Bariery we współpracy w zespołach IT – jak im zapobiegać?


Wyzwanie przed którym stoją managerowie IT to coraz częściej konieczność realizacji złożonych projektów w krótkim czasie przez rozproszone zespoły indywidualistów. Podczas spotkania wykorzystamy koncepcję Mortena Hansena, opisaną w książce Collaboration. "Współpraca staje się priorytetem. W miarę jak firmy będą stawać się większe, bardziej złożone, bardziej efektywne, bardziej globalne, zdecentralizowane i otwarte na pracę z innymi, wszystko to wymaga coraz bardziej „zdyscyplinowanego współdziałania" (…) gdy liderzy muszą poszukiwać wartości i zysku w istniejących zasobach. Właśnie poprzez efektywne współdziałanie".

Tym, co utrudnia współpracę w organizacji są pojawiające się zarówno na poziomie indywidualnym jak i zespołowym bariery, które Morten Hansen na podstawie wieloletnich badań nazywa i daje konkretne wskazówki jak im zapobiegać. Współpraca jest bowiem w koncepcji autora bardzo praktycznym narzędziem osiągania celów w sposób bardziej efektywny niż samodzielna praca, dlatego dbanie o nią jest jednym z podstawowych zadań lidera.


DLACZEGO WARTO? 

W czasie warsztatu uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć opisanych przez Mortena Hansena barier, które utrudniają współpracę. Przyjrzymy się także w jaki sposób manager może takie bariery przezwyciężać, aby wspierać pracę zespołu i optymalnie wykorzystywać praktyczne narzędzie służące realizacji celów, jakim jest współpraca. 

W czasie warsztatu uczestnicy:

  • rozegrają grę Symbole w czasie której będą mogli doświadczyć barier w komunikacji i współpracy opisanych w koncepcji Mortena Hansena,
  • będą mieli szansę zaobserwować jaki jest ich naturalna reakcja na pojawiające się bariery,
  • poznają sposoby radzenia sobie z barierami opisane przez autora koncepcji,
  • będą mieli okazję wypracować optymalne dla swojej organizacji  sposoby przezwyciężania barier.

Kierowanie zespołem w realiach współczesnej firmy technologicznej wymaga specyficznego rodzaju przywództwa. Jest to związane z wymaganiami rynku, koniecznością doskonalenia produktów i nieustanną innowacją a także specyficznymi wymaganiami pracowników. Zmieniają się sposoby prowadzenia projektów i komunikacja w zespołach. Podczas warsztatu przyjrzymy się wymaganiom stawianym przed liderami IT. Jako pretekstu do rozmowy użyjemy gry SYMBOLE, w której zadaniem uczestników będzie realizacja skomplikowanego projektu. Aby dostarczyć rozwiązanie w wyznaczonym czasie trzeba będzie wypracować odpowiednie zasady porozumiewania się w swoim zespole i skoordynować pracę z innymi zespołami.

Agnieszka Wrona, trener biznesu, Pracownia Gier Szkoleniowych

Tomasz Cichocki, trener biznesu, Pracownia Gier Szkoleniowych