Alma Mater z potencjałem

Wybór uczelni to dziś gra o wysoką stawkę na starcie do kariery. Rynek edukacyjny jest coraz bardziej konkurencyjny, a pracodawcy zwracają uwagę na to, jakim dyplomem legitymuje się kandydat. Sprawdziliśmy, ile wart jest absolwent na rynku pracy i jak uczelnie są postrzegane przez komisję akredytacyjną oraz jak kierunki IT wypadają w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Okazuje się, że najwyższe wynagrodzenie otrzymują absolwenci Szkoły Głównej Handlowej, a na kolejnych miejscach w rankingu, który powstał na podstawie badania wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Na mniejszą średnio o prawie 500 zł płacę mogą liczyć pracownicy, którzy ukończyli Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Na najniższym stopniu podium znalazły się dwie stołeczne uczelnie – Uniwersytet i Politechnika Warszawska. Kandydaci do pracy z dyplomami tych uczelni mogą liczyć na wynagrodzenie średnie 3500 zł.

Podobnie jak w 2012 roku, w 2013 roku, w zestawieniu najlepiej wypadły uczelnie o profilu technicznym. W rankingu znalazło się 8 tego typu szkół wyższych. Oprócz Politechniki Warszawskiej były to: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (3200 PLN), Politechnika Śląska (3200 PLN), Politechnika Wrocławska (3150 PLN), Politechnika Gdańska (3 064 PLN), Politechnika Poznańska (2975 PLN), Politechnika Łódzka (2673 PLN) oraz Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (2500 PLN).

W tabeli przedstawiono ranking wynagrodzeń absolwentów studiów magisterskich (w tym magisterskich inżynierskich) 19 różnych uczelni, których staż pracy nie przekraczał 1 roku. Pod uwagę wzięto jedynie te szkoły wyższe, dla których próba wyniosła 40 lub więcej.

Informatyka się opłaca

Serwis Edulandia.pl w 2012 r. zapytał maturzystów, które kierunki opłaca się studiować. W rankingu zwyciężyła informatyka. W sondażu wzięło udział 8661 abiturientów. Najwięcej z nich, bo 3356 osób odpowiedziało, że informatykę. Drugim kierunkiem, który opłaca się studiować - zdaniem użytkowników serwisu edulandia.pl - jest budownictwo – wybrane przez 2161 uczestników sondażu, a studiowanie prawa za opłacalne uważa 1309 osób głosujących. Socjologia i zarządzanie zostały uznane za najmniej opłacalne.

Najlepsze wydziały według PKA

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją, która od 2003 roku dokonuje oceny programowej kierunków kształcenia prowadzonych przez poszczególne uczelnie/wydziały w Polsce, wśród tych kierunków jest również Informatyka. Z punktu widzenia kandydatów na studia na kierunku informatyka, studentów i absolwentów informatyki oraz potencjalnych pracodawców, oceny PKA są najpełniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem oceny jakości poszczególnych uczelni/wydziałów prowadzących studia na kierunku informatyka w Polsce.

Zdaniem prof. Marka Rockiego, byłego rektora SGH w Warszawie i przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocena Komisji jest ważna przy wyborze wyższej uczelni, na której chce się studiować, - „Trzeba zwrócić uwagę na ocenę kierunku studiów (przez PKA), a nie na ocenę całej uczelni. Są świetne uczelnie, na których funkcjonują kiepskie kierunki i uczelnie słabsze (w rankingach), ale wyspecjalizowane, mające jeden dobry kierunek” - powiedział prof. Rocki.

Alma Mater z potencjałem

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu PKA - kierunek informatyka został oceniony przez Komisję ogółem 253 razy (13 razy odstąpiono od oceny a w jednym przypadku, ocena nie została wystawiona). Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej kierunku Informatyka w 121 uczelniach prowadzących studia wyższe na kierunku Informatyka. Ogółem wystawiono ocen końcowych: wyróżniających – 9, pozytywnych – 187, warunkowych – 38, negatywnych – 21, (odstąpienia – 13, brak oceny - 1 uczelnia).

Od 2009 roku PKA obok oceny końcowej wprowadziła dodatkowo11 ocen cząstkowych dla celów ewaluacji kierunków kształcenia. Od 2011 roku zgodnie ze statutem PKA 11 dotychczasowych ocen cząstkowych zostało zastąpionych przez 8 nowych kryteriów dla ocen cząstkowych: ocena koncepcji rozwoju kierunku, ocena celów i efektów kształcenia oraz systemu ich weryfikacji, ocena programu studiów, ocena zasobów kadrowych, ocena infrastruktury dydaktycznej, ocena poziomu prowadzonych badań naukowych, ocena systemu wsparcia studentów w procesie uczelnia się oraz ocena wewnętrznego systemu zapewniania jakości.

Polska Komisja Akredytacyjna w latach 2000-2013 oceniła jedynie 6 uczelni/wydziałów prowadzących studia na kierunku informatyka jako wyróżniające (w tym Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo – Hutnicza oraz Politechnika Poznańska otrzymały końcowe oceny wyróżniające dwukrotnie), 3 uczelnie - Politechnika Warszawska (2 wydziały), Politechnika Śląska oraz Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (jedyna w tym gronie uczelnia niepubliczna) otrzymały oceny końcowe pozytywne, na które złożyło się od 2 do 3 ocen cząstkowych wyróżniających. Jedynie 10 uczelni/wydziałów prowadzących studia na kierunku informatyka otrzymało od PKA oceny cząstkowe lub/i końcowe wyróżniające.

Można, zatem uznać, że studia informatyczne prowadzone w tych uczelniach/wydziałach oraz poziom kwalifikacji informatycznych ich absolwentów są najwyższej jakości wśród ocenianych przez PKA polskich uczelni.

Najlepsze kierunki IT

Dużo cennej wiedzy o jakości nauczania informatyki przynosi też ranking Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej”. Zestawienie zostało podzielone na osiem obszarów odwzorowujących obszary Krajowych Ram Kwalifikacji. W ramach obszarów zostało wydzielonych 40 grup kierunków studiów. Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone w nich kierunki studiów. Opublikowano wyniki jedynie najlepszych uczelni w danych grupach kierunków. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 64,5 oznacza, że dana uczelnia w tym kryterium wypracowała 64,5% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium). Ranking opiera się na pięciu podstawowych kryteriach rankingowych.

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie pracodawców. Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 08.01.2013) w latach 2008-2012. Publikacje były analizowane i przyporządkowane do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji dziedzin naukowych bazy SCOPUS. Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2008-2012 określonych w kryterium „publikacje” w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 08.01.2013). H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2008-2012. H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.

Alma Mater z potencjałem
Alma Mater z potencjałem

TOP 200