Aplikacje TETRA

Standard radiowej łączności trankingowej TETRA staje się podstawą łączności w sektorze bezpieczeństwa publicznego i państwowego w krajach UE. W Polsce również są uruchamiane nowoczesne aplikacje - w zastosowaniachzarówno cywilnych, jak i związanych z bezpieczeństwem.

Standard radiowej łączności trankingowej TETRA staje się podstawą łączności w sektorze bezpieczeństwa publicznego i państwowego w krajach UE. W Polsce również są uruchamiane nowoczesne aplikacje - w zastosowaniachzarówno cywilnych, jak i związanych z bezpieczeństwem.

Pierwsze systemy TETRA (Terrestial Trunked Radio System) uruchamiane w Wlk. Brytanii, Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji i Włoszech mają być ukończone w latach 2004-2005 r. W innych krajach europejskich, w tym również w Polsce, wdrażanie jest w pierwszej fazie. Ta nowoczesna infrastruktura radiokomunikacyjna (patrz NetWorld 01/03) zapewnia transmisję głosu i danych oraz przekazywanie krótkich wiadomości w sieciach dyspozytorskich, z uwzględnieniem specyficznych wymagań służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

Popularność rozwiązań TETRA wynika z wielu przesłanek. Głównie z powodu wzrostu zagrożeń związanych zarówno z katastrofami, jak i terroryzmem, a w efekcie z potrzeby zapewnienia większego bezpieczeństwa publicznego, które wymaga sprawnej łączności radiowej w warunkach mobilnych. Charakterystyczną cechą systemu radiowego TETRA jest możliwość wspólnej komunikacji różnych służb, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, oraz wymiany informacji i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych.

Koordynacja służb miejskich

Aplikacje TETRA

Infrastruktura Compact TETRA (Motorola)

Sprawne zarządzanie wszystkimi mobilnymi służbami komunalnymi miasta wymaga jednolitego systemu łączności radiowej. Zupełnie nie sprawdza się w praktyce resortowy model łączności, w którym każda ze służb bezpieczeństwa publicznego (straż, pogotowie, policja), komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, kolej podmiejska) czy obsługi mediów komunalnych (wody, gazu, elektryczności i kanalizacji) ma własne środki łączności. Brak koordynacji między tymi służbami, zarówno w działaniach bieżących, jak i sytuacjach skrajnych, to brak optymalnej realizacji postawionych przed nimi zadań.

Coraz częściej do udzielania szybkiej pomocy są potrzebne jednocześnie różne służby ratownicze. W tych zastosowaniach integracja łączności mobilnej w jeden system ratownictwa TETRA ma zasadnicze znaczenie. Ponadto odpowiednie warunki dowodzenia i koordynacji działań, w ramach powstających w Polsce Centrów Reagowania Kryzysowego, można zapewnić nie tylko na poziomie regionalnym, lecz także ogólnokrajowym.

Dla cywilnych aplikacji mobilnych, operacji ratowniczych i koordynowania pracy służb komunalnych przewidziano w standardzie TETRA "górny" zakres pasma radiowego w przedziale 410-130 MHz. W pasmie tym, o szerokości 2 x 10 MHz, istnieją potencjalne możliwości zainstalowania do 400 dupleksowych kanałów radiowych, co teoretycznie daje do 1600 jednoczesnych i dwukierunkowych połączeń komunikacyjnych w jednej stacji bazowej (4 połączenia komunikacyjne w jednym kanale radiowym 25 kHz). Zarezerwowane pasmo do cywilnej łączności ma dwa podzakresy: oddzielnie do transmisji w kierunku sieci o częstotliwościach 410-420 MHz i oddzielnie do terminali mobilnych 420-430 MHz.

Dla bezpieczeństwa państwa

Aplikacje TETRA

Najnowsze propozycje transmisji pakietowej w rozwiązaniach TETRA IP firmy Nokia (zdjęcie) czy Dimetra IP Motoroli pozwalają na szybki (w czasie 0,3-0,5 s) kontakt z pojazdami. Ułatwiają też integrowanie systemu TETRA z innymi platformami komunikacji.

Rozwiązania komunikacyjne TETRA skierowane do sektora bezpieczeństwa państwa obejmują profesjonalne systemy łączności radiowej, używane głównie w policji, a także w instytucjach rządowych i urzędach MSWiA (UOP, Straż Graniczna, służby specjalne). W tych aplikacjach bardzo ważnym elementem jest możliwość szyfrowania przekazywanych informacji na różnym poziomie utajnienia.

Z dostępnych w systemie TETRA trzech klas zabezpieczeń (bez szyfrowania, ale z identyfikacją terminalu; szyfrowanie kluczem statycznym i kluczem dynamicznym) najwyższy poziom utajnienia zapewnia kryptografia kluczami dynamicznymi z pełną identyfikacją stacji mobilnej. Stopień szyfrowania danych wpływa niestety na użyteczną szybkość transmisji końcowej, co wielokrotnie jest przyczyną rozczarowania użytkowników bezpiecznego systemu TETRA. W operacjach bez szyfrowania są to szybkości transmisji w zakresie 7,2-28,8 kb/s, z małym zabezpieczeniem - 4,8-19,2 kb/s, natomiast z pełnym szyfrowaniem danych - od 2,4 kb/s (jedna szczelina czasowa) do 9,6 kb/s (maksymalnie cztery szczeliny dla jednego użytkownika).

Dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem kraju przeznaczono "dolny" zakres częstotliwości radiowych 380-400 MHz TETRA, zawierający 200 kanałów dupleksowych, które nie kolidują z pasmami przeznaczonymi do zastosowań cywilnych. Radiowe pasmo policyjne i bezpieczeństwa państwa zawiera dwa podzakresy o szerokości 2 x 5 MHz: dla transmisji w stronę sieci - 380-385 MHz, dla użytkowników natomiast - 390-395 MHz.

Nowa TETRA IP

W przeciwieństwie do transmisji z rezerwacją kanałów w systemach TETRA można w razie potrzeby przyporządkować całą dostępną pojemność interfejsu radiowego obsłudze jednego użytkownika. Daje to elastyczność skalowania szybkości transmisji, a ponadto stwarza większe możliwości efektywnego wykorzystania interfejsu radiowego za pośrednictwem protokołu IP. Najnowsze propozycje transmisji pakietowej w rozwiązaniach TETRA IP firmy Nokia czy Dimetra IP Motoroli pozwalają na szybki (w czasie 0,3-0,5 s) kontakt z pojazdami. Ułatwiają też integrowanie systemu TETRA z innymi platformami komunikacji.

Oprócz połączeń głosowych wśród aplikacji opartych na systemach TETRA IP powszechne stają się: nielimitowany dostęp do aplikacji WAP, przekaz poczty elektronicznej, dostęp do baz danych, przekaz parametrów telemetrycznych i zarządzanie flotą pojazdów ruchomych. Nowy wymiar zastosowań TETRA IP wyznaczają funkcje lokalizacyjne, automatyczne sterowanie tablicami świetlnymi na przystankach, identyfikacja pojazdów w terenie, wdrażanie systemów automatycznej kontroli czy zarządzanie ruchem pojazdów.


TOP 200