Regulamin uczestnictwa w konferencji:

REMEDY 2022 PANACEUM NA ZANIECZYSZCZONE TERENY

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konferencji organizowanej przez IDG Poland SA, zasady korzystania z tej usługi, zasady ochrony danych osobowych uczestników oraz zasady odstąpienia od umowy.
  2. Konferencja organizowana jest przez International Data Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2/44, 00-131 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000156196, NIP: 113-00-16-276, (dalej również zwany, jako „IDG Poland SA”), która odpowiada za techniczne i logistyczne aspekty związane z organizacją konferencji.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest International Data Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2/44, 00-131 Warszawa oraz Partnerzy Konferencji wymienieni oraz oznaczeni na stronie Konferencji pod adresem: http://remedysummit.com/
 2. Definicje
  Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:
  1. Konferencja - zorganizowana przez IDG Poland S.A. i Partnerów konferencja, która zaplanowana została na 28 września 2022 r. w hotelu Novotel Warszawa Centrum oraz online. Celem konferencji jest omówienie tematyki związanej z rozpoznawaniem zanieczyszczeń i remediacją. W konferencji może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Konferencja może być też nazywana Spotkaniem lub Wydarzeniem.
  2. Organizator - jeżeli w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, rozumie się przez to Spółkę International Data Group Poland SA, w skrócie IDG Poland SA, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 2/44, 00-131  Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156196 oraz Partnerów Konferencji wymienionych oraz oznaczonych na stronie konferencji pod adresem: http://remedysummit.com/
  3. Partner Konferencji - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dostarcza treści oraz opiekę merytoryczną nad Konferencją. Partner Konferencji zapewnia wsparcie w postaci programu Konferencji, prelegentów (osoby merytoryczne) i osób wskazanych przez niego i występujących w jego imieniu podczas Konferencji oraz dostarcza Materiały Konferencji.
  4. Materiał Konferencji – informacje lub materiały eksperckie związane z tematyką Konferencji, w tym prezentacje, które miały miejsce na spotkaniu. 
  5. Uczestnik - osoba, która zarejestrowała swój udział w Konferencji. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
  6. Formularz rejestracyjny - dokument według wzoru, w postaci elektronicznej, skutecznie dostarczony do Organizatora.
  7. Rejestracja – działanie podjęte przez Uczestnika, mające na celu zarejestrowanie na Konferencję oraz zawarcie umowy z Organizatorem.
  8. Potwierdzenie rejestracji - potwierdzenie wyrażone kliknięciem w link w treści wiadomości e-mail, która została wysłana po zakończeniu rejestracji. Potwierdzenie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zawarcie umowy przez Uczestnika z Organizatorem i/lub Partnerem Konferencji.
  9. Umowa z Uczestnikiem – umowa zawarta przez Uczestnika z Organizatorem, którym może być także Partner Konferencji na świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu udziału w Konferencji w miejscu i w terminie wskazanym przez Organizatora, przesłaniu przez Organizatora na adres email podany w formularzu rejestracyjnym Uczestnika Materiałów Konferencji oraz kontakcie telefonicznym przez Organizatora i/lub Partnera Konferencji odnośnie tematyki Konferencji.
  10. Serwis - stworzona przez IDG Poland platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Uczestnikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez IDG Poland i/lub Partnerów Konferencji, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także Serwisem (internetowym) IDG Poland, Portalem (internetowym) IDG Poland, Wortalem (internetowym) IDG Poland oraz Witryną (internetową) IDG Poland.
  11. Zdarzenia losowe- zdarzenie przyszłe, możliwe, ale niepewne:
   1. powódź,
   2. pożar w budynku, w którym ma się odbyć konferencja,
   3. konflikt zbrojny,
   4. awaria w budynku, w którym ma się odbyć konferencja, taka jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, klimatyzacyjna, pożarowa lub inna, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w takim budynku,
   5. zamieszki uliczne,
   6. katastrofa drogowa, lotnicza, kolejowa, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie,
   7. inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników konferencji w przypadku jej odbycia.
  12. Pliki elektroniczne - treści cyfrowe np. Materiał Konferencji przesyłane uczestnikowi w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym po wydarzeniu,
  13. Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827),
  14. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES – oznacza stosowane przez IDG Poland S.A. zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności jest dostępna tutaj, Polityka cookies jest dostępna tutaj.
  15. PDF - format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania PDF.
  16. EPUB - format zapisu, który można odczytać na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w oprogramowanie do odczytywania EPUB;
  17. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
  18. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
  19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).
 3. Informacje o konferencji
  1. Informacje o konferencjach organizowanych przez IDG Poland http://custom-events.idg.pl/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Dokonanie przez Uczestnika Potwierdzenia rejestracji oznacza zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, którym może być także Partner Konferencji, przedmiotem, której jest świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu udziału w Konferencji, przesłaniu przez Organizatora i/lub Partnera Materiałów Konferencji oraz kontakt telefoniczny przez Organizatora i/lub Partnera odnośnie tematyki Konferencji.
  3. Ceny Konferencji wskazane na stronie internetowej danego spotkania są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili wypełnienia i wysłania formularza przez Uczestnika.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania kwalifikacji Uczestników i w oparciu o grupę docelową, zawodową oraz o inne dane, za pomocą, których możliwe będzie dokonanie kwalifikacji do uczestnictwa w Konferencji.
 4. Zobowiązania Organizatorów
  1. Organizator, którym jest IDG Poland SA i/lub Partner Konferencji organizuje Spotkanie o określonej tematyce.
  2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować, jakość Konferencji zgodną z jej opisem.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych np. choroby prelegenta.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji i nie może to stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych.
  5. Organizator zobowiązuje się do umożliwienia Uczestnikowi, który spełnia warunki udziału w Konferencji oraz do przesłania Materiałów Konferencji związanych z tematyką organizowanego Spotkania, a także do wykonania kontaktu telefonicznego na podany przez Uczestnika numer telefonu w celu konsultacji telefonicznych związanych z tematyką Konferencji.
 5. Zobowiązania Uczestnika
  1. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
  2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do Zawarcia Umowy oraz realizacji jej postanowień.
  3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Uczestnika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Organizatora.
  4. Aby dokonać rejestracji udziału w konferencji należy:
   1. Wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej danej Konferencji poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz stanowiska i firmy, którą reprezentuje Uczestnik;
   2. zaakceptować niniejszy regulamin i Politykę Prywatności;
  5. Organizatorzy mają prawo do weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym poprzez kontakt telefoniczny lub inną formę kontaktu z Uczestnikiem. 
 6. Cena, Warunki płatności
  1. Cena za udział w Konferencji jest podana na stronie internetowej Organizatora lub na formularzu zgłoszeniowym. Obejmuje wyłącznie to, co zostało wyszczególnione na stronie internetowej w opisie Konferencji.
  2. Uczestnictwo w niektórych Konferencjach organizowanych przez Organizatora jest nieodpłatne. Informacje o tych spotkaniach oraz warunkach uczestnictwa w takich Konferencjach Organizator zamieszcza na stronach Serwisu.
 7. Reklamacja
  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Uczestnik może zgłaszać pisemnie lub drogę emaliową. W reklamacji Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
  2. Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Organizatora odpowiedzialny jest dział techniczny: [email protected]
  3. Organizator niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Uczestnika o dalszym postępowaniu.
  4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Uczestnika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. Odstąpienie od Umowy
  1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których Uczestnikiem jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument).
  2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  4. Uczestnik może odstąpić od umowy, przesyłając IDG Poland SA jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może przy tym skorzystać z wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1 ust.1 Regulaminu, lub pod adresem elektronicznym [email protected] 
   Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. W przypadku złożenia przez Uczestnika będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Organizator obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Uczestnikowi na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
  7. Zamawiając produkt lub usługę (np. dostęp do serwisu), Konsument może zażądać rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia.
  8. Zamawiając dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, (np. ebooki, programy komputerowe do ściągnięcia, streaming), Konsument może zażądać rozpoczęcia ich dostarczania przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia. Jednakże, spowoduje to utratę prawa odstąpienia.
 9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest IDG Poland S.A. z siedzibą ul. Grzybowskiej 2/44, 00-131  Warszawa Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected] lub na adres siedziby.
  2. Informujemy, iż w przypadku, gdy dana Konferencja jest organizowana przez IDG Poland S.A. oraz Partnera Konferencji IDG Poland S.A. i Partner Konferencji będą Współadministratorami danych osobowych Uczestników., Współadministrator 1 przetwarza dane osobowe Uczestników wspólnie ze Współadministratorem 2, poprzez wspólne ustalanie celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, Pierwszym Współadministratorem jest IDG Poland S.A.
  3. Wspólne uzgodnienia między Współadministratorami. W ramach umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami uzgodniliśmy zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności uzgodniliśmy, że:
   1. Współadministrator 1 tj. IDG jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom, których Dane Osobowe dotyczą, informacji zgodnie z art. 13 i 14 RODO, co oznacza, że Uczestnik otrzyma szczegółową informację na temat obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego od Współadministratora 1,
   2. Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za zbieranie, przechowywanie i przekazanie w sposób bezpieczny danych do Współadministratora 2 tj. Partnera Konferencji,
   3. Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za bezpieczny odbiór, przetwarzanie i przechowywanie przekazanych mu przez Współadministratora 1 danych osobowych Uczestników,
   4. Każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za umożliwienie wykonywania praw Uczestnika w zakresie ochrony danych osobowych. To do Uczestnika należy wybór Współadministratora, do którego zwróci się ze swoim żądaniem. Jeżeli Uczestnik zwróci się z żądaniem do jednego ze Współadministratorów, ten Współadministrator zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiego Współadministratora o tym żądaniu i wezwie go do jego realizacji,
   5. Strony ustanawiają wspólny punkty kontaktowy, z którym Usługobiorca, może skontaktować się w sprawach ochrony jego Danych Osobowych. Punkt kontaktowy wskazany jest w Klauzuli Informacyjnej,
   6. Za obsługę zgłoszeń na Konferencje, zarządzanie zapisami i obsługę Uczestników przed wydarzeniem odpowiada Współadministrator 1.
   7. Za przygotowanie usługi pod kątem merytorycznym, przygotowanie materiałów, przeprowadzenie Konferencji lub przekazanie Materiałów Konferencji do pobrania oraz wsparcie merytoryczne Uczestników po dostarczeniu usługi odpowiada Współadministrator 2.
   8. W celu zrealizowania obowiązków Współadministatora 2 niezbędne jest przekazanie danych osobowych Usługobiorców przez Współadministratora 1
   9. Współadministratora 2 tj. Partner Konferencji odpowiada za to, aby treść i sposób komunikacji z Uczestnikami po otrzymaniu zabezpieczonego pliku z danymi Uczestników od Współadministratora, były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Partner Konferencji ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu sposobu wykorzystania przekazanych mu Danych Osobowych Uczestników.
  4. Dane będziemy przetwarzać w celu:
   1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania Umowy z Uczestnikiem i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
   2. rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
   3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umowy z Uczestnikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
   4. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
   5. prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.
   6. jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
   7. do celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu, gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie, gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
  5. Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:
   1. podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
   2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
   3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
   4. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.
  6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
  7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, w przypadkach przewidzianych przepisami prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mimo żądania usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych Organizator nie będzie miał obowiązku usunięcia danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, albo do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, albo do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, albo do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, o ile usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia Umowy z Uczestnikiem, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
  9. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do potrzeb Uczestnika informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od IDG Poland S.A., podmiotom z sieci IDG Communications Publishing Network, Partnerom Konferencji, i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
  10. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej tutaj.
 10. Odpowiedzialność
  1. Organizator zastrzega, że konferencje mają charakter wyłącznie informacyjny i szkoleniowy i nie mogą być wykorzystywane, jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Materiały Konferencji i ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
   1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Konferencji przez Uczestników w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem;
   2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Konferencji w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestnika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
   3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Konferencji w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
 11. Ochrona praw autorskich i innych praw własności intelektualnej
  1. IDG Poland udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
  2. Serwisy internetowe i ich zawartość, uwzględniając, ale nie ograniczając się do artykułów, list mailingowych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość") są chronioną prawem autorskim własnością IDG, licencjodawców oraz Partnerów Konferencji. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które IDG dostarcza Uczestnikom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku.
  3. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały opatrzone znakiem „Copyright © 1999-2018 IDG Poland Wszelkie prawa zastrzeżone" chronione są prawami autorskimi na rzecz IDG Poland. Materiały, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez IDG Poland w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
  4. "IDG.pl", "IDG Poland S.A." oraz wszystkie pozostałe logo, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi IDG. WSZYSTKIE znaki handlowe używane w Materiałach należą do odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe IDG mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą IDG.
  5. IDG Poland informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
  6. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez IDG Poland lub przez inny uprawniony podmiot.
  7. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Uczestnicy” zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o „Utworze”, rozumie się przez to każdą zamieszczoną przez Użytkownika w Serwisie, wypowiedź jego autorstwa, którą można uznać za "utwór" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Konferencje prezentowane na stronie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i/lub Partnerem Konferencji, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.
  3. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi organizacji i udziału w Konferencji będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, stawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem i/lub Partnerem, a Uczestnikiem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  6. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem i/lub Partnerem, a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
  8. IDG Poland SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez IDG Poland SA, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie http://custom-events.idg.pl/. Umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  9. Każdy Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy regulamin.
  10. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2019 r.