Barracuda Load Balancer ADC – wszechstronne zabezpieczenie działania aplikacji

Test

Gdy już zapoznaliśmy się z wszystkimi możliwościami konfiguracyjnymi urządzenia, postanowiliśmy sprawdzić Barracuda Load Balncer ADC w rzeczywistym działaniu. Uruchomionych zostało kilka serwerów z włączonymi usługami HTTP, Remote desktop oraz FTP, po czym przystąpiliśmy do konfiguracji. Podstawowe ustawienie równoważenia obciążenia nie sprawia żadnego problemu. Wystarczy zdefiniować konkretną usługę (wybierając z listy zdefiniowanych lub wpisując ręcznie konfigurację) oraz przypisać do niej fizyczne serwery podając ich adresy IP. Po tej operacji należy jeszcze stworzyć dla niej wirtualny adres IP (VIP), który będzie przydzielony do obsługi ruchu dla puli serwerów.

Po skończonej konfiguracji podstawowej można edytować ustawienia usługi, dzięki czemu istnieje możliwość ustawienia bardziej zaawansowanych opcji. W miarę potrzeb można wybrać metodę równoważenia obciążenia, przełączając między Weighted Round Robin i Weighted Least Connections, i dostosować wagi dla poszczególnych maszyn fizycznych. Konfiguracja pozwala również przypisać serwerowi członkowskiemu status „Backup Serwer”. Standardowo nie bierze on wtedy udziału w równoważeniu obciążenia, a ruch do niego zostanie dopuszczony jedynie w przypadku awarii innego serwera. Dodatkowo można również ustawić metody badania dostępności serwerów fizycznych, dzięki czemu można później sprawdzać status poprawności działania usług. Dla równoważonego HTTP i HTTPS można też przypisać istniejące lub utworzyć nowe polityki bezpieczeństwa oraz ustawić modyfikacje dla treści bądź nagłówków przesyłanych przez Load Balancer. Po sprawdzeniu poprawności działania podstawowego równoważenia obciążenia, które działało bez zarzutu, zmienialiśmy wagi dla poszczególnych serwerów, co odnosiło pożądany efekt. Bez problemów zadziałała również funkcja Response Body Rewrite, dla której utworzyliśmy regułę podmieniającą zwracany przez serwer ciąg znaków znajdujący się na serwowanej stronie WWW.

Zobacz również:

  • Powstał serwer chłodzony cieczą do obsługi aplikacji AI
  • Google pracuje nad układem ARM dla serwerów

Oczywiście można dowolnie manipulować serwerami fizycznymi, ustawiając wybrany jako backup serwer, a także w przypadku konieczności wykonania aktualizacji tymczasowo wyłączyć go z usługi równoważenia obciążenia.

Barracuda Load Balancer ADC – wszechstronne zabezpieczenie działania aplikacji

Logi Web Firewall

Usługa load balancingu, którą skonfigurowaliśmy, plus dodatkowo uruchomione opcje były raczej prostą konfiguracją, jednak funkcjonalność, którą udało nam się uzyskać da się ustawić „z biegu” bez uprzedniego zapoznania się z dokumentacją. Wystarczy odrobinę teoretycznej wiedzy na temat działania sieci oraz usługi równoważenia obciążenia sieciowego. Świadczy to przede wszystkim o prostocie instalacji i konfiguracji, a także o czytelnym i dostosowanym do użytkownika panelu zarządzania.

Logowanie, monitoring i raportowanie

Barracuda Load Balancer ADC pozwala na bieżące monitorowanie skonfigurowanych usług, dzięki czemu administrator ma natychmiastowy wgląd w interesujące informacje lub zostanie powiadomiony e-mailem o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu systemu. Na żądanie można wygenerować różnego rodzaju raporty dotyczące interesujących wskaźników w zestawieniach „TOP” w podziale na zabezpieczenia, ruch sieciowy czy konfiguracje systemowe. Na bieżąco raporty generowane są w postaci HTML, PDF lub zwykłego tekstu, ale można również skonfigurować harmonogramy raportów, które będą wysyłane e-mailem na wskazany adres.


TOP 200