Audyt systemów infrastruktury fizycznej

W wyniku pomiaru temperatur w różnych miejscach między rzędami szaf uzyskuje się profil temperaturowy ułatwiający diagnozowanie ewentualnych problemów z chłodzeniem i informację, czy do newralgicznych rejonów serwerowni doprowadzany jest czynnik chłodzący o odpowiednich parametrach. Na tej podstawie można stworzyć model przepływu ciepła, na którym widać zawirowania, powstające w wyniku mieszania z zimnym, co jak już wcześniej napisano powoduje pogorszenie warunków chłodzenia serwerów. Efektem zmniejszenia gradientu temperatur jest również mniej wydajne działanie urządzeń klimatyzacyjnych i tym samym zwiększone zużycie energii. Jeśli rzędy szaf nie będą prawidłowo rozmieszczone, w różnych punktach powstać mogą obszary o podwyższonej temperaturze, które zwiększają ryzyko powstania awarii urządzeń. Należy w tym miejscu podkreślić, iż kontrole systemu chłodzenia niewątpliwie pozwalają na wczesne wykrycie potencjalnych problemów z chłodzeniem, zwiększając niezawodność systemu teleinformatycznego i zapobiegając przestojom.

Narzędziem wspomagającym bądź realizującym rutynowy nadzór nad warunkami środowiskowymi powinien być system monitorowania i zarządzania infrastrukturą zasilania i chłodzenia. W celu przeprowadzania analizy wydajności oraz możliwości przewidywania awarii, system monitorowania i zarządzania musi posiadać rejestr zdarzeń wraz z odpowiednią bazą danych o systemie informatycznym. Takim przykładem może być komunikat dla administratora systemu IT o przekroczeniu wartości prądu pobieranego przez określony obwód ponad wartość dopuszczalną, dzięki czemu może on właściwe zareagować. Przydatna może być również możliwość całościowego skonfigurowania i zautomatyzowania odpowiedzi na zdefiniowane wcześniej sytuacje awaryjne.

Optymalizacja efektywności energetycznej serwerowni

Większa gęstość upakowania urządzeń, większe zużycie energii, większa ilość wytwarzanego podczas pracy sprzętu ciepła to realne wyzwania, przed którymi stoi infrastruktura zasilania i chłodzenia. Mimo coraz większych potrzeb w zakresie chłodzenia jednocześnie oczekuje się, że systemy klimatyzacyjne powinny być bardziej efektywne i zużywać coraz mniej prądu. Metody optymalizowania wskaźnika PUE powinny rozpocząć się od wykonania pomiarów rzeczywistej efektywności energetycznej. Celem tej oceny jest określenie aktualnego stanu wykorzystania energii w centrum danych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości minimalizacji jej zużycia oraz stopnia wykorzystania istniejących zasobów. Zbieranie danych w centrum danych może trwać od kilku do kilkunastu dni, a ich dokładna liczba zależy od wielkości ośrodka. Dane o temperaturze w połączeniu z informacjami o przepływach powietrza umożliwiają szybkie identyfikowanie gorących i zimnych punktów (hotspots i coldspots) w pomieszczeniu serwerowni.

Punkty pomiaru w przejściach gorących/zimnych

Punkty pomiaru w przejściach gorących/zimnych

Po stworzeniu szczegółowego obrazu rozkładu temperatury i wykorzystaniu algorytmów optymalizujących określa się możliwe do przeprowadzenia scenariusze działań naprawczych. Prowadzone są symulacje, na których zobrazowane są rozwiązania podnoszące efektywność. W wyniku przeprowadzonych analiz prezentowane są konkretne zalecenia i rekomendacje prowadzące do osiągnięcia oszczędności oraz wyeliminowania zagrożeń. Czasem mogą to być proste zabiegi, np. przestawienie urządzenia, zmiana położenia serwerów czy inne rozmieszczenie szaf w pomieszczeniu. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wyłączenia części urządzeń klimatyzacyjnych bez żadnego wpływu na niezawodne funkcjonowanie centrum przetwarzania. W efekcie spada zużycie energii, a tym samym zmniejszenie ponoszonych kosztów oraz zanieczyszczenia środowiska, w tym emisji CO2. Szacuje się, iż oszczędności płynące z realizacji zaleceń wynikających z pomiarów i analiz w pomieszczeniu serwerowni przekładają się na zmniejszenie średnio o 10% kosztów związanych z systemami zasilania i o 20% związanych z systemami chłodzenia.


TOP 200