Abecadło systemów MRP II/ERP część XVII

Tworzenie proponowanych zleceń na uzupełnianie zapasów pozwala na przewidywanie zapotrzebowań oraz zarządzanie uzupełnieniami zapasów w poszczególnych magazynach i zakładach sieci logistycznej przedsiębiorstwa.

Tworzenie proponowanych zleceń na uzupełnianie zapasów pozwala na przewidywanie zapotrzebowań oraz zarządzanie uzupełnieniami zapasów w poszczególnych magazynach i zakładach sieci logistycznej przedsiębiorstwa.

Tworzenie wielopoziomowego harmonogramu głównego. Przygotowywanie planu długookresowych dostaw i wynikających z niego planów produkcji jest niezbędne w przypadku rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, np. zakładów produkcyjnych, magazynów hurtowych czy punktów detalicznych. Umożliwia racjonalne planowanie uzupełnień zapasów, to znaczy ich minimalizację przy zapewnieniu założonego poziomu obsługi.

Koordynacja harmonogramów produkcji i dostaw do wielu zakładów pozwala planiście na tworzenie prognoz i planów uzupełnień zapasów w wielu jednostkach powiązanych ze sobą hierarchicznie. Wraz z tworzeniem harmonogramu głównego umożliwia prowadzenie gospodarki uzupełnień w całej sieci logistycznej.

HARMONOGRAM GŁÓWNY - MPS

Sposób planowania:

1. Według konkretnych dat. Wskazany w przypadku planowania dystrybucji towarów o krótkim cyklu produkcji, określonych datach ważności lub w przypadku uzupełniania zapasów, np. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym czy produkcji części zamiennych.

2. W okresach planistycznych. Powszechnie stosowany w przypadku produkcji o średnim i długim cyklu wytwarzania. Okresy planistyczne nie muszą być sobie równe. Im bliższy jest termin, w którym towar musi być dostępny, tym okres planistyczny krótszy, np. jeśli towar potrzebny jest za kwartał, to okres planistyczny może wynosić tydzień, a jeśli za tydzień, to produkcję trzeba planować co do dnia.

Możliwość symulacji harmonogramu głównego "co będzie, jeśli". Ta funkcja jest przydatna, jeśli zmienne lub nieprzewidywalne warunki rynkowe zmuszają do prześledzenia wielu wariantów strategii produkcyjnej. Jeden z nich jest wybierany do realizacji.

Prezentacja wyników obciążania stanowisk dla zmiennych okresów planistycznych pozwala na szybkie określanie możliwości realizacji różnych wariantów harmonogramu głównego MPS ze względu na posiadane dostępne zasoby krytyczne, np. wąskie gardła.

Sposób wykorzystania prognozy w trakcie procesu planowania zależy od typu sieci dystrybucyjnej i rodzaju produkcji. Produkcja na magazyn korzysta z prognoz i zamówień. Gdy rozważa się wiele wariantów zbytu w długim horyzoncie planistycznym, to użyteczne są tylko prognozy, natomiast gdy zamówienia są regularne lub realizuje się długookresowe umowy, to do planowania wystarczają jedynie zamówienia. Nieregularny napływ zamówień przy stałym zbycie powoduje konieczność uwzględniania wartości większej od wynikającej z zamówień i prognoz.

Tworzenie prognoz na podstawie danych archiwalnych z wykorzystaniem metod statystycznych to funkcja przydatna w przypadku towarów sezonowo sprzedawanych, z krótkim terminem przydatności do spożycia o dużej zmienności popytu. Korzysta się wtedy z danych archiwalnych z kilku ostatnich lat, podlegających złożonej obróbce statystycznej.

Możliwość wprowadzania do harmonogramu części zamiennych. Funkcja stosowana także w przypadku konieczności wprowadzania do harmonogramu elementów z niższych poziomów struktury produktu. Są to czynności, które w znacznym stopniu komplikują proces planistyczny. Funkcja ta pozwala na większą elastyczność planowania np. części zamiennych lub podzespołów do produkcji własnej lub na potrzeby serwisu.

Harmonogram z wieloma wariantami i opcjami wyrobów umożliwia prognozowanie i planowanie produkcji wielkoseryjnej i na liniach produkcyjnych produktów o wielu wariantach lub opcjach, np. maszyn roboczych o różnych parametrach czy samochodów z różnym wyposażeniem. Wariant zwykle występuje jednorazowo np. samochód może mieć jeden zespół napędowy i typ tapicerki, opcji może być wiele lub może jej nie być wcale np. radio w samochodzie.

Tworzenie harmonogramów dla rodzin wyrobów. W przypadku posiadania długookresowych prognoz funkcja ta jest przydatna przy planowaniu wielkości produkcji danego typu wyrobów, choć nie można przewidzieć, jakie ich konkretne warianty zostaną zamówione. Wiadomo np. ile krzeseł zostanie sprzedanych, choć nie wiadomo, w jakim kolorze i jakiego typu obić zażyczą sobie klienci.

<hr size=1 noshade>Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.