Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 8 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Mimo miliardowych nakładów na cyfryzację usług publicznych, według unijnego indeksu mierzącego postęp w dziedzinie cyfryzacji państw UE, Polska zajmuje 23 pozycję na 28 krajów członkowskich i to właśnie rozwój cyfrowych usług publicznych jest jednym z 2 głównych wyzwań jakie stoją przed Polską  według DESI 2017.

Okres przejściowy po zmianie rządu, w trakcie którego konieczne było wyciągnięcie wniosków i wypracowanie strategii cyfryzacji państwa na najbliższe lata, zaowocował 2 letnim zastojem w zamówieniach publicznych IT. Wiele wskazuje na to,  że ten okres się kończy: ruszyły prace nad Wspólną Infrastrukturą Państwa, łączącą państwowe systemy i rejestry, trwają prace nad Strategią e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-2020, w fazie tetstów jest mID, a resort cyfryzacji zapowiada następne mDokumenty.

Równocześnie Polska aktywnie uczestniczy w realizacji strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego KE, w ramach której powstaje wspólny dla całej Europy rynek usług oferowanych online. W kontekście transformacji usług publicznych w e-usługi ogromnego znaczenia nabiera ochrona danych osobowych. Konieczność zapewnienia sprawnego działania najważniejszych instytucji państwa w dobie zaawansowanych ataków cybernetycznych, wykorzystywanych także w celach militarnych, wymaga zdecydowanych działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Przykładem takich działań jest decyzja o utworzeniu wojsk cybernetycznych.

Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 skupi się wokół najważniejszych rządowych projektów IT, realizowanych w ramach unijnej perspektywy 2014-2020 oraz współpracy sektora publicznego z dostawcami narzędzi teleinformatycznych, także w kontekście planowanych dużych inwestycji tj. KSI 2.0.

Drugi dzień konferencji skoncentruje się na zastosowaniach technologii informatycznych w sektorach, których kierunki rozwoju są powiązane z polityką państwa: Smart City, Energetyka, Zdrowie. Zastanowimy się jaką rolę w tych obszarach odegrają nowe technologie i które z nich będą miały szczególne znaczenie.

 

 

 • Omówienie strategii cyfryzacji państwa do 2020 r.
 • Najważniejsze rządowe projekty IT.
 • Wyzwania technologiczne związane z transformacją usług publicznych w e-usługi.
 • Sesja SMART CITY: Najlepsze praktyki i inteligentne rozwiązania wspierające rozwój polskich miast.
 • Sesja ENERGETYKA: Transformacja polskiego sektora energetycznego, narzędzia wspierające bezpieczeństwo i efektywność polskiej energetyki.
 • Sesja OCHRONA ZDROWIA: Priorytety inwestycyjne polskiego sektora ochrony zdrowia.

 

Patronat honorowy

Fotogaleria

DZIEŃ I 22 lutego 2018
07.30–08.40

Rejestracja uczestników. Poranna kawa i networking. Zapraszamy do odwiedzenia partnerów konferencji w strefie wystawienniczej.

08.40–08.50

Powitanie uczestników. Rozpoczęcie konferencji.

SESJA - STRATEGIA CYFRYZACJI PAŃSTWA
08.50–09.20

Strategia cyfryzacji państwa – kontekst krajowy i międzynarodowy. Najważniejsze rządowe przedsięwzięcia obszaru ICT.

Cyfryzacja jest i w najbliższej dekadzie pozostanie głównym czynnikiem zmian społecznych i gospodarczych. Jest to zjawisko, które w szybkim tempie wprowadza innowacyjne rozwiązania, unowocześnia przemysł i usługi, umożliwia wzrost konkurencyjności gospodarki, a co za tym idzie – podnosi poziom życia obywateli. Strategia cyfrowa państwa musi nadążać za dynamiką tych zmian.
Pomóc w tym może uporządkowany model zarządzania cyfryzacją z silnym ośrodkiem koordynacyjnym, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. Europę cyfrową buduje się w oparciu o strategię jednolitego rynku cyfrowego („JRC”). Rynek ten jest ogromną szansą rozwojową dla Polski. JRC może przynieść korzyści rzędu ponad 415 miliardów euro rocznie. . Precyzyjne określenie kompetencji zarządczych oraz koordynacyjnych jest kluczowe, aby Polska stała się ważnym i wpływowym graczem na arenie europejskiej. W tym zakresie mamy zbudowane już solidne podstawy. Dyscyplina i odważne decyzje głów państw UE może z kolei pomóc Europie stać się proaktywnym graczem na arenie światowej.  Konieczne jest także wypracowanie samodzielnej koncepcji transformacji cyfrowej gospodarki europejskiej. Tradycyjne przewagi konkurencyjne oparte o zasoby naturalne będą zanikać. Polska postrzega budulec do nowej konstrukcji w gospodarce opartej na danych. Ponadto, należy pamiętać, iż najważniejszym elementem procesu transformacji i centralnym zasobem rynku cyfrowego jest człowiek, jednocześnie jego kreator i konsument. Żeby stworzyć nowoczesne społeczeństwo informacyjne państwo musi inwestować w rozwój umiejętności cyfrowych swoich obywateli i zapewnić im zdolności do ciągłej adaptacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia i nowych wyzwań.
Żeby w pełni ukształtować spójną strategię cyfryzacji należy odejść od myślenia w kategoriach informatyzacji kraju, a dostrzec jej wymiar polityczny, gospodarczy i społeczny.

Krzysztof Szubert Krzysztof Szubert, Sekretarz Stanu. Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Ministerstwo Cyfryzacji
09.20–09.40

Transformacja cyfrowa - główne wyzwania do roku 2020.

Oczekiwania podatników, obszerny katalog usług i częste zmiany legislacyjne powodują, że szczególnie ważny dla rozwoju Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest rozwój narzędzi informatycznych wspierający obsługę klientów, przeciwdziałanie nadużyciom oraz podnoszenie zdolności analitycznych organizacji. Rozbudowany obszar IT wymaga również ciągłej optymalizacji i spójności w zarządzaniu. Główne wyzwania w zakresie cyfrowej transformacji resortu finansów zostały określone
w planach strategicznych: Kierunkach działania i rozwoju MF oraz KAS na lata 2017-2020.
Obsługa klienta
Rozbudowa środowiska, które będzie wykorzystywane do świadczenia publicznych usług elektronicznych związanych z poborem należności i zapewnieniem bezpieczeństwa transakcji międzynarodowych umożliwi wsparcie klienta KAS w wypełnianiu obowiązków podatkowych i celnych. Przyczyni się też do zmniejszenia kosztów wypełniania obowiązków publicznoprawnych zarówno po stronie podatnika i przedsiębiorcy, jak i po stronie KAS. Więcej e-usług świadczonych przez administrację skarbową pozwoli w efekcie na szybsze załatwianie spraw, co poprawi wizerunek administracji skarbowej.
Przeciwdziałanie nadużyciom
Większa dostępność informacji i usprawnienie jej wymiany z innymi administracjami, Komisją Europejską oraz instytucjami współpracującymi oraz szybszy przepływ informacji to większa skuteczność działań kontrolnych państwa, które mają za zadanie ograniczenie szarej strefy
w gospodarce. Szersze wykorzystanie rozwiązań data mining w przetwarzaniu informacji pozyskiwanych przez administrację skarbową przyczyni się do efektywniejszego przeciwdziałania nadużyciom narażającym skarb państwa na straty.

Paweł Cybulski Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów
Przemysław Koch Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, Ministerstwo Finansów
09.40–10.00

Cyfryzacja sprawiedliwości – sądy i rejestry.

Michał Woś Michał Woś, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
10.00–10.20

Poprawa efektywności służby zdrowia poprzez centralne projekty informatyczne realizowane przez resort zdrowia. Strategia informatyczna Ministerstwa Zdrowia.

Janusz Cieszyński Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
10.20–10.45

Cyfrowa transformacja sektora publicznego.

Sprawne funkcjonowanie instytucji publicznych może bezpośrednio przełożyć się na warunki działania biznesu oraz wygodę życia Polaków. Czy polska administracja publiczna dysponuje odpowiednio dojrzałym zapleczem teleinformatycznym, aby szybko reagować na zmieniające się otoczenie? Choć zmaga się ze stereotypem opornej wobec zmian technologicznych i nienadążającej za duchem czasu, badanie przeprowadzone przez IDG we współpracy z Dell EMC pokazuje pozytywne tendencje w obszarze informatyzacji jednostek publicznych.

Dariusz Piotrowski Dariusz Piotrowski, Dyrektor Generalny, Dell EMC Polska
10.45–11.15

Debata Ministrów (wybrane pytania publiczności).

Tomasz Bitner Tomasz Bitner, Redaktor Naczelny, Computerworld
Janusz Cieszyński Janusz Cieszyński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Paweł Cybulski Paweł Cybulski, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów
Przemysław Koch Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Informatyzacji, Ministerstwo Finansów
Dariusz Piotrowski Dariusz Piotrowski, Dyrektor Generalny, Dell EMC Polska
Michał Woś Michał Woś, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości
Michał Zajączkowski Michał Zajączkowski, Prezes zarządu, Hewlett Packard Enterprise Polska
11.15–11.35

Przerwa na kawę. Networking. Zapraszamy do odwiedzenia strefy wystawienniczej.

SESJA - USŁUGI PUBLICZNE W CYFROWYM ŚWIECIE.

WYZWANIA TECHNOLOGICZNE W OBSZARZE TRANSFORMACJI USŁUG PUBLICZNYCH W E-USŁUGI.

11.35–11.55

POPC 2014-2020. Wnioski z dotychczasowych naborów zgłoszeń o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej II E-administracji i otwarty urząd. Wskazówki przed następnymi konkursami.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to system naczyń połączonych, w którym realizację projektów w ramach II Osi (E-administracja i otwarty rząd) wspierają inwestycje w budowę sieci szerokopasmowych (I Oś) oraz rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa (III Oś). Mimo stopniowego wzrostu, poziom cyfryzacji administracji publicznej w Polsce jest nadal niższy niż średnia dla Unii Europejskiej. Celem wsparcia realizowanego w ramach II Osi jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną tj. elektronizacja nowych usług publicznych oraz poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości usług istniejących, a pośrednio – poprzez usprawnianie usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla świadczenia usług publicznych. Ponadto wsparcie jest ukierunkowane na poprawę pracy urzędów poprzez cyfryzację procesów i procedur, jak również na udostępnienie informacji sektora publicznego, takich jak dane pochodzące ze źródeł administracyjnych, zasoby kultury oraz zasoby nauki. Niestety poziom wydatkowania w tych projektach oraz tempo ich realizacji są niezadowalające. Popyt na cyfrowe usługi administracji uzależniony jest m.in. od zasięgu nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej. Penetracja usług dostępu do internetu w Polsce cechuje znaczne zróżnicowanie geograficzne. Bez interwencji państwa utrzymałby się w Polsce trend wzrostu dostępności usług o wysokich przepustowościach jedynie na obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia. Wysokie bariery wejścia i niska rentowność inwestycji na nieekonomicznych obszarach, skutkowałyby pozbawieniem tych miejsc dostępu do szybkiego internetu. Inwestycje w ramach I Osi znacząco poprawiają ten stan rzeczy. Realizowane przez naszych beneficjentów projekty są szczególnie ważne, gdyż wpływają nie tylko na poprawę jakości życia społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach wykluczonych cyfrowo, ale również tworzą zaplecze dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, partycypując w budowaniu nowego wymiaru kształcenia w Polsce. Efektywne wykorzystanie inwestycji w ramach II Osi PO PC uzależnione jest także od poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa (III Oś PO PC). Pod pojęciem kompetencji cyfrowych kryje się bardzo szeroki zbiór umiejętności warunkujących sprawne i świadome korzystanie z nowych technologii oraz aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego. Projekty dofinansowane przez nas w ramach III Osi PO PC wspierają różne grupy społeczne od najmłodszego pokolenia po seniorów, na różnych poziomach umiejętności, od osób wykluczonych cyfrowo po profesjonalnych programistów. O najważniejszych problemach i wyzwaniach w projektach związanych z budową e-usług, a także realizacji działań komplementarnych opowiemy w trakcie prezentacji.

Wanda Buk Wanda Buk, Dyrektor, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
11.55–12.15

Platforma Integracji Usług i Danych (PIUiD) – Fundament cyfrowej gospodarki opartej o dane.

Prezentacja skupia się na przedstawieniu podejścia do wdrożenia Platformy PIUiD planowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Podczas prelekcji zostanie pokazana koncepcja Platformy oraz wizja budowy cyfrowej gospodarki API opartej o dane. Prelekcja ma stać się inspiracją dla konsumentów API oraz dostawców nowatorskich usług dając wyobrażenie o możliwościach, które dostarczy w/w inicjatywa.

Mariusz Misiek Mariusz Misiek, Główny Architekt Integracji, Ministerstwo Cyfryzacji
12.15–12.35

Status centralnych projektów w ochronie zdrowia.

Marcin Węgrzyniak Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
12.35–12.55

Standaryzacja i centralizacja zasobów IT Państwa i świadczenie usług informatycznych dla jednostek centralnych, samorządowych, terytorialnych, użytkowników i obywateli.

Przestawienie kluczowych korzyści i ewentualnych wad z zastosowania modeli wypracowanych przez gigantów chmury obliczeniowej. Modele udostępnienia infrastruktury, platformy i gotowych aplikacji w postaci usług dla różnych jednostek administracji Państwa, użytkowników i obywateli. Omówienie przykładowego schematu budowy i realizacji rozwiązania dla administracji państwowej, który pozwala na:

 • współdzielenie zasobów IT, rozwiązań systemowych i aplikacyjnych pomiędzy różnymi jednostkami,
 • udostępnienie dla różnych odbiorców danych i platformy do przetwarzania w formie otwartego ustandaryzowanego API,
 • przyspieszenie realizacji projektów informatycznych i wprowadzania zmian w świadczonych usługach,
 • redukcję kosztów utrzymania rozwiązań informatycznych Państwa przy zwiększeniu jakości dostarczanych usług,
 • niezależność od dostawców infrastruktury, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
 • wymaganą na miarę skalowalność i elastyczność rozwiązań,
 • niezawodność i odporność na ryzyka związane z utrzymaniem infrastruktury, systemów i aplikacji,
 • ochronę inwestycji z budżetu publicznego oraz finansowanie w miarę zmieniających się potrzeb.

Określenie kluczowych elementów projektu i możliwych sposobów podejścia do realizacji takich przedsięwzięć oraz przykłady zastosowania takich rozwiązań w szeroko pojętej strukturze jednostek centralnych i samorządowych Państwa.

Damian Janiszewski Damian Janiszewski, Architekt Rozwiązań, Technology Services, HPE Pointnext, Hewlett Packard Enterprise Polska
Jarosław Maślanka Jarosław Maślanka, Dyrektor, HPE Pointnext, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.
12.55–13.15

Usługi publiczne w cyfrowym świecie.

Użytkownicy przyzwyczajeni do cyfrowego świata oczekują od usług publicznych tego samego zakresu, wygody i dostępności. Z drugiej strony administracja publiczna musi sprostać regulacjom, ograniczeniom budżetowym, formalnym i wymogom bezpieczeństwa. Pokażemy jak technologie Oracle, a w szczególności cloud, mogą pomóc w rozwiązaniu tej pozornej sprzeczności.  Przedstawimy ciekawe przykłady z Polski i ze świata.

Adam Wojtkowski Adam Wojtkowski, Dyrektor Generalny, Oracle Polska
13.15–13.30

Czy chmura hybrydowa może wspierać realizację projektów w sektorze publicznym?

W dawnych modelach gospodarki rozwijały się, a państwa zdobywały swoją pozycję w zależności od uwarunkowań geograficznych czy zasobów naturalnych. Obecnie przewagę zapewnia wiedza, dane i tempo rozwoju technologicznego. Dotyczy to również, a może nawet przede wszystkim, sektora administracji publicznej, który realizuje przecież ważne i krytyczne z punktu widzenia funkcjowania kraju projekty. Nowoczesna architektura państwa powinna opierać się na czterech filarach cyfryzacji - zaangażowanych mieszkańcach, zmotywowanych pracownikach, zoptymalizowanych działaniach operacyjnych oraz transformacji usług. Jednocześnie musi spełniać wiele wymagań zarówno z obszaru cyberbezpieczeństwa, jak i tych regulacyjnych, które niesie ze sobą chociażby RODO czy dyrektywa NIST. Osiągnięcie tego umożliwiają nowoczesne technologie, w tym chmura hybrydowa, coraz częściej wybierana przez zamawiających i zespoły wdrożeniowe dzięki swoim niezaprzeczalnym zaletom: skali, elastyczności, bezpieczeństwu i drastycznemu skróceniu czasu potrzebnego do realizacji projektów. Chmura i sektor publiczny są coraz bliżej siebie. Czy możliwy więc jest cyfrowy skok do chmury?

Paweł Jakubik Paweł Jakubik, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Microsoft
13.30–13.45

Innowacje w zarządzaniu bezpieczeństwem: szanse czy ryzyko?

Stosowanie sprawdzonych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informatycznego podnosi bezpieczeństwo do pewnego momentu. Dokładanie kolejnych rozwiązań może już nie zwiększać bezpieczeństwa w sposób istotny.
Czy rozwiązania innowacyjne mogą zmienić tę sytuację? Czy branża cyberbezpieczeństwa powinna inwestować w rozwiązania innowacyjne (domyślnie: niesprawdzone)? Czy raczej nie powinna ponosić ryzyka i konsekwentnie inwestować w rozwiązania sprawdzone, także przez hakerów?
Wdrożenie jakiego typu innowacyjnych rozwiązań dla cyberbezpieczeństwa warto rozważyć?

 • Modyfikowanie i ulepszanie procesów bezpieczeństwa czyli cykl Deminga dla funkcjonalności aplikacji
 • Automatyzacja procesów związanych z bezpieczeństwem: skoro coraz więcej ataków jest automatycznych, to odpowiedź i remediacja też powinna być automatyczna.
 • Tworzenie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa
Jakub Jagielak Jakub Jagielak, Security Business Development Manager, Atende
13.45–14.15

Przerwa na poczęstunek. Networking. Zapraszamy do odwiedzenia strefy wystawienniczej.

14.15–14.35

E-zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne.

Wystąpienie dotyczyć będzie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Skoncentruje się na podstawowym produkcie projektu tj. Platformie e-Zamówień.  W wystąpieniu zostaną przybliżone cele Platformy, założenia jej funkcjonalności oraz zaprojektowane moduły.

Hubert Nowak Hubert Nowak, Wiceprezes, Urząd Zamówień Publicznych
14.35–14.50

Pracownicy i dane – najcenniejsze zasoby Twojej firmy.

Konieczność zyskania nadzoru i kontroli nad przepływem danych osobowych przy jednoczesnym umożliwieniu pracownikom dostępu do nich i pracy z danymi stanowi znaczące wyzwanie dla każdej organizacji. Podczas wystąpienia wskażemy dlaczego organizacje muszą poznać przepływ danych i jak technologie w rodzaju DLP mogą doskonale nadać się do wspomagania administracji i zarządzania przepływami danych osobowych, spełniając wymagania RODO. Zaprezentujemy też najnowsze trend w cyberbezpieczeństwie – produkt klasy UEBA bazujący na analizie behawioralnej użytkowników i monitorowaniu wszystkich kanałów komunikacji.

Alexander Raczyński Alexander Raczyński, Sales Engineering, North East Europe, Forcepoint
14.50–15.05

Skupmy się na Bezpieczeństwie, nie na GDPR! Jak możemy pomóc w uzyskaniu zgodności z RODO.

Żaden producent nie zapewni klientom zgodności z RODO, sprzedając jedynie rozwiązania czy usługi. Nie istnieje też złoty środek, czy magiczna lista do uzyskania zgodności – GDPR to podróż, a nie jednorazowy wysiłek. Widoczność i bezpieczeństwo danych to kluczowe elementy w procesie zgodności z RODO, a Palo Alto Networks ułatwia to zadanie chroniąc dane osobowe i zapobiegając wyciekowi informacji.
Skupmy się na Bezpieczeństwie, nie na GDPR! Zgodność z RODO powinna być jedynie elementem całościowej strategii bezpieczeństwa. O tym, jak i o pozostałych aspektach zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych osobowych opowie Robert Żelazo podczas swojego wystąpienia.

Robert Żelazo Robert Żelazo, Dyrektor Regionalny, Palo Alto Networks
15.05–15.20

Wiedza i nowoczesne oprogramowanie jako systemowe wsparcie wdrożenia RODO w sektorze publicznym.

Zmiany w obszarze ochrony danych osobowych to rewolucja dla naszych organizacji. Pewność, że jesteśmy w pełni przygotowani do sprostania nowym obowiązkom wymaga od nas odpowiedniej wiedzy, ale i narzędzi, aby rejestrować proces zarządzania danymi osobowymi zgodnie z prawem. Firma Wolters Kluwer Polska, będąc również beneficjentem zmian w obszarze danych osobowych, przygotowała wspólnie z doświadczonymi ekspertami dedykowaną linię produktów w obszarze wiedzy i narzędzi jako wsparcie na każdym etapie wdrażania nowych obowiązków – przygotowania, wprowadzenia do organizacji oraz stałej ewaluacji działań zgodnych z nowymi wytycznymi RODO.

Magda Matuszewska - Mikołajczyk Magda Matuszewska - Mikołajczyk, Dyrektor ds. rozwoju rynku regulatory software, governance, risk & compliance, Wolters Kluwer Polska
15.20–15.35

Shadow IT i Shadow DATA - co to takiego i jak to się ma do regulacji RODO?

Robert Michalski Robert Michalski, Senior Systems Engineer, Eastern Europe, Symantec
15.35–15.50

Analityczne wsparcie samorządów RP. Doświadczenia z wdrożenia systemu klasy Business Intelligence w Samorządach.

Przedstawienie praktycznych doświadczeń z wdrożenia systemu informatycznego klasy BI w samorządach oraz przykład, jak połączenie wysiłków znakomitych naukowców oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, wpływa na rozwiązanie trudnych problemów społecznych. Prezentowane narzędzie badawcze stało się źródłem najlepszych praktyk oraz wiedzy dla osób odpowiedzialnych za deinstytucjonalizację pieczy zastępczej w samorządach. Zastosowane metody i praktyki pozwoliły na zdobycie doświadczeń z niezwykle ważnego społecznie przedsięwzięcia, jakim jest reorganizacja sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi przez państwo polskie.

Maciej Bukowski Maciej Bukowski, Prezes, WiseEuropa
Marcin Jasiński Marcin Jasiński, Dyrektor Działu Business Intelligence, KBJ SA
15.50–16.10

Rola rozwiązań Big Data w cyfrowej transformacji administracji skarbowej.

Piotr Towarek Piotr Towarek, Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
16.10–16.45

Lunch

16.45–17.00

Wsparcie II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Nowe otwarcie w finansowaniu projektów IT.

Jesteśmy w połowie perspektywy, w której możliwe jest współfinansowanie projektów IT ze środków II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Jest to 4,5 mld zł m.in. na uruchomienie elektronicznych usług publicznych, systemy IT wspierające działanie polskiej administracji i upublicznienie danych z państwowych zasobów informacyjnych. Pozyskiwanie tych funduszy oraz prowadzenie projektów IT zgodnie z planami stwarza wielu instytucjom publicznym trudności. Niski poziom wydatkowania, a co za tym idzie – ryzyko niespełnienia zasady „n+3” może znacząco zmniejszyć środki przeznaczone na inwestycje IT. Aby pomóc rozwiązać te problemy, Minister Cyfryzacji powołał Centrum Kompetencyjne „POPC Wsparcie”. Otwarto je w październiku 2017 r. w Centralnym Ośrodku Informatyki, nadzorowanym przez resort cyfryzacji. Centrum oferuje wsparcie przy pozyskiwaniu środków Programu oraz rozwiązywaniu problemów technologicznych i prawnych, jakie pojawiają się zarówno w planowanych, jak i już dofinansowanych projektach. Prowadzi również szkolenia poświęcone aktualnym potrzebom projektowym. Hasło Centrum „POPC Wsparcie” brzmi „Cyfryzacja to nasza wspólna sprawa”. Usługami cyfrowymi jesteśmy zainteresowani jako obywatele. Chcemy stać się moderatorem dyskusji pomiędzy instytucjami realizującymi projekty a instytucjami zarządzającymi Programem. Nasze pomysły zmian systemowych mogą zminimalizować formalności w komunikacji z zespołami projektowymi, a przygotowane przez nas szablony dokumentów będą praktycznym przewodnikiem dla ubiegających się o dofinansowanie. „Wspólna sprawa” to wiara w to, że do rozwoju IT w polskiej administracji potrzebne są otwarta współpraca z zespołami projektowymi, kreowanie zmian w środowisku instytucji publicznych i promowanie nowoczesnego podejścia do projektów IT i usług cyfrowych. W prezentacji przedstawimy cele Centrum „POPC Wsparcie”, w tym jego otoczenie instytucjonalne. Żeby cokolwiek usprawnić, trzeba to najpierw zbadać. Przedstawimy zatem wyniki kilkudziesięciu wywiadów z beneficjentami środków unijnych, kierownikami projektów IT w administracji, które wpłynęły na usługi oferowane przez Centrum. Na koniec pochwalimy się naszym zespołem i planami. Szczególnie zapraszamy przedstawicieli administracji, instytucji nauki i kultury, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy odpowiadają za rozwój IT w sektorze publicznym. Projekt Centrum „POPC Wsparcie” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Andrzej Pieczunko Andrzej Pieczunko, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa IT, Centralny Ośrodek Informatyki
17.00–17.30

Ryzyka realizacji projektów informatycznych w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego.

Za kilka miesięcy wejdzie w życie ustawa o jawności życia publicznego, która zmieni całkowicie podejście do zapobiegania korupcji i nadużyć. Jednostki finansów publicznych i co najmniej średni przedsiębiorcy zmierzą się po raz pierwszy z obowiązkami podjęcia działań antykorupcyjnych. W dużej mierze obowiązki te zostaną nałożone na wskazane podmioty, które będą musiały wprowadzić procedury przeciwdziałające tworzeniu otoczenia korupcyjnego. W każdym przypadku zdarzenia korupcyjnego należy liczyć się z wizytą funkcjonariuszy CBA, którzy kontrolować będą przygotowanie tych procedur. Ich niewprowadzenie, nieskuteczne lub pozorne wdrożenie może oznaczać wysokie kary. Dla przedsiębiorców oznaczać może wykluczenie z zamówień publicznych, a dla kierowników jednostek finansów publicznych grzywny. Do tego dochodzą inne – często niezauważalne konsekwencje, zarówno dla przedsiębiorcy jak i kierownika urzędu. Projekt budzi szereg wątpliwości i pytań, tym bardziej, że nie ma żadnych wytycznych, a jedynie można polegać na doświadczeniu doradców i wzorach z wdrożonych już tego typu rozwiązań. Warto więc już dzisiaj poznać i przygotować się do wdrożenia odpowiednich i skutecznych rozwiązań, aby zapobiec ryzyku wystąpienia korupcji. W czasie prezentacji spróbujemy przybliżyć w jaki sposób zabezpieczyć się przed konsekwencjami kontroli funkcjonariuszy CBA, ale przede wszystkim przed ryzykiem wystąpienia przestępstwa korupcyjnego.

Krzysztof Krak Krzysztof Krak, ekspert w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów i procedur przeciwdziałania korupcji
Tomasz Wypych Tomasz Wypych, Radca prawny, Maruta Wachta sp.j.
17.30

KOKTAJL. Rozmowy kuluarowe. Zapraszamy do odwiedzenia strefy wystawienniczej.

2 dzień konferencji - 23 lutego 2018 23 lutego 2018
08.00–09.00

Powitalny poczęstunek

09.00–09.20

Czy czeka nas los gotowanej żaby, czyli co mówi robonomika o nadejściu ery robotów w sektorze usług?

Żaba włożona do garnka z wrzącą wodą od razu z niego wyskoczy. Ta sama żaba, umieszczona w garnku z letnią wodą, którą będziemy powoli podgrzewać będzie w nim siedzieć, aż się ugotuje. Wszyscy śmiejemy się z tych żab. Tymczasem badania socjologów wskazują, że całe społeczeństwa również działają w podobny sposób. Nie dostrzegamy i nie doceniamy bowiem drobnych zmian rozciągniętych w czasie, których skutki nie są widoczne bezpośrednio. Zajęci bieżącymi obowiązkami wolimy przyjąć, że jeśli czegoś nie widzimy, to znaczy, że tego nie ma, lub nie warto się tym przejmować. Dotyczy to również postępującej automatyzacji i robotyzacji, nie tylko przemysłu, ale przede wszystkim sektora usług. Jeżeli w natłoku szumu medialnego przebije się w tym obszarze jakiś komunikat, to brzmi on mniej więcej tak: "roboty zabiorą nam pracę" albo wręcz "ludzie nie będą więcej potrzebni - zastąpi nas sztuczna inteligencja". Ponieważ nic takiego tu i teraz się nie dzieje (a często jest wręcz przeciwnie - coraz trudniej jest znaleźć dobrego pracownika) przestajemy się przejmować tym co mówią i piszą na ten temat. A tymczasem, krok po kroku zaczyna się pełzająca rewolucja, której skutki - bezpośrednio lub pośrednio - odczujemy w przeciągu najbliższych kilku lat. O tym, w jaki sposób przygotować się do tej rewolucji - zarówno z perspektywy całego Państwa, jak i poszczególnych organizacji mówi robonomika. Jest to interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Zapraszam na prezentację poświęconą tym zagadnieniom, która będzie miała miejsce podczas II dnia konferencji Państwo 2.0.

dr hab. Andrzej Sobczak dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa
SESJA: ENERGETYKA 2.0
09.20–09.40

Kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego.

Andrzej J. Piotrowski Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
09.40–10.40

ENERGETYKA 2.0 - Technologie w energetyce (Debata)

Transformacja polskiego sektora energetycznego – w jakim kierunku powinna przebiegać. Obraz sektora energii elektrycznej, trendy rozwojowe. Nowe technologie w energetyce.

Michał Makurat Michał Makurat, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, ENERGA - OBRÓT
Andrzej J. Piotrowski Andrzej J. Piotrowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Dariusz Piotrowski Dariusz Piotrowski, Dyrektor Generalny, Dell EMC Polska
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski prof. dr hab. inż. Konrad Świrski, Profesor nadzwyczajny w Instytucie Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
Jerzy Trzeszczyński Jerzy Trzeszczyński, Prezes Zarządu, Pro Novum sp. z o.o.
Jarosław Zarychta Jarosław Zarychta, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Microsoft
SESJA: ZDROWIE 2.0
10.40–11.00

Fundusze europejskie dla sektora ochrony zdrowia.

Agnieszka Kister Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
11.00–11.15

Rozwój technologiczny sektora ochrony zdrowia - wprowadzenie do debaty.

Andrzej Osuch Andrzej Osuch, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED
11.15–12.25

ZDROWIE 2.0 - DEBATA

Perspektywy rozwoju centralnych projektów e-Zdrowie; Światowe osiągnięcia techniki dla ochrony zdrowia; Priorytety inwestycyjne polskiego sektora ochrony zdrowia; Legislacja a możliwości technologiczne zamawiających publicznych; Wpływ i racjonalność wymagań SIWZ na wartość zamówienia; Zarządzanie zewnętrznym kapitałem intelektualnym. Rola zewnętrznego inżyniera kontraktu w procesach IT

Krzysztof Dyki Krzysztof Dyki, Wiceprezes Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Agnieszka Kister Agnieszka Kister, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
Rafał Kozioł Rafał Kozioł, Członek Zarządu, KAMSOFT SA
Stanisław Leszczyński Stanisław Leszczyński, Sales Director Public Sector, Oracle Poland
Wojciech Lorens Wojciech Lorens, Dyrektor ds. Projektów, Medicover
Maciej Miłkowski Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa NFZ ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
Andrzej Osuch Andrzej Osuch, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED
Marcin Węgrzyniak Marcin Węgrzyniak, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Maciej Wyszoczarski Maciej Wyszoczarski, Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski
12.25–13.00

Przerwa na kawę i herbatę. Networking.

SESJA: SMART CITY
13.00–13.20

Zintegrowany rozwój cyfrowy warunkiem inteligencji miasta na przykładzie m.st. Warszawy.

W warunkach funkcjonowania dużego miasta, kluczowe znaczenie dla jego inteligentnego rozwoju ma integracja warstwy cyfrowej. To dzięki uporządkowaniu architektury danych i systemów, konsekwentnej budowie e-usług oraz koordynacji wdrożeń ICT, dostarczane mieszkańcom rozwiązania mają szansę stać się elementami prawdziwie inteligentnego systemu.

Tadeusz Osowski Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy
13.20–13.35

Car-sharing elektryczny jako uzupełnienie transportu miejskiego

Miłosz Franaszek Miłosz Franaszek, Dyrektor Projektu, Enigma Systemy Ochrony Informacji
13.35–14.45

SMART CITY - DEBATA

STRATEGIE I PROGRAMY. Jak budować miasto inteligentne, a więc inteligentnie rozwijające się według strategii i planów? Co robić z nieładem własnościowym, przestrzennym i wizualnym? BARIERY I OGRANICZENIA. Jakie są główne bariery w budowie miasta inteligentnego? Czy są to ograniczenia finansowe, planistyczne, prawno-regulacyjne, techniczne, świadomościowe? DEMOGRAFIA I KONKURENCJA. Miasta konkurują między sobą o przedsiębiorców - czy już zaczynają konkurować między sobą o uciekających mieszkańców? Czym inteligentne miasto może przyciągnąć przedsiębiorców, a czym mieszkańców?

Maciej Bluj Maciej Bluj, Wiceprezydent Miasta Wrocławia
Szymon Ciupa Szymon Ciupa, Ekspert Smart City i GIS, Smart City Expert
Miłosz Franaszek Miłosz Franaszek, Dyrektor Projektu, Enigma Systemy Ochrony Informacji
Tomasz Konieczny Tomasz Konieczny, Dyrektor Centrum Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
dr Tomasz Kulisiewicz dr Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Zastępca Dyrektora
Tadeusz Osowski Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy
Jadwiga Skrobacka Jadwiga Skrobacka, Kierownik i Koordynator GIS, Urząd Miasta Kielce
Michał Zajączkowski Michał Zajączkowski, Prezes zarządu, Hewlett Packard Enterprise Polska
14.45–16.00

LUNCH

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

 W GRONIE PRELEGENTÓW M.IN.:

Tomasz Bitner

Redaktor Naczelny, Computerworld

Maciej Bluj

Wiceprezydent Miasta Wrocławia

Wanda Buk

Podsekretarz stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Maciej Bukowski

Prezes, WiseEuropa

Janusz Cieszyński

Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szymon Ciupa

Ekspert Smart City i GIS, Smart City Expert

Paweł Cybulski

Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwo Finansów

Justyna Duszyńska

Dyrektor Biura Zarządzania Porfelem Projektów, Ministerstwo Cyfryzacji

Krzysztof Dyki

Wiceprezes Zarządu ds. IT, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Miłosz Franaszek

Dyrektor Projektu, Enigma Systemy Ochrony Informacji

Jakub Jagielak

Security Business Development Manager, Atende

Paweł Jakubik

Członek Zarządu, Microsoft Poland

Damian Janiszewski

Architekt Rozwiązań, Technology Services, HPE Pointnext, Hewlett Packard Enterprise Polska

Marcin Jasiński

Dyrektor Działu Business Intelligence, KBJ SA

Agnieszka Kister

Dyrektor, Centrum e-Zdrowia

Przemysław Koch

Dyrektor, Centralny Ośrodek Informatyki

Tomasz Konieczny

Dyrektor Centrum Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu

Rafał Kozioł

Członek Zarządu, KAMSOFT SA

Krzysztof Krak

ekspert w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów i procedur przeciwdziałania korupcji

dr Tomasz Kulisiewicz

Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Stanisław Leszczyński

Sales Director Public Sector, Oracle Poland

Wojciech Lorens

Dyrektor ds. Projektów, Medicover

Michał Makurat

Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii, ENERGA - OBRÓT

Jarosław Maślanka

Dyrektor, HPE Pointnext, Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o.

Magda Matuszewska - Mikołajczyk

Dyrektor ds. rozwoju rynku regulatory software, governance, risk & compliance, Wolters Kluwer Polska

Robert Michalski

Senior Systems Engineer, Eastern Europe, Symantec

Maciej Miłkowski

Zastępca Prezesa NFZ ds. Finansowych, Narodowy Fundusz Zdrowia

Mariusz Misiek

Główny Architekt Integracji, Ministerstwo Cyfryzacji

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

Tadeusz Osowski

Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta, Urząd m.st. Warszawy

Andrzej Osuch

Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED

Andrzej Pieczunko

Dyrektor Departamentu Usług i Doradztwa, Centralny Ośrodek Informatyki

Andrzej J. Piotrowski

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii

Dariusz Piotrowski

VP, General Manager, Dell Technologies Polska

Alexander Raczyński

Inżynier systemowy, Forcepoint

Andrzej Sobczak

Profesor SGH, Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki, Szkoła Główna Handlowa

Michał Szczepański

Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości

Krzysztof Szubert

Sekretarz Stanu. Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Ministerstwo Cyfryzacji

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska

Piotr Towarek

Prezes Zarządu, Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.

Jerzy Trzeszczyński

Prezes Zarządu, Pro Novum sp. z o.o.

Marcin Węgrzyniak

Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Adam Wojtkowski

Dyrektor Generalny, Oracle Polska

Michał Woś

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości

Tomasz Wypych

Radca prawny, Maruta Wachta sp.j.

Maciej Wyszoczarski

Dyrektor Pionu Sieci i Operacji, PKO Bank Polski

Michał Zajączkowski

Managing Director, HEWLETT PACKARD ENTERPRISE POLSKA

Jarosław Zarychta

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Microsoft

Robert Żelazo

Dyrektor Regionalny, Palo Alto Networks

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Priorytety cyfrowe administracji centralnej do 2020 r.
 • Status i plany rozwoju najważniejszych rządowych projektów IT
 • Strategia e-Zdrowia na lata 2018-2020
 • Plan działań w obszarze cyberbezpieczeństwa na rzecz wdrożenia KRPC 2017-2022
 • Współpraca biznesu z administracją publiczną w obszarze udostępniania usług publicznych i wykorzystania najnowszych technologii
 • Projekty ostatniej transzy unijnej, realizowane w ramach POPC 2014-2020
 • Wyzwania dla sektora publicznego w obszarze ochrony danych osobowych, szczególnie w kontekście wejścia w życie rozporządzenia GDPR
 • Technologie informatyczne wspierające rozwój polskich miast, sektora energetycznego, sektora obronnego i sektora ochrony zdrowia

TAK WYGLĄDAŁA POPRZEDNIA EDYCJA KONFERENCJI

Do udziału w konferencji szczególnie zapraszamy:

 • Przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;
 • Osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem
  społeczności lokalnych oraz państwa - prezydentów, członków zarządów miast i województw;
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem,
  kontrolę wydatków - skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju jednostek administracji publicznej;
 • Osoby odpowiedzialne za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach - szefów działów IT.

Najlepszą rekomendacją konferencji są opinie uczestników poprzednich edycji:

LOKALIZACJA

Centrum Konferencyjne POLIN
ul. Anielewicza 6 w Warszawie

Położone w Śródmieściu Warszawy, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
nowoczesne i przestronne centrum konferencyjne.

Patroni honorowi

Partner generalny

Partner strategiczny

Mecenas

Partnerzy merytoryczni

Wystawcy

Patronat

Organizator

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI:Magdalena Szczodrońska
Tel. +48 662 287 935
[email protected]

Klaudia Kałuska
Tel. +48 662 287 865
[email protected]

Patrycja Gielecińska
Tel. 662 287 833
[email protected]

Włodzimierz Duszyk
Tel. 662 287 870
[email protected]