Automatyczna kontrola zużycia energii

Komputerowy system zarządzania siecią energetyczną w zakładach przemysłowych.

Komputerowy system zarządzania siecią energetyczną w zakładach przemysłowych.

Oferowany przez Telmax system rejestracji i analizy pobranej mocy i zużytej energii Sapen v. 2.4 przeznaczony jest dla służb energetycznych i utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, elektrociepłowniach, zakładach energetycznych itp. W zależności od zastosowanych liczników, rejestruje on zużycie energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu. Sieć zbierania danych składa się z liczników zużycia energii wyposażonych w nadajniki impulsów, instalacji pomiarowych i do zbierania danych oraz koncentratorów. Centralnym elementem systemu jest komputer klasy PC z procesorem Pentium, 8 MB RAM, trzema portami RS 232, dyskiem stałym (minimum 400 MB), myszą i kolorowym monitorem. Wskazane jest wyposażenie systemu w urządzenia do archiwizacji danych pomiarowych.

Działanie systemu

Impulsy proporcjonalne do wielkości zużytej energii lub wody, które są wysyłane przez liczniki, trafiają do koncentratorów, gdzie każdy z nich ma zarezerwowany obszar pamięci buforowej. Stamtąd, po uśrednieniu w zadanym interwale czasowym, przekazywane są do koncentratora głównego, który zapamiętuje je i na żądanie jednostki centralnej przekazuje przez konwerter i interfejs szeregowy RS 232. Dane z liczników i koncentratorów nie połączonych z komputerem można pobierać za pośrednictwem przenośnych terminali Psion HC120AL albo Work About. Po przesłaniu do komputera centralnego, informacje są zapamiętywane na dysku i wykorzystywane przez oprogramowanie, za pomocą którego można dokonywać analiz, bilansów mocy, energii itp. dla liczników, ich grup, jednostek organizacyjnych zakładu lub całej firmy. System można rozszerzyć o dodatkowy, niezależny moduł do nadzoru poboru mocy w zakładzie i ostrzegania o możliwości przekroczenia jej limitów, który pozwala na automatyczne wyłączanie zasilania wybranych odbiorników.

Liczniki impulsów, koncentratory i sieć

Do pomiarów energii elektrycznej przewidziano zastosowanie liczników produkcji polskiej, zakładów Pafal w Świdnicy lub Pozyton z Częstochowy, bądź zachodniej - Schlumberger, Landis & Gyr itp.

Koncentratory wytwarzane są w standardzie Eurocard. Pojedyncze urządzenie zawiera procesor główny, kartę z 8 buforami liczników impulsowych, kartę z 24 kanałami izolacji galwanicznej (za pośrednictwem transoptorów), karty rozszerzenia pamięci buforowej, łącza szeregowe, wyświetlacze sygnalizacyjne LED oraz stabilizowany zasilacz. Modułowa budowa pozwala na zestawienie z kart składowych urządzenia o maksymalnej liczbie 128 kanałów.

Przy tworzeniu sieci kontrolno-pomiarowej można posłużyć się okablowaniem telefonicznym, jednak w dużych zakładach przemysłowych korzystniejsze jest stosowanie sieci światłowodowej. Eliminuje to wpływ zakłóceń na pracę liczników i koncentratorów.

Program nadzorujący system

Oprogramowanie systemu zostało napisane za pomocą bezkodowego generatora aplikacji Magic. Jest ono niezależne od platformy sprzętowo-systemowej i umożliwia przystosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika z uwzględnieniem specyfiki procesów technologicznych i wymagań rachunkowości. Do podstawowych własności programu należą: możliwość konfiguracji systemu pomiarowego - wybór punktów pomiarowych i konfiguracja liczników, funkcje tworzenie i konfigurowania grup pomiarowych, wyboru interwałów pomiarowych (1-60 min) oraz bieżącego podglądu pomiarów. Program umożliwia tworzenie schematów połączeń rozdzielni elektrycznych oraz podgląd chwilowego poboru mocy. Możliwe jest także generowanie raportów i rachunków dla grup pomiarowych (wydziałów) i całego zakładu, analiza statystyczna wyników oraz ich prezentacja w formie tabel i wykresów. Eksport danych w formie plików ASCII umożliwia ich analizę i prezentację za pomocą np. arkusza kalkulacyjnego.

Cena systemu Sapen zależy od jego wielkości: liczby liczników, koncentratorów, rozmiarów sieci kontrolno-pomiarowej, wielkości jednostki centralnej i jest ustalana indywidualnie.


TOP 200