BIP: nie wiadomo kto ma egzekwować obowiązek publikacji

Tylko jedna dziesiąta urzędów i instytucji publicznych wywiązuje się z obowiązku prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej. Na stronie głównej BIP zarejestrowanych jest obecnie około ośmiu tysięcy podmiotów, podczas gdy do prowadzenia BIP-u zobowiązanych jest ponad osiemdziesiąt tysięcy.

Według opracowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji raportu "Wywiązywanie się urzędów centralnych oraz urzędów marszałkowskich i wojewódzkich z obowiązków prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej", nie wiadomo jednak kto miałby dyscyplinować tych, którzy nie poddali się wymogom ustawy o dostępie do informacji publicznej. "Obecnie brak jest w aktach prawnych wskazanego organu, którego obowiązkiem i uprawnieniem byłoby nadzorowanie wywiązywania się podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 i 2 UDIP z obowiązku prowadzenia stron podmiotowych BIP." - czytamy w raporcie MSWiA. Zdaniem jego autorów, organem nadzorującym w tym zakresie nie jest w szczególności minister właściwy do spraw informatyzacji.

Wśród instytucji, które w czasie prac nad przygotowaniem raportu nie miały wydzielonych, podmiotowych stron BIP, wymieniane są m.in. Narodowy Bank Polski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Senat RP. Zdaniem Kancelarii Senatu RP rolę strony podmiotowej BIP tego organu pełni witryna internetowa www.senat.gov.pl. W opinii Departamentu Informatyzacji MSWiA, natomiast, za stronę podmiotową BIP nie można uznać strony WWW prowadzonej na podstawie wewnętrznych regulaminów i instrukcji.

W podsumowaniu autorzy raportu wskazują na potrzebę pilnego wyznaczenia organu mającego w swoich kompetencjach egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w ślad za tym możliwość wpływania na sposób i zakres udostępnianych informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Zwracają także uwagę na potrzebę ujednolicenia terminologii występującej w różnych aktach prawnych dotyczących udostępniania informacji w sieci.

Pełny tekst raportu dostępny jest TUTAJ.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200