Rejestracja - Data + Manage Analyze Predict: Computerworld
Rejestracja

Rejestracja

 

Aby zapewnić sobie udział w najniższej cenie i jeszcze efektywniej wykorzystywać możliwości analityki biznesowej, zarejestruj się już dziś!

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Koszt udziału w konferencji uzależniony jest od terminu przesłania zgłoszenia i wynosi:

 • Koszt udziału w konferencji wynosi:1999 zł netto (+23% VAT).
 • Premiujemy zgłoszenia grupowe:
  - 2. osoba z firmy otrzymuje 20% rabatu
  - 3. osoba otrzymuje 30% rabatu
  - 4.  i każda następna osoba otrzymuje 40% rabatu.

ZOBOWIĄZANIE ZAPŁATY

Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:

International Data Group Poland SA
ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276
Bank: BRE S.A. III O/Warszawa

Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

 • do 25 lutego 2015 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.
 • po 25 lutego 2015 r. włącznie i nie wzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z Magdaleną Szczodrońską: [email protected] , tel. 22 321 79 35.

ODWOŁANIE KONFERENCJI

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. W takim przypadku wszystkie wpłaty wniesione przez uczestnika zostaną zwrócone przez organizatora w pełnej wysokości.