Adresowanie w sieciach SAN

W sieciach Ethernet karty sieciowe są identyfikowane na podstawie adresów MAC. Na świecie nie ma dwóch kart sieciowych Ethernet, które mają taki sam adres MAC. A jak są adresowane interfejsy pracujące w sieciach SAN, czyli karty HBA (Host Bus Adaptor)?

W sieciach SAN odpowiednikiem systemu adresowania MAC jest system WWN (WorldWide Name). Adres Worldwide Name składa się z szesnastu szesnastkowych cyfr pogrupowanych w osiem par (osiem szesnastkowych liczb). Poszczególne liczby są od siebie oddzielone znakami dwukropków.

Adresy WWN mogą mieć różny format, co zależy od wartości pola noszącego nazwę Name Address Authority. Pole to może przyjmować wartość 1, 2, 5 lub 6. Wartość 1 oznacza, że mamy do czynienia ze standardowym 48 bitowym identyfikatorem, wartość 2 to rozszerzony 48 bitowy identyfikator, wartość 5 to identyfikator zawierający zarejestrowaną nazwę dostawcy, a wartość 6 to rozszerzony identyfikator zawierający zarejestrowaną nazwę dostawcy.

Zobacz również:

  • Wi-Fi 7 - kompendium wiedzy o nadchodzącym standardzie

Gdy pole Name Address Authority ma wartość 1, adres składa się z trzech części. Posłużmy się adresem przypisanym do interfejsu wyprodukowanego przez firmę Emulex: 10:00:00:00:c9:22:fc:01.

Część 1 (10:00) definiuje, że mamy do czynienia z adresem WWN formatu 1. Tylko jedna z czterech cyfr jest wykorzystana. Pozostałe cyfry muszą mieć wartość 0. Część 2 (00:00:c9) nosi nazwę OUI (company_id), a część 3 (22:fc:01) jest unikalnym identyfikatorem interfejsu utworzonym przez jego producenta.

Gdy pole Name Address Authority ma wartość 2, adres składa się z czterech części. Posłużmy się adresem przypisanym do interfejsu wyprodukowanego przez firmę Qlogic: 21:00:00:e0:8b:05:05:04.

Część 1 (2) definiuje, że mamy do czynienia z rozszerzonym adresem WWN (format 2). Część 2 (0:00) zawiera kod zdefiniowany przez dostawcę. Kod jest używany do identyfikowania portów pracujących w węźle sieci lub jest rozszerzeniem numeru seryjnego wstawianego do części 4. Część 3 (00:e0:8b) identyfikuje dostawcę interfejsu. Część 4 (05:05:04) zawiera unikalny numer seryjny urządzenia, który jest definiowany przez dostawcę.

Gdy pole Name Address Authority ma wartość 5, dostawcy mogą tworzyć unikalne identyfikatory, nie stosując kodów zawierających numery seryjne. Format jest używany przez dostawców interfejsów do tworzenia unikatowych identyfikatorów WWN, które są oparte na numerach seryjnych i fizycznych numerach portów przypisanych poszczególnym urządzeniom, takim jak macierzom dyskowym. Adres formatu 3 składa się z trzech części. Posłużmy się adresem używanym przez firmę EMC: 50:06:04:81:d6:f3:45:42.

Część 1 (5) definiuje, że mamy do czynienia z adresem WWN formatu 5. Część 2 (0:06:04:8) określa dostawcę. Część 3 (1:d6:f3:45:42) zawiera kod generowany przez dostawcę, oparty najczęściej na numerze seryjnym urządzenia, np. podsystemu dyskowego. Dostawcy używają specjalnego algorytmu do generowania tej części adresu WWN. W powyższym przykładzie część 3 powstała w wyniku skompilowania następujących danych: portu 3aa zainstalowanego w podsystemie dyskowym noszącym numer seryjny 123456789.

Każdy dostawca, który chce posiadać swój adres WWN, musi zarejestrować identyfikator ID swojej firmy lub identyfikator OUI (Organisationally Unique Identifier). Aktualną listę zarejestrowanych dostawców można obejrzeć na stronie standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt .

Identyfikatory mają postać sześciu cyfr, np. 00-60-48. I na koniec ważna uwaga. Adres WWN identyfikujący interfejs HBA jest najczęściej drukowany na karcie, a jeśli go tam nie ma, powinien go nam dostarczyć dostawca produktu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200