Automatyzacja dzięki SAN

W Polkomtel SA funkcjonuje nowe rozwiązanie oparte na sieci SAN, które umożliwiło wdrożenie bardzo zaawansowanego systemu plików. Kierownictwo IT postawiło na innowacyjność, automatyzację i samoobsługę pracowników.

W Polkomtel SA funkcjonuje nowe rozwiązanie oparte na sieci SAN, które umożliwiło wdrożenie bardzo zaawansowanego systemu plików. Kierownictwo IT postawiło na innowacyjność, automatyzację i samoobsługę pracowników.

Departament Infrastruktury Informatycznej w Polkomtelu jest biznesową jednostką organizacyjną, do której zadań należy świadczenie usług informatycznych dla pracowników całej korporacji i administracja posiadanymi zasobami informatycznymi. Dzięki wdrożeniu nowego systemu plików i rozbudowaniu sieci Storage Area Network (SAN) możliwe było uruchomienie systemu, który uprościł pracę, zarówno administratorów, działu Help Desk, jak i wszystkich pracowników firmy. Główny cel stanowiło obniżenie kosztów bieżącej obsługi, skrócenie czasu wykonania usług poprzez ich automatyzację, a czasem wręcz wyeliminowanie niektórych wewnętrznych procedur - np. poprzez wprowadzenie samoobsługowego odtwarzania danych.

Nowa sieć SAN wdrożona w Polkomtelu oparta jest na macierzach dyskowych HP. Sieć zbudowano jako wysoko dostępne środowisko serwerów plików. Zintegrowano w niej 2 dwuwęzłowe klastry MSCS Windows 2003 i 2 HP StorageWorks EVA5000 z modułem zarządzającym SAN Management Appliance oraz mechanizmem replikacji danych. Infrastruktura SAN oparta jest na przełącznikach firm i McData. Opracowanie koncepcji rozwiązania oraz jego wdrożenie zostało zrealizowane przez konsultantów i inżynierów HP Services.

W systemie wykorzystano usługi katalogowe, które zawierają wszystkie informacje o strukturze organizacyjnej firmy, użytkownikach systemu, ich prawach dostępu, podległościach służbowych itp. Strukturę drzewa katalogów stworzono na bazie struktury organizacyjnej firmy. Wykorzystano wprowadzoną w firmie instytucję gestora - zarządcy systemu odpowiedzialnego biznesowo za zasoby. Każdy rodzaj zasobu informatycznego na poszczególnych szczeblach ma swoich gestorów: cały system, dane, data warehouse, system billingowy czy fizyczny dostęp do pomieszczeń. Naturalnymi gestorami zasobów katalogowych uczyniono kierowników poszczególnych działów i to oni decydują teraz o przydzielaniu lub odbieraniu uprawnień do katalogów. Mogą też delegować swoją funkcję na wyznaczonych pracowników - wówczas wskazana przez gestora osoba staje się zarządcą katalogów i wszystkie uprawnione żądania dotyczące zmian wewnątrz kierowane są właśnie do niej.

Automatyzacja dzięki SAN

Schemat logiczny sieci SAN

Zawsze wiadomo, kto jest właścicielem danych, a także kto i przez kogo został delegowany. Dzięki temu osoba chcąca uzyskać dostęp do danych, do których normalnie dostępu nie ma, zamiast kontaktować się z Help Deskiem, wypełnia odpowiedni formularz elektroniczny, który niezawodnie trafia do gestora danego zasobu.

Po wprowadzeniu usług katalogowych duże ułatwienia nastąpiły też w Biurze Spraw Personalnych. Do tej pory wszystkie zmiany dotyczące każdego pracownika (zatrudnienie, zwolnienie, wewnętrzne przeniesienie) wiązały się z koniecznością wykonania pewnej pracy przez administratorów (założenie czy zamknięcie konta itp.). Nie zawsze występowała pełna synchronizacja tych działań. Teraz wszystkie zmiany wykonane w systemie SAP, wspomagającym pracę biura personalnego, są automatycznie synchronizowane co godzinę z systemem usług katalogowych.

Macierze dyskowe znajdują się w dwóch geograficznie rozdzielonych serwerowniach, połączonych ze sobą wiązkami światłowodowymi o długości ok. 10 km. Drugi ośrodek nie jest jednak traktowany jako centrum zapasowe. Oba ośrodki pracują w tym samym czasie i mają podobną moc obliczeniową. Przetwarzanie danych jest rozdzielone symetrycznie, same dane zaś są replikowane w cyklu synchronicznym za pomocą oprogramowania HP EVA Continous Access i udostępnianie przez macierze HP StorageWorks EVA5000. W przypadku awarii jednego z ośrodków, drugi dodatkowo przejmuje tylko część pracy. Opracowane zostały również procedury umożliwiające przełączanie zasobów plikowych między ośrodkami w obrębie klastrów. Rozwiązanie zabezpieczania danych zapewnia także możliwość wykonywania backupu na taśmach w bibliotekach taśmowych oraz z wykorzystaniem tzw. kopii migawkowych (snapshot).

Struktura SAN zostanie wykorzystana do dalszej rozbudowy systemu. W przyszłości do sieci SAN dołączane będą kolejne serwery, macierze i biblioteki taśmowe, co ułatwi uniknięcia straty danych oraz usuwania skutków ewentualnych awarii. W najbliższej przyszłości z siecią SAN konsolidowane też będą serwery SQL, serwery wydruków i inne. Celem długoterminowym jest skonsolidowanie jak największej liczby serwerów, co w konsekwencji prowadzić będzie do ułatwienia pracy, zarówno administratorów, jak i pracowników organizacji, a także pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa danych.


TOP 200