Architektura korporacyjna w kryteriach oceny projektów

Doświadczenia biznesu trzeba przenieść do sektora administracji publicznej, żeby pieniądze na infrastrukturę i usługi teleinformatyczne były wydawane racjonalnie i przynosiły użytkownikom lepsze efekty. Od 27 lutego można będzie składać wnioski do programu Polska Cyfrowa.

„Program operacyjny Polska Cyfrowa jest epizodem w życiu infrastruktury informatycznej Polski, pryncypia architektury korporacyjnej powstały zaś na potrzeby długofalowego informatyzacji kraju.” - powiedział reprezentujący gospodarza konferencji Państwo 2.0 – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego.

Architektura korporacyjna w kryteriach oceny projektów

Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Podstawowymi pytaniami, które trzeba sobie zadać przy ocenie projektów, które będą miały szansę na dofinansowanie z funduszy unijnych i krajowych środków publicznych (a zatem z naszej kieszeni, co zawsze warto podkreślać) jest kwestia, czy dany projekt jest potrzebny.

Zobacz również:

Ponadto trzeba się zastanowić, czy jest korzystny. Trzecim wreszcie kryterium jest ocena, czy jest wykonalny pod względem technicznym, finansowo-ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym. To są podstawy do ogłoszenia konkursu, w którym przyjmowane są wnioski.

Preselekcja pozwoliła stwierdzić, jaki jest potencjał jeśli chodzi o potencjalne projekty, które mogą zostać zrealizowane.

Pryncypia architektury korporacyjnej dotyczą usługi od momentu wnioskowania do wycofania usługi. Wraz ze złożeniem wniosku należy przedstawić potwierdzenie kryteriów formalnych i merytorycznych.

Bardzo istotne jest zidentyfikowanie grupy użytkowników oraz wszystkich interesariuszy i takie zaprojektowanie usługi, żeby była z ich punktu widzenia była najbardziej użyteczna. Dlatego dobrze jest sprawdzić, w jakim modelu usługa jest świadczona aktualnie.

Usługa zgodnie z pryncypiami powinny być świadczone z myślą o użytkowniku (zorientowane na użytkownika), mieć wystandaryzowane dane, powinna być efektywna, mieć właściciela.

Dyrektor Sukiennik zapewnił, że kryteria wyboru projektów są spójne z zasadami wskazanymi w pryncypiach. W praktyce pryncypia zostały zaimplementowane do wymagań (kryteriów dotyczących wniosków) w ten sposób, że w większości zostały przejęte, niektóre zmodyfikowano, a w niewielkiej części zostały niewykorzystane. Od wnioskodawców będzie wymagana analiza wskazująca możliwość realizacji usługi na podstawie obowiązujących przepisów prawa – ze wskazaniem odpowiednich przepisów. Za gotowy do wdrożenia będzie uznany projekt, oparty na przepisach co najmniej uzgodnionych co najmniej wewnątrzresortowo.

Wnioskodawcy muszą wziąć pod uwagę, że kryteria wyboru projektów uwzględniają dodatkowe wymagania nieokreślone w zbiorze pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.


TOP 200