Aktywne IT na trudne czasy

Aktywne IT na trudne czasy
Podczas Global CIO Council Forum, które odbyło się w 2009 r. w Palo Alto, Accenture prowadziła dyskusję panelową z udziałem Rebeki Jacoby z Cisco i Karenann Terrella z firmy medycznej Baxter International. Rozmowa poświęcona była unikaniu tzw. pułapki "prostego IT" (tzw. austerity trap) oraz kwestii rozwijania strategii na rzecz trwałej redukcji kosztów. Rozmówcy wskazywali na znaczenie perspektywy obejmującej całą firmę oraz przejrzystość podejścia do inwestycji, ostrzegali przed długofalowymi skutkami cięcia kosztów "na ślepo", które polega na osiąganiu przyjmowanych na zarządzie procentowych poziomów redukcji.

Podkreślali też znaczenie stałego dążenia do zmniejszania kosztów operacyjnych przy jednoczesnej ochronie nakładów na IT oraz ich ukierunkowanie na wspieranie inicjatyw biznesowych. Podejście to potwierdza, że oszczędności wymagają uprzednich nakładów. Dyskusja ujawniła szereg działań, które - nastawieni na zmianę - CIO realizują podczas recesji. Przynoszą one nie tylko wzrost wydajności biznesu, ale zmieniają także sposób komunikacji pomiędzy IT a biznesem. W szczególności dotyczący kosztów. I wreszcie, dyskusja ukazała także, że czołowi CIO myślą w kategoriach całej firmy. Że podchodzą do swojej roli w kategoriach strategicznych, w pełni zgodnie z kierunkiem rozwoju biznesu niezależnie od tego, czy raportują do CEO, COO czy CFO.

Zobacz również:

  • 9 inwestycji, które CIO powinni przeprowadzić przed nadejściem recesji
  • CIO ograniczają wydatki na IT na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kryzysowe priorytety aktywnego CIO

Zdaniem Rebeki Jacoby, czasy recesji nadają się doskonale do windowania roli i znaczenia IT. W czasach kryzysu CIO mają większą swobodę we wprowadzaniu poprawek i zmian, które w normalnym czasie byłyby przedmiotem długich dyskusji w zarządzie. Najważniejsze jest utrzymanie koncentracji na wartości biznesowej. IT może ją podnosić poprzez wdrożenia rozwiązań telefonii IP, mobilnych, media społecznościowe. Dyskusja na Global CIO Council Forum podkreśliła obszary priorytetowych działań CIO.

1. Wykorzystaj "dyżurne" okazje.

Wiele działań nie jest uzależnionych od tego, w jakiej fazie cyklu ekonomicznego znajduje się w danej chwili firma. W Accenture stale pracujemy, aby ciąć wydatki, racjonalizując system na każdym poziomie. Przywiązujemy ogromną wagę do upraszczania IT, dążymy do posiadania jednej wersji dla tylu aplikacji, platform, programów, sieci, dla ilu to możliwe. Korzyści z takiego podejścia przejawiają się nie tylko w operacyjnej wydajności IT, ale także w bardziej płynnej i dokładniejszej pracy oraz poprawie komunikacji w obrębie firmy. Zbędne systemy często funkcjonują w firmie w ukryciu. Ich obecność wpływa istotnie na efektywność biznesu, ale często wychodzi na jaw przypadkiem. Duża sieć detaliczna zaczęła na przykład program redukcji wydatków na IT i wówczas jej CIO stwierdził, że poszczególne oddziały biznesowe potworzyły własne budżety-cienie na IT. Co roku "ukryte" i niewykorzystujące efektu skali całej firmy systemy i projekty IT pochłaniały 60 mln dolarów, w tym wynagrodzenia dla specjalistów. CIO odzyskał owe 60 mln dolarów, zracjonalizował portfel usług dla całego przedsiębiorstwa, oferując je za połowę wcześniej płaconej kwoty. Oszczędności wyniosły zatem 30 mln dolarów rocznie.

2. Chwytaj nadarzające się okazje.

Recesja sprawia, że niektóre trudne w normalnych warunkach decyzje zapadają o wiele łatwiej. O ile wcześniej outsourcing czy restrukturyzację IT pomijano ze względu na marginalny udział w bilansie efektywności, to w kryzysie okazują się całkiem godne wzięcia pod uwagę. Trzeba jednak dysponować procesem do priorytetyzowania działań, który określi, jakie z nich przyniosą największe efekty w najkrótszym czasie. Kolejny proces powinien zapewniać sprawną komunikację korzyści osiąganych dzięki działaniom IT tak, aby IT było postrzegane jako kluczowy partner dla biznesu, a nie tylko centrum kosztów, które nie przyczynia się do rozwoju strategicznego firmy. Realizacja projektów strategicznych podnosi wartość całego biznesu, a nie tylko wpływa na poprawę produktywności czy oszczędność kosztów w pojedynczych obszarach.


TOP 200