Analityczne podejście

Gotowe możliwości wykonywania pewnych działań analitycznych mają niektóre systemy ERP, które wykorzystują w tym celu własne bazy danych. W nieco trudniejszej sytuacji są tu np. banki, gdzie zachodzi konieczność sięgania po dane pochodzące z kilku systemów (repozytoriów). W ich przypadku możliwe są trzy scenariusze:

- Poszczególne repozytoria odzwierciedlają pewien zakres danych z baz źródłowych, tworząc tzw. Independent Data Marts. Występujące w nich zakresy danych mogą się w jakimś stopniu nakładać, przedstawiając tym samym inne obrazy tych samych w istocie zjawisk (co może być wynikiem np. różnych cykli aktualizacji).

- Sięga się po rozwiązania w postaci hurtowni danych, czyli specjalizowanych repozytoriów przeznaczonych do celów analitycznych. Hurtownia taka jest obecnie uważana za najlepsze dostępne rozwiązanie tego rodzaju, co nie oznacza jednak, że jest ono pozbawione jakichkolwiek wad. Sięgnięcie po nie pociąga za sobą duże nakłady inwestycyjne oraz znaczne koszty bieżącej obsługi i utrzymania.

- Występujące najczęściej rozwiązanie hybrydowe, gdzie niektóre działania analityczne wykonuje się korzystając z danych zawartych w hurtowni i jednocześnie w innych repozytoriach niezależnych. Przypadek ten często występuje w bankach, ale zdarza się również w przemyśle czy handlu. Administracja publiczna natomiast albo wykorzystuje możliwości analityczne posiadanych systemów ERP, albo stosuje rozwiązania pierwszego typu, wspomagane pakietem MS Excel (szczególnie w mniejszych jednostkach).

Hurtownia danych daje największe możliwości, ale wymaga też największych nakładów pracy różnych grup specjalistów. Jest też ona najbardziej wrażliwa na wspólny problem wszystkich analitycznych repozytoriów, jakim jest niezadowalająca, a czasami wręcz niska jakość umieszczonych w nich danych.

Jakość od podstaw

Kwestia jakości danych, jako zbyt szczegółowa, rzadko i raczej tylko pośrednio jest podnoszona w ankietach Lidera. Nie można jej jednak pomijać, gdyż ma kluczowe znaczenie w każdym przypadku korzystania z wyników działań analitycznych. Jakość danych jest obecnie odrębnym, poważnym zagadnieniem, na które przeznacza się znaczne nakłady, zarówno w sferze badań i teorii, jak i realizacji praktycznej. Mimo tych zabiegów, jakość ta pozostaje na stałym, dalekim od zadowalającego, poziomie. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że odbiegającą od oczekiwań jakość danych wykrywa się dość późno, na etapie ich korelacji z innymi danymi. Wykrywaniu nieprawidłowości już podczas wprowadzania danych (by nie wspomnieć o zwykłej pod tym względem staranności) nie sprzyja zarówno niski często poziom świadomości pracowników, jak i quasi-akordowe podejście do oceny wyników ich pracy. Zastrzeżenie to dotyczy na równi stanowisk obsługi klientów, centrów telefonicznych oraz rozwiązań samoobsługowych.


TOP 200