Audyt systemów infrastruktury fizycznej

Wykrywanie potencjalnych zagrożeń

Zakłócenia zasilania i zbyt wysoka temperatura są przykładami zdarzeń, które - jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania zaradcze - mają bezpośredni wpływ na dostępność systemu teleinformatycznego. Uzyskane w odpowiednim czasie informacje są krytycznym czynnikiem wpływającym na zapewnienie wysokiej dostępności systemu IT, pozwalają bowiem podejmować działania naprawcze jeszcze przed uszkodzeniem lub awarią sprzętu. Pomiary oraz czynności kontrolne zapobiegają występowaniu problemów, określając obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę i wskazując na źródła potencjalnych problemów. Dzięki przeprowadzeniu na podstawie otrzymanych wyników stosownych analiz możliwa jest identyfikacja problemów związanych np. z uszkodzeniami baterii w systemach UPS (siłowniach prądu stałego) oraz newralgicznych punktów poszczególnych obwodów. Można także opisać zakłócenia występujące w liniach zasilających, takie jak: odchylenia od znamionowej wartości, częstotliwość i czas trwania zaników napięcia oraz występowania obszarów o podwyższonej temperaturze.

Kierunki optymalizacyjne w obszarze systemów zasilania obejmują wykorzystanie wysoko wydajnych skalowalnych zasilaczy UPS oraz optymalizację odległości pomiędzy odbiornikami a rozdzielnicami zasilającymi. Bardzo ważna jest również okresowa kontrola stanu ogniw akumulatorów (ta standardowa, która jest zaimplementowana w systemach UPS, nie jest zwykle dostatecznie miarodajna) oraz układów wentylatorów. Taki okresowy przegląd najlepiej zlecić specjalistycznym firmom.

Ilość energii pobieranej przez centrum danych z podziałem na infrastrukturę fizyczną i obciążenie IT w zależności od poziomu obciążenia centrum

Ilość energii pobieranej przez centrum danych z podziałem na infrastrukturę fizyczną i obciążenie IT w zależności od poziomu obciążenia centrum

Niezmiernie istotna jest również okresowa ocena stanu technicznego infrastruktury chłodzenia, w ramach której należy dokonywać takich czynności jak: sprawdzenie stanu wytwornic wody lodowej (jeśli są stosowane), układów pomp i głównych obiegów chłodzenia, które powinny być przeprowadzane przez specjalistyczne firmy odpowiedzialne za konserwację instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Producenci systemów chłodzenia zalecają, aby dla zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności czynności kontrolne dla niektórych urządzeń były wykonywane nawet co kwartał.

Jednym z głównych punktów audytu jest przeprowadzenie pomiarów temperatury i wykonanie analizy termicznej dla centrum danych, w wyniku których przygotowane są zalecenia, pozwalające ograniczyć koszty i wydłużyć czas użytkowania ośrodka. W pierwszej kolejności zwykle dokonuje się oceny aktualnego stanu i zdefiniowanie warunków wyjściowych, gdyż jedynie w ten sposób będzie można stwierdzić, jakie działania przyniosą poprawę sytuacji. Pomiar temperatury powinien być dokonywany w centralnych miejscach pomiędzy rzędami urządzeń, mniej więcej co czwartą szafę. Gdy nie są dostępne bardziej zaawansowane metody pomiaru temperatury w przejściach, to należy przyjąć, że minimalny wymagany zakres pomiaru to punktowy pomiar temperatury na wysokości ok. 1,5 metra nad podłogą. Zmierzone wartości temperatury należy zapisać i porównać z temperaturami zalecanymi przez producenta urządzeń teleinformatycznych. Jeśli zalecane temperatury na wlotach do obudowy urządzeń komputerowych nie są podane, należy przyjąć temperaturę 20-25° C, zgodnie z normą ASHRAE. Temperatury wykraczające poza ten zakres mogą być przyczyną pogorszenia wydajności systemu, skrócenia żywotności urządzeń i niespodziewanych przestojów.


TOP 200