10 technologii przyszłości dla województwa małopolskiego

Komitet Sterujący projektu "Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020" wybrał 10 kluczowych technologii przyszłości dla województwa małopolskiego. Główne obszary wsparcia to przede wszystkim biotechnologia, energetyka i technologie informacyjne.

Ten wybór wiąże się możliwością wykorzystania przez biznes zaplecza infrastrukturalnego, kadr i wiedzy dostępnej na uczelniach czyli istniejących zasobów województwa. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego obecni na spotkaniu zapewnili, że wyniki projektu zostaną uwzględnione w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Rozwoju Województwa, co pozwoli na ich wsparcie ze źródeł publicznych. Uczestnicy projektu chcą przekształcić Małopolskę w region "kreatywny" zamiast "usługowego".

Projekt "Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020" został zainaugurowany w czerwcu ubiegłego roku. Po intensywnym okresie prac z udziałem licznego grona ekspertów wstępnie wyłoniono 20 technologii (w styczniu tego roku), by następnie przystąpić do analiz mających na celu wyłonienie kluczowych 10. Spytaliśmy wtedy Czytelników, które technologie według nich są najważniejsze. Oto wyniki sondy.

Zobacz również:

Technologie wybrane wczoraj zostaną teraz poddane ocenie przez ekspertów laboratoriów foresight i na tej podstawie powstaną mapy drogowe. W jesieni zostanie wydany raport końcowy.

Lista 10 technologii przyszłości dla województwa małopolskiego:

1. Bezdotykowy interfejs komputerowy - interfejs komputerowy pozostawiający wolne ręce umożliwia wprowadzanie danych za pomocą gestów, głosu, ruchu warg bądź tęczówki oraz ich prezentację z użyciem ubieralnych komputerów i ekranów umieszczonych w okularach.

2. Budownictwo samowystarczalne energetycznie - materiały, technologie i wiedza niezbędna do budowy samowystarczalnych domów mieszkalnych dostosowanych do warunków lokalnych, zapewniające energię dla ogrzewania, chłodzenia i gotowania oraz energię elektryczną do oświetlenia. Produkty te wchodzą w skład technologii budowy tzw. domów pasywnych.

3. Czyste technologie energetyczne - systemy (zespoły procedur i urządzeń) umożliwiające otrzymywanie energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych i surowców energetycznych, bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

4. Inżynieria tkankowa - urządzenia i metody projektowania oraz inżynierii żywych tkanek do przeszczepów i produkcji implantów, jak również wytworzone w ramach tego procesu implanty. Wykorzystanie własnych komórek odpornościowych pacjenta, aby zaatakować i zniszczyć szkodliwe substancje w organizmie, takie jak rak lub mikroorganizmy. Opracowywanie i wytwarzanie w pełni funkcjonalnych mięśni i innych tkanek na poziomie molekularnym oraz metod ich produkcji.

5. Leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory - grupa substancji, urządzeń i materiałów umożliwiających zdolność projektowania i implementacji w powszechnej praktyce medycznej terapii lekowych i procedur medycznych, które w sposób selektywny atakują nowotwory, bez uszkadzania zdrowych komórek.

6. Monitoring i kontrola stanów chorobowych - szerokie stosowanie osobistego monitoringu i urządzeń dozujących leki na żądanie w celu kontrolowania częstych chorób lub stanów chorobowych, takich jak cukrzyca, padaczka, nadciśnienie i podniesiony poziom cholesterolu.

7. Inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych - materiały dla potrzeb niekonwencjonalnych źródeł energii, dla zastosowań w medycynie i farmacji, biotechnologii, elektronice i telekomunikacji, mikro-mechanice, materiały o wysokich parametrach wytrzymałościowych dla zastosowań konstrukcyjnych, materiały dla zastosowań militarnych.

8. Systemy inteligentne - systemy, które mają wbudowaną logikę przetwarzania informacji umożliwiającą autonomiczną adaptację ich działania do zmieniających się warunków pracy.

9. Uniwersalny dostęp do informacji - technologia umożliwiająca dostęp do informacji na różnego typu komunikacyjnych urządzeniach końcowych współpracujących w sposób transparentny z sieciami komputerowymi wykorzystującymi różne media, protokoły transmisji danych i źródła danych. Powala to na uzyskanie dostępu do informacji w dowolnym miejscu i czasie z użyciem środków komunikacji dostępnych w danym obszarze. Ta technologiaukryciu ukrywa przed użytkownikiem fakt zmiany systemu komunikacji dostępu do danych. System automatyczne wyszukuje odpowiednie sieci i dokonuje przełączenia. Technologia ta wiąże się także z możliwością prezentacji treści w różnej formie: tekstu, obrazów, filmów, dźwięku.

10. Usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych - ulepszone terapie medyczne w oparciu o analizę dużych standardowych zestawów danych dotyczących indywidualnych pacjentów i stanu chorób.


TOP 200