócenia dowolnej z 30 ostatnich kopii. Zapisane dane są zaszyfrowane 448-bitowym szyfrem Blowfish, transmisja zaś odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL. Istnieje również możliwość zastosowania własnych mechanizmów szyfrowania. W wersji skierowanej do przedsiębiorstw dostępne są również funkcjonalności związane z zarządzaniem korporacyjną polityką archiwizacji i dostępem do poszczególnych kopii bezpieczeństwa. Dostawca zapewnia również całodobową, bezpłatną obsługę techniczną.

Na początku września przedstawiciele EMC poinformowali o otwarciu pierwszego w Europie centrum danych. Dzięki temu korporacyjna wersja usługi

Mozy.com w pełni będzie zgodna z wymaganiami Komisji Europejskiej dotyczącymi obowiązku przechowywania informacji biznesowych w obrębie terytorium UE. Ośrodek zlokalizowany w Dublinie ma również przyspieszyć uruchomienie zlokalizowanych usług dedykowanych poszczególnym krajom unijnym. Warto wspomnieć, że użytkownicy prywatni, w ramach usługi Mozy Home, mogą za darmo przechowywać na serwerach amerykańskiej firmy 2 GB danych. Niebawem usługa Mozy będzie oferowana również w Polsce.

Przybywa danych i usług

Na amerykańskim rynku dostępne są także usługi Webroot Secure Backup i Fabrik Ultimate Backup. Poza tym usługi wynajmu pamięci masowej za pośrednictwem sieci Internet oferują też Microsoft (Windows Live SkyDrive) i Amazon (Simple Storage Service). W miarę rozwoju usług tego typu wzrasta również konkurencja wśród dostawców. To zaś wymusza spadek cen. Zbliżonym cenowo do Mozy i dostępnym na polskim rynku rozwiązaniem jest usługa mSejf oferowana przez gliwicką firmę Ux Systems. W ramach tej usługi koszt objęcia systemem archiwizacji jednego firmowego komputera to 10 zł miesięcznie oraz 1,5 zł za każdy gigabajt zapisanych danych. mSejf obecnie obsługuje m.in. wersjonowanie plików, ich szyfrowanie przed wysłaniem oraz podczas transmisji (mechanizmy AES-256). Z informacji producenta wynika, że mSejf funkcjonuje w oparciu o rozwiązanie Amazon S3.

Liczba informacji przechowywanych w postaci cyfrowej rośnie wykładniczo, zaś usługi typu Storage as a Service dają wielu firmom jedyną szansę na skorzystanie z profesjonalnych rozwiązań do archiwizacji i składowania danych, przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania dostępnej przestrzeni. Dają również możliwość zabezpieczenia swoich danych przed fizycznym uszkodzeniem sprzętu lub jego kradzieżą. Biorąc pod uwagę wzrost przepustowości łączy internetowych i spadające koszty szybkiego dostępu do Internetu oraz popularyzację terminali mobilnych, można spodziewać się szybkiego wzrostu popularności takiej formy wynajmu przestrzeni dyskowej.


TOP 200