Abecadło systemów MRP II/ERP część XIX

Komasowanie zleceń produkcyjnych pozwala na zmniejszenie liczby zleceń produkcyjnych kosztem pewnego zwiększenia poziomu prac w toku. Zlecenia, które powinny być zrealizowane przed pewną datą, są łączo- ne i uruchamianie łącznie. Daje to oszczędności związane z wydłużeniem partii produkcyjnej i zmniejszeniem wpływu kosztów przezbrojenia, jednak wadą jest następujące zwykle zwiększenie poziomu prac w toku i cyklu produkcyjnego. Obecnie opcję tę stosuje się ostrożnie po rozważeniu efektów ekonomicznych.

Komasowanie zleceń produkcyjnych pozwala na zmniejszenie liczby zleceń produkcyjnych kosztem pewnego zwiększenia poziomu prac w toku. Zlecenia, które powinny być zrealizowane przed pewną datą, są łączo- ne i uruchamianie łącznie. Daje to oszczędności związane z wydłużeniem partii produkcyjnej i zmniejszeniem wpływu kosztów przezbrojenia, jednak wadą jest następujące zwykle zwiększenie poziomu prac w toku i cyklu produkcyjnego. Obecnie opcję tę stosuje się ostrożnie po rozważeniu efektów ekonomicznych.

Dysponowanie określonym procentem zapasu bezpieczeństwa umożliwia uniknięcie "nerwowych" reakcji systemu w procesie planistycznym, a więc żądania podjęcia działań korekcyjnych, gdy zostanie naruszony poziom bezpieczeństwa zapasu danej pozycji w magazynach. Chodzi o uniknięcie takiej sytuacji, gdy nieistotne naruszenie zapasu bezpieczeństwa powoduje automatyczne powstanie zlecenia na uzupełnienie zapasów.

Prognozowanie poziomu zapasów bezpieczeństwa jest funkcją szczególnie istotną przy opracowywaniu prognozowanych zapotrzebowań na materiały i surowce w produkcji sezonowej w związku z przewidywanym zbytem. Zbyt może ulegać bardzo dużym zmianom zależnie od pory roku, np. w produkcji żywności, i utrzymywanie takich samych zapasów bezpieczeństwa przez cały rok byłoby kosztowne. Obliczenia wykorzystują zwykle rozbudowane i skomplikowane algorytmy i dane statystyczne z kilku ubiegłych lat.

Zwalnianie masowe zleceń produkcyjnych przy ustabilizowanej, mało złożonej produkcji pozwala na zminimalizowanie prac planistycznych, gdyż umożliwia - po analizie - jednorazowe uruchomienie wraz z emisją niezbędnej dokumentacji warsztatowej wszystkich zleceń w określonym terminie.

Komasacja zleceń na zaopatrzenie umożliwia takie grupowanie i łączenie zleceń, aby z racji ich atrakcyjnej wielkości i terminów uzyskać jak najlepsze warunki finansowe u dostawcy. Odnosi się to zwykle do wszystkich pozycji zamawianych u jednego dostawcy. Jednak od dłuższego czasu stosuje się to coraz rzadziej, ponieważ ze względu na zapewnienie wysokiej jakości dostaw preferowane jest ściślejsze wiązanie się odbiorcy ze sprawdzoną grupą dostawców.

Naliczanie równoległe z MRP planowanego obciążenia stanowisk pozwala na oszacowanie, czy realna jest realizacja założonego planu przy uwzględnieniu dostępnych zdolności produkcyjnych wszystkich gniazd roboczych potrzebnych do wykonania tego planu oraz kalendarzy dostępności maszyn i urządzeń. Zwykle dla planisty jest to naliczanie równoległe, w praktyce jednak na ogół sprawdza się realizowalność planów po ich wstępnym ustaleniu.

Bilansowanie obciążeń stanowisk - wyrównywanie obciążeń (metoda skończonych zdolności produkcyjnych). Metoda ta polega na automatycznym manipulowaniu zleceniami w taki sposób, aby wykorzystać maksymalną przepustowość centrum roboczego/linii przy największym zastosowaniu dostępnych zdolności produkcyjnych. Jest to bardzo trudne do zrealizowania, ponieważ brak jest jednoznacznych kryteriów oceny wyników wyrównywania obciążeń. Wiele systemów nie ma tego algorytmu. Wyrównywanie obciążeń stosowane jest zwykle przy zarządzaniu operatywnym - krótkookresowym (np. tydzień z dokładnością do zmiany) dla produkcji na liniach.

Wstępna analiza przepływów finansowych związanych z MRP pozwala na zorientowanie się, jakie będą koszty pracy ludzkiej, energii, materiałów i innych czynników koniecznych do zrealizowania planu produkcyjnego. Umożliwia także ocenę, jaką wartość produkcji uzyska się przy wybranej technice liczenia kosztów.

<hr size=1 noshade>Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.


TOP 200